E-Education

E-Education คืออะไร?

 • ในแง่การสื่อสาร E-Education (การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์) คือ การส่งข้อมูลสื่อการศึกษา และการบริการ เช่น Course ware , ห้องสมุดอิเลคโทรนิค และ การชำระลงทะเบียนเรียน, ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น สายโทรศัพท์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 • ในแง่ของระบบและกระบวนการ E-Education คือ เทคโนโลยีที่ช่วยให้กระบวนการจัดระบบการศึกษา (Education  System) เป็นการทำงานตามขั้นตอน (Workflow) เป็นไปอย่างอัตโนมัติจนเสร็จสิ้นบนระบบเครือข่าย

  sys_onnet.gif (6718 bytes)
 • ในแง่การให้บริการ E-Education คือ เครื่องมือที่ช่วย สถาบันการศึกษา องค์การจัดการศึกษา   ตลอดจนผู้ศึกษาหรือผู้เรียน ลดค่าใช้จ่าย จากการใช้บริการผ่านเครือข่าย   ช่วยให้ข้อมูลและการบริการที่รวดเร็ว ทันสมัย (จะไม่เห็นตำราเอกสารประกอบการเรียนเก่าๆสีเหลืองๆอีกต่อไป) อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

E-Education เปลี่ยนแปลงโลกการศึกษาอย่างไร?

 • ลดช่องว่างการแข่งขันระหว่างองค์กรหรือสถาบันการศึกษาทั่งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
 • ทำให้องค์กรสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ต้องปรับตัวทั้งในด้านการบริหาร การจัดการองค์กร รวมไปถึงวิธีการดำเนิน
 • ก่อให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจการศึกษามากขึ้น
 • สร้างช่องทางการขยายการศึกษามากขึ้น
 • เกิดการทำงานภายใต้คอนเซปต์ มหาวิทยาลัย 24 ชั่วโมง ผู้เรียนสามารถทำกิจกรรมทางการศึกษาตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
 • สร้างรูปแบบของความร่วมมือทางการศึกษาหรือเครือข่ายการศึกษาที่หลากหลายขึ้น
 • ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
 • ทำให้เกิดแรงพลักดันในการจัดการศึกษารูปแบบแปลกใหม่มากขึ้น
univer24.gif (6763 bytes)

E-Education เอื้อประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างไร?

 • เป็นตลาดการศึกษาที่ผู้เรียนสามารถเลือกซื้อสินค้าความรู้และบริการการศึกษาจากแหล่งต่างๆทั่วโลก
 • สามารถคัดเลือและเปรียบเทียบคุณภาพราคา และยังประหยัดเวลาเนื่องจากไม่ต้องเดินทาง (ในขณะนี้มี Website บริการให้เข้าศึกษาก่อนจ่ายเงินที่หลัง)
 • สามารถรับข้อมูลการศึกษาที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจหลากหลายแง่มุม เช่น รายละเอียดของหลักสูตร ข้อมูลอาจาย์ผู้สอน รวมถึงยังสามารถให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ การรจัดการศึกษานั้นๆได้โดยตรงอีกด้วย
 • ได้รับความสะดวกในการศึกษา เพราะสามรถนังศึกษาอยู่ที่บ้านหรือที่ใดๆทัวโลกที่มีอินเทอร์เนต

system_ed.gif (22387 bytes)

E-Education เอื้อประโยชน์ต่อผู้จัดการศึกษา อย่างไร?

 • ขยายตลาดการศึกษาาและการบริการออกไปอย่างกว้างขวาง เพราะเครือข่ายอินเตอร์เน็ตครอบคลุมกลุ่มผู้เรียนทั่วโลก
 • สามารถใช้เป็นช่องทางเจาะกลุ่มเป้าหมายผู้สนใจเรียนในสาขานั้นได้ดีขึ้นหรือโดยตรง (เช่น ในลักษณะของ Direct Electronic Mailing)
 • เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลอันมหาศาลที่สามารถช่วยทำการวิจัยการตลาดและการพัฒนาสินค้าได้อย่างประหยัด
 • สามารถทำธุรกิจการศึกษาระหว่างสถาบันกันและกันได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
 • ช่วยให้การบริหาร การตรวจสอบ การจัดจำหน่ายสื่อการศึกษา การทำธุรกรรมทางการรับชำระเงินลงทะเบียนเรียน รวดเร็วมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

E-Education มีระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลอย่างไร?

 • วิธีการป้องกันข้อมูลทำได้ด้วยการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption)
 • การเข้ารหัสข้อมูลนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ดังนี้
 1. ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร (Authentication)
 2. ใช้ในการพิสูจน์ว่าได้มีการบันทึกหรือกระทำรายการจริง (Non-repudiation)
 3. ใช้ในการรักษาข้อมูลส่วนตัว (Privacy)

 


Copy Right Passkorn Roungrong 2000

บทความ E-Education นี้ได้ดัดแปลงมาจากเอกสาร E-Commerce ของ http://www.cptrading.co.th