PHP Test การสร้างแบบทดสอบ

 

        โปรแกรมสร้างแบบทดสอบสามารถ ตรวจคำตอบถูกผิด คำนวนคะแนน แสดงวันเวลาที่ทำได้

        โปรแกรมประกอบไปด้วย

  1. file html ที่เป็นส่วนกรอกข้อมูลลงไปหรือให้ค่าตัวแปรนั้นเอง
  2. file php ที่ทำหน้าที่ประมวลผล ติดต่อฐานข้อมูลและบันทึกข้อมูล

       1. file test1.html ซึ่งมีหน้าตาดังนี้

       สำหรับข้อมูลหรือ SourceCode ดังนี้

<html>
<head><title>แบบทดสอบก่อนเรียน</title></head>
<body>

<form method="POST" action="test2.php">
<h1>แบบทดสอบก่อนเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น</h1>

ชื่อ <input type="text" name="name">
ชั้น <input type="text" name="class">
โรงเรียน <input type="text" name="school"><p>

1. ข้อใดจัดเป็นหน่วยแสดงผล ? <br>
<input type="radio" name="test1" value="monitor"> ก. monitor<br>
<input type="radio" name="test1" value="keyboard">ข. keyboard<br>
<input type="radio" name="test1" value="mouse">ค. mouse<p>

2. ข้อใดจัดเป็นหน่วยรับข้อมูล ? <br>
<input type="radio" name="test2" value="monitor"> ก. monitor<br>
<input type="radio" name="test2" value="keyboard">ข. keyboard<br>
<input type="radio" name="test2" value="mouse">ค. mouse<p>
<input type="submit" ><input type="reset">

</form>
</body>
</html>

        2. file test2.php

        การทำงาน ของโปรแกรมจะเป็นขั้นตอนดังนี้

  1. กำหนดค่าตัวแปรวัน เวลา และคะแนนตั้งต้นที่ 0
  2. รับและแสดงค่าตัวแปร ชื่อ ชั้น โรงเรียน
  3. แสดงวันและเวลาที่ทำแบบทดสอบ
  4. เปรียบเทียบคำตอบและแสดงผลถูกผิดและเพิ่มคะแนนเข้าไปที่ตัวแปรคะแนน $score
  5. แสดงผลการรวมคะแนน

        ตามที่ได้ระบายสีแดงไว้

<html>
<head><title>แบบทดสอบก่อนเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น</title>
</head>
<h1>ยินดีต้อนรับ </h1><br>
<?

//1.กำหนดค่าตัวแปรวัน เวลา และคะแนนตั้งต้นที่ 0
$today=date("d-m-Y");
$time=date("h-i-s");
$score=0;

//2. รับและแสดงค่าตัวแปร ชื่อ ชั้น โรงเรียน
print "<b>คุณ</b> $name ";
print "<b>ชั้นเรียน</b> $class";
print "<b>โรงเรียน</b> $school<p>";
print "คำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นของคุณ $name <br>";

//3. แสดงวันและเวลาที่ทำแบบทดสอบ
print "ในวันที่ $today เวลา $time คือ<p>";

//4. เปรียบเทียบคำตอบและแสดงผลถูกผิดและเพิ่มคะแนนเข้าไปที่ตัวแปรคะแนน $score
print "<b>ข้อ1</b>. $test1<br>";
if ($test1=="monitor") {print"ถูกต้อง<p> "
; $score++;} else {print"ไม่ถูกต้อง <p>";}

print "<b>ข้อ2</b>. $test2<br>";
if ($test2=="keyboard") {print"ถูกต้อง<p>";
$score++;} else {print"ไม่ถูกต้อง<p>";}

//5. แสดงผลการรวมคะแนน
print "<br> <img src=scor.jpg><br>ได้คะแนนเท่ากับ $score <p>";

?>

</body>
</html>

 


[ กลับสู่หน้าหลัก ]สงวนลิขสิทธิ์ ©: ThaiWBI.com. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาสกร เรืองรอง