แบบประเมินก่อนเรียน
!โปรดคลิ๊กในช่องที่ท่านคิดว่าถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

รหัส ชื่อ นามสกุล มหาวิทยาลัย/ โรงเรียน

1. ข้อใดกล่าวถึงระบบปฏิบัติการ Linux ได้ถูกต้อง ? 
ก. เป็นระบบยูนิกซ์โคลน สำหรับเครื่องพีซี ข. เป็น File Server  สำหรับระบบ PC Land
ค. เป็น Internet Server ง. ถูกทั้ง ก. และ ค.
2. เพราะเหตูใดระบบการ Linux จึงได้รับความนิยมสูง ?
ก. เป็นระบบปฏิบัติการที่แจกฟรี ข. เป็นระะบบปฏิบัติการที่ทำให้
เครื่องพีซีกลายเป็นเครื่อง Unix ที่มีมูลค่าเป็นล้าน
ค.เป็นระบบปฏิบัติการที่ได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องจาก Programer ทั่วโลก 
ง.ถูกทุกข้อ 
3. หลังติดตั้งเสร็จ Linux เสร็จแล้ว ข้อใดมิใช่ Option ส่วนให้บริการ ?
ก. Chat ข. FTP
ค. Telnet ง. Email
4. ถ้าต้องการมีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบปฏิบัติการ Linux จะต้องมีความชำนาญในคำสั่งใด   ? 
ก. Dos ข. Unix
ค. Windows้  ง. Mac
5. Directory ใดเป็นที่ที่เก็บข้อมูล Homepage (เฉพาะ Linux Redhad 6.0) ?
ก. localhost: /home/httpd/htdocs/# ข. localhost: /home/httpd/htdocs/html/#
ค. localhost: /home/httpd/homepage/# ง. localhost: /home/httpd/webpage/#
6. Directory ใดเป็นที่ที่เก็บข้อมูล FTP Anonymous (เฉพาะ Linux Redhad 6.0)
ก. locahost:/home/ftp/anonymous/# ข. locahost:/home/ftp/data/#
ค. locahost:/home/ftp/pub/# ง. locahost:/home/ftp/#
7. โดยทั่วไปจะไม่สามารถ Telnet เป็น root ได้จะต้อง Telnet เป็น User ก่อนแล้วจึง Swich เป็น root ค่ำสั่งที่ใช้ Swich เป็น root คือ ?
ก. cu ข. login root
ค. chown root ง. suเมื่อนักศึกษาทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มSubmit