ตัวอย่างแผนการเรียนผ่าน WBI วิชา อินเทอร์เนตเบื้องต้น

วัตถุประสงค์การเรียน เนื้อหา/ข้อมูลที่ต้องศึกษา บริบท สื่อ/แหล่งความรู้ กิจกรรม การประเมินผล
1. หลังจากศึกษาอินเทอร์เนตเบื้องต้น จบแล้ว นักเรียนสามารถอธิบาย ความหมาย ประวัติ และประโยชน์ได้ พอสังเขบ

2. หลังจากศึกษาอินเทอร์เนตเบื้องต้น จบแล้ว นักเรียนมีความเข้าใจ และสามาถใช้บริการอินเทอร์เนตต่างได้ อย่างถูกต้อง

1.ความหมาย
2.ประวัติ
3.วิธีการ
4.ความสำคัญ
5.บริการ WWW
6.บริการ Email
7.บริการ Telnet
8.บริการ NewsGroup
1.ห้องเรียนต้นทาง สถานที่ที่อาจารย์จัดการสอน ผ่านอินเทอร์เนต เช่น ที่บ้าน ที่โรงเรียน ฯลฯ)
2.ห้องเรียนปลายทาง สถานที่ที่นักเรียนศึกษาผ่านทาง อินเทอร์เนต เช่น ที่บ้าน ที่โรงเรียน ฯลฯ)
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมอินเทอร์เนต
2. แหล่งความรู้ WBI  URL = http://www. thaiwbi.com หลักสูตรอินเทอร์เนตเบื้องต้น
3. แหล่งความรู้เพื่มเติม ใน Education Link และ Search Engine ภายใน ThaiWBI.com
1.หลังจากศึกษาอินเทอร์เนตเบื้องต้น จบแล้ว ให้ Search ในหัวข้อ อินเทอรเนตจากแหล่ง Search Engine ต่างๆ
2. สนทนาในหัวข้อ ประโยชน์ของอินเทอร์เนตใน Chat Room
3. ให้ Post กระทู่ หัวข้อ ประโยชน์ของอินเทอร์เนต ใน Webboard แล้วนำบทสรุปที่ได้จาก Chat Room มา นำเสนอภายในกระทู่ที่กำหนด จากนั้นกำหนดประเด็จปัญหาที่เกี่ยวข้อง กับการใช้อินเทอร์เนตเพื่อ ให้เพื่อนนักเรียนตอบคำถาม
4. ตอบคำถาม Webboard ใน กระทู่ หัวข้อ ประโยชน์ของอินเทอร์เนต ของเพื่อนๆคนอื่นที่กำหนดคำถาม
5. ให้สรุปคำถาม คำตอบ ในกระทู่ หัวข้อ ประโยชน์ของอินเทอร์เนต แล้วส่งมาให้อาจารย์ทาง Email มาที่ Webmaster@thaiwbi.com
1.ประเมินผลจาก แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
2.ประเมินผลจากการเข้าไปมีส่วนร่วมใน Chat Room และ Web board
3.ประเมินผลจากงานที่จัดส่งผ่านทาง Email

 

[ Home ]