1.สิ่งที่จะต้องเตรียม
        Hardware
        Software

2. การติดตั้ง
        กล้องและ Driver
        NetMeeting
        MSN Messenger

3. การใช้งาน
        MSN Messenger
        NetMeeting