แบบประเมินก่อนเรียน
!โปรดคลิ๊กในช่องที่ท่านคิดว่าถูกที่สุด
รหัส
ชื่อ นามสกุล
มหาวิทยาลัย/ โรงเรียน

1. โปรแกรม Telnet เป็นโปรแกรมที่อำนวยความสะดวกต่อใคร ? 
ก. ผู้ใช้เพราะไม่ต้องไปนั่งหน้าเครื่องอยู่ที่ใดก็ได้ 
ข. System admin (ผู้ดูแลระบบ)เหตุผลเช่นเดียวกับข้อ ก.
ค. Hacker (ผู้บุกรุกระบบ)เหตุผลเช่นเดียวกับข้อ ก.
ง. ถูกทุกข้อ

2. ก่อนจะเข้าสู่โปรแกรม Telnet จะต้อง
ก. login ก่อน ข. logout ก่อน
ค. logexit ก่อน ง. lock ระบบก่อน

3. ถ้าต้องการทราบว่ามีข้อมูลอะไรอยู่ภายใน directory  ปัจจุบันที่ User อยู่ จะต้องใช้คำสั่งอะไร ? 
ก. pwd ข. ls
ค. cd ง. login

4. ถ้าต้องการเข้าหรือออกจาก directory ใดๆ จะต้องใช้คำสั่งอะไร? 
ก. pwd  ข. ls
ค. cd ง. telnet

5. ถ้าต้องทราบสถานะของ dirrectory ปัจจุบันที่ user อยู่ ว่าอยู่ ณ.ที่ใดจะต้องใช้คำสั่งอะไร? 
ก. pwd ข. ls
ค.cd ง. telnet

6. ถ้าต้องการทราบข้อมูลทั้งหมดรวมทั้งข้อมูลที่ซ่อนอยู่พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดทั้งหมด จะต้องใช้คำสั่งอะไร? 
ก. pwd -al ข. ls -al
ค. cd -al ง. telnet -al

7. ในขณะที่ user กำลังอยู่ที่ directory ไม่ทราบแน่ชัด แต่ต้องการออกมาที่ root directory จะต้องใช้คำสั่งอะไรที่เร็วและสั้นที่สุด? 
ก. pwd ข. ls -al
ค. cd \ ง. cd /


เมื่อทำแบบประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Submit