มีผู้ให้ความสนใจ Mail มาถามผมเกี่ยวกับ WBI มาก ผมก็ได้ทยอยตอบ Mail ไปบ้างแล้ว เพื่อเป็นที่เข้าใจตรงและยังไม่เป็นการตั้งคำถามที่ซ้ำซ้อน ผมจึงขออนุญาตพูดเกี่ยวกับ WBI ในส่วนที่เป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ WBI แตกต่างจาก CAI 

           CAI ทำงานภายใต้ Standalone หรือ อาจทำภายใต้ Local area network CAI มิได้ออกแบบเพื่อการสื่อสารถึงกันได้

         WBI หรือ Web base Instruction ทำงานบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เนตผู้เรียนและอาจารย์ สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ และอาจารย์สามารถติดตามพฤติกรรมการเรียน ตลอดจนผลการเรียนของผู้เรียนได้

         สิ่งที่ทำให้ WBI ต่างจาก CAI ก็คือ การสื่อสาร  นั้นเอง

         WBI สามารถทำการสื่อสารภายใต้ระบบ Multiuser ได้อย่างไร้พรมแดน โดยผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้เรียนด้วยกัน อาจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญ ฐานข้อมูลความรู้ และยังสามารถรับส่งข้อมูลการศึกษาอิเลคโทรนิค(Eletronic Education Data ) อย่างไม่จำกัดเวลา ไม่จำกัดสถานที่ ไม่มีพรมแดนกีดขวางภายใต้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต หรืออาจเรียกว่าเป็น Virtual classroom  เลยก็ได้ และนั้นก็คือการกระทำกิจกรรมใดๆ ภายในโรงเรียน ภายในห้องเรียน สามารถทำได้ทุกอย่างใน WBI ที่อยู่บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต จนกระทั่งคุณจบการศึกษาเลย

          ผมขอแยกประเภทและการใช้งานการสื่อสารใน WBI ดังนี้

E-mail
Webboard
Chat
ICQ
Conference
Eletronic Home Work
และอื่นๆอีกมากมาย ตามที่เทคโนโลยอินเทอร์เนตจะคิดพัฒนาขึ้นมา

 

Email 

ความหมาย

ลักษณะการใช้งานใน WBI
ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างเฉพาะ ผู้ที่เป็นสมาชิกอินเทอร์เนตเท่านั้น ผู้อื่นจะไม่สามารถอ่านได (Two Way)้ ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ หรือเพื่อนร่วมชั้นเรียนด้วยกัน
ใช้ส่งการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

 

Webboard

ความหมาย

ลักษณะการใช้งานใน WBI
ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่าง ผู้เรียน อาจารย์ และผู้เรียน (Three Way)
ใช้กำหนดประเด็จหรือกระทู่ ตามที่อาจารย์กำหนด หรือตามแต่นักเรียนจะกำหนด เพื่อช่วยกันอภิปรายตอบประเด็จ หรือกระทู่นั้น ทั้งอาจารย์และผู้เรียน

 

Chat

ความหมาย

ลักษณะการใช้งานใน WBI
ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่าง ผู้เรียน อาจารย์ และผู้เรียน (Three Way) โดยการสนทนาแบบ Real Time มีทั้ง Text Chat และ Voice Chat
ใช้สนทนา ระหว่างผู้เรียนและอาจารย์
ในห้องเรียนหรือชั่วโมงเรียน นั้น ๆ
เสมือนว่ากำลังคุยกันอยู่ในห้องเรียนจริงๆ

 

ICQ

ความหมาย

ลักษณะการใช้งานใน WBI
ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่าง ผู้เรียน อาจารย์ และผู้เรียน (Three Way) โดยการสนทนาแบบ Real Time และ Past Time
ใช้สนทนา ระหว่างผู้เรียนและอาจารย์
ในห้องเรียน
เสมือนว่ากำลังคุยกันอยู่ในห้องเรียนจริงๆ
โดยที่ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องอยู่ในเวลานั้นๆ
ICQ จะเก็บข้อความไว้ให้ และยังทราบด้วยว่า ในขณะนั้นผู้เรียนอยู่หน้าเครื่องหรือไม่

 

Conference

ความหมาย

ลักษณะการใช้งานใน WBI
ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่าง ผู้เรียน อาจารย์ และผู้เรียน (Three Way) แบบ Real Time โดยที่ผู้เรียนและอาจารย์ สามารถเห็นหน้ากันได้ โดยผ่านทางกล้องโทรทัศน์ที่ติดอยู่กับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งสองฝ่าย
ใช้บรรยายให้ผู้เรียนกับที่อยู่หน้าเครื่อง
เสมือนว่ากำลังนั่งเรียน อยู่ในห้องเรียนจริงๆ

 

Electronic Home Work

ความหมาย

ลักษณะการใช้งานใน WBI
ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่าง ผู้เรียน อาจารย์
เป็นเสมือนสมุดประจำตัวนักเรียน โดยที่นักเรียนไม่ต้องถือสมุดการบ้านจริงๆ
เป็นสมุดการบ้านที่ติดตัวตลอดเวลา 
ใช้ส่งงานตามที่อาจารย์กำหนด
เช่นให้เขียนรายงาน
โดยที่อาจารย์สามารถเปิดดู
Electronic Home Work ของนักเรียนและ เขียนบันทึกเพื่อตรวจงานและให้คะแนนได้ แต่นักเรียนด้วยกันจะเปิดดูไม่ได้

 

        อย่างไรก็ตามการดำเนินจัดการกิจกรรมสื่อสารบน WBI จำเป็นต้องทำภายใต้แผนการสอน ที่มีการกำหนดแนวทางการทำกิจกรรมอย่างชัดเจน ผมขอยกตัวอย่างแผนการเรียนการสอนที่มีกำหนดกิจกรรมสื่อสาร ดังนี้

[ Next ]