Internet For School

                  แหล่งข้อมูลความรู้การศึกษาต่างๆมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ห้องสมุด ห้องเรียน   หรือ สถานที่ที่ให้ความรู้ต่างๆ ณที่นั้นๆจริงๆ ยิ่งในยุคไร้พรมแดนเช่นปัจจุบันนี้ ข้อมูลข่าวสารถูกเชื่อมโยงเข้าหากันอย่างสะดวกรวดเร็ว แหล่งข้อมูลการศึกษาก็เช่นกัน ต่างได้รับผลของการเชื่อมโยงข้อมูล ทำให้เกิดข้อมูลการศึกษาไร้พรมแดนขึ้น

                  ผู้เกี่ยวข้องต่อการศึกษาไทยได้ตระหนังถึงเรื่องนี้ดี จึงได้ริเริ่มโครงการ Internet โรงเรียนขึ้นภายใต้ชื่อ ShoolNet
(ผมจะไม่ขอกล่าวถึงรายละเอียดของ SchoolNet) โครงการ SchoolNet ทำให้โรงเรียนต่างๆในประเทศไทยได้มี Internet ใช้ ช่วยให้ลูกหลานชาวไทยได้เปิดโลกกว้างสู่ข้อมูลการศึกษาอย่างไร้พรมแดน

                   อย่างไรก็ตามโครงการ SchoolNet ก็ไม่สามารถรองรับระดับความต้องการใช้ของโรงเรียนได้อย่างสมบรูณ์ เช่น ความเร็วในการเข้าสู่อินเทอร์เนตช้าและไม่สัมพันธ์กับจำนวนนักเรียนผู้ใช้

                   จากปัญหาดังกล่าว โรงเรียนที่มีความพร้อมจึงริเริ่มที่จะมีระบบอินเทอร์เนตใช้เอง ตอบสนองต่อ ความต้องการและจำนวนนักเรียนผู้ใช้ อย่างไรก็ตามระบบอินเทอร์เนตมีรายละเอียดมากและมีราคาก็สูงมากด้วย ก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินการติดตั้งระบบอินเทอร์เนตใช้เองจำเป็นจะต้องมีข้อมูลก่อน โดยผมขออนุญาตนำเสนอข้อมูลสำหรับระบบอินเทอร์เนตสำหรับโรงเรียนหรือองค์กร์โดยแบ่งตามจำนวนผู้ใช้ดังนี้

  • จำนวนผู้ใช้ไม่เกิน 50 คน
  • จำนวนผู้ใช้ไม่เกิน 100 คน
  • จำนวนผู้ใช้ไม่เกิน 1000 คน
  • จำนวนผู้ใช้ตั้งแต่ 1000 คนขึ้นไป

             ก่อนที่จะเข้าสู่รายละเอียดนั้น ขอกล่าวถึงความหมายของเครื่องมือและอุปกรณ์ และ Software เพื่อจะได้ทำความเข้าใจ

เครื่องมือและอุปกรณ์ ความหมาย
Server เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงทำหน้าที่เป็น Server ต่างๆ เช่น
เช่น Internet Server, Mail Server, FTP Server, Web Server  ฯ
ในยุค IMF ท่านสามารถใช้ คอมพิวเตอร์ PC ธรรมดา  ราคา 30000 กว่าๆก็พอ
Space Pantium ตั้งแต่ ทู ขึ้นไป หรือ
Celeron ตั้งแต่ 300 ขึ้นไป
Ram 128 Mb ขึ้นไป
Internet Server เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงทำหน้าที่เป็น Server ต่อเชื่อมกับระบบอินเทอร์เนตภายนอก สามารถให้บริการต่างๆ เช่น
บันทึกสมาชิกผู้ใช้อินเทอร์เนต
บริการอิเลคโทรนิคเมล์
บริการโอนถ่ายข้อมูล
บริการWWW
บริการฐานข้อมูล บริการProxy ฯ
บริการต่างๆเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องอยู่ใน Internet Server ในเครื่องเดียว อาจอยู่แยกกันเป็นบริการและเครื่องเลยก็ได้ตามแต่จำนวนของผู้
Lead Line สัญาณที่เช่าใช้บริษัท ISP โดยสามาแยกเป็นความเร็วต่างๆดังนี้
64K 128K 256K 564k
ความเร็วเข้าถึงข้อมูล(ความเร็วในการใช้อินเทอร์เนต) จะสัมพันธ์กับตัวเลขที่มากขึ้น เช่น 128 K จะเร็วกว่า 64 K
Router อุปกรณ์เลือกเส้นทาง สำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เนตความเร็วสูง
Modem อุปกรณ์ สำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เนตความเร็วต่ำ
Hub อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ Network ในองค์กร
Web Server เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงทำหน้าที่เป็น Server
ให้บริการ World Wide Web (WWW) หรือที่รู้จักกัน Homepage
Mail Server เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงทำหน้าที่เป็น Server
ให้บริการเก็บข้อมูลสมาชิก (Internet Account)
ให้บริการรับส่งจดหมายอิเลคโทรนิค (Email)
FTP Server เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงทำหน้าที่เป็น Server
ให้บริการโอนถ่ายข้อมูลหรือ Download ข้อมูล
Proxy Cache Server เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงทำหน้าที่เป็น Server
ให้บริการเก็บบันทึกและแจกจ่ายข้อมูลเช่น
เมื่อผู้ใช้เข้าสู่อินเทอร์เนตไปที่ Website Sanook.com
Proxy Cache Server ก็จะบันทึกข้อมูลของ Sanook.com ไว้
จากนั้นเมื่อมีผู้ใช้คนที่ 2 3 4 และคนต่อๆไป ต้องการไปทีWeb site่ Sanook.com ก็ไม่ต้องไปถึง Sanook.com
เพียงแต่ไปเอาข้อมูลจาก Proxy Cache Server เท่านั้น
ประโยชน์ในเรื่องนี้จะเป็นการประหยัด Traffic หรือการจราจรบนอินเทอร์เนต
Fire Wall อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย ป้องกันไม่ผู้บุกรุกมาจากภายนอกเข้าสู่ระบบอินเทอร์เนตของโรงเรียนเพื่อทำลายข้อมูล
DNS  หรือ
Doamin Name Service
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงทำหน้าที่เป็น Server
ให้บริการการเข้าสู่ข้อมูลในอินเทอร์เนตในรูปแบบของ ชื่อ Domain เช่น http://www.thailand.com เป็นต้น

 

Software คำอธิบาย
Linux อันนี้ขอแนะนำ Linix SIS ของค่าย Nectec SchoolNet เพราะว่ามี Software ที่ให้บริการต่างๆบนอินเทอร์เนตครบไม่ต้องลงเพิ่ม ลงเสร็จก็ทำงานได้เลย ที่สำคัญฟรีและมีผู้ให้คำปรึกษา
Windows NT Windows NT ก็ง่ายแต่ software ที่ให้บริการบนอินเทอร์เนตมีไม่ครบ ต้องเสียเงิน

next.gif (1505 bytes)

Copy right Passkorn Roungrong 2000