แบบประเมินก่อนเรียน
!โปรดคลิ๊กในช่องที่ท่านคิดว่าถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

รหัส
ชื่อ นามสกุล
มหาวิทยาลัย/ โรงเรียน

1. ข้อใดกล่าวถึง Unix ได้ถูกที่สุด ? 
ก. เป็นโปรแกรมจัดการระบบงาน (Operating system)ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่ง
ข. เป็นโปรแกรมงาน (Application) ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์โปรแกรมหนึ่ง
ค. เป็นโปรแกรมจัดการระบบงาน (Operating system)  ในคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่ง
ง. เป็นโปรแกรมงาน (Application) ในคอมพิวเตอร์โปรแกรมหนึ่ง

2. โดยปกติผู้ใช้จะไม่สามารถติดต่อหรือใช้ Unix Kernel โดยตรงแต่จะมี software ที่เป็นตัวตีความหมายคำสั่งของผู้ใช้ให้กับ Unix Kernael อีกทีหนึ่ง Software ที่ทำหน้าที่นี้เรียกโดยทั่วไปว่าอะไร? 

ก. Profile ข. Config
ค. Shell ง. Autoexec.bat

3. ในระบบ Unix ถ้าต้องการ list ดูรายชื่อ file ในdirectory  จะต้องใช้คำสั่งอะไร?

ก. dir ข. ls
ค. pwd ง. cd

4. ถ้าต้องการสร้าง subdirectory จะต้องใช้คำสั่งอะไร? 

ก. md ข. makedir
ค. mkdirectory ง. mkdir

5. ถ้าต้องการลบ file ใน directory จะต้องใช้คำสั่งอะไร?

ก. rm ข. delete
ค. kill ง. mv

6. ถ้าต้องการดูข้อมูลจาก file ที่มีข้อมูลจำนวนมากทีละหน้า โดยไม่ต้องการแก้ไข ควรต้องใช้คำสั่งอะไร?

ก. cat ข.  edit
ค. list ง. more

7. ข้อใดกล่าวถึงโครงสร้าง directory ของ Unix ได้ถูกต้อง ?

ก. คล้ายกับต้นไม้ ข. คล้ายกับทางด่วน
ค. คล้ายกับรถไฟฟ้า BTS ง. คล้ายกับจรวด

เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Submit