Ms Access

เปิดโปรแกรม
ส่วนประกอบ
สร้างฐานข้อมูล
เปิดฐานข้อมูล
ตาราง
สร้างตาราง
คิวรี
โอเปอร์เรเตอร์
สร้างคิวรี
กำหนดคิวรี
รายงาน

[ออกจากเรียน]
อ.ภาสกร เรืองรอง
Copyright 2003