แบบประเมินหลังเรียน!
โปรดคลิ๊กในช่องที่ท่านคิดว่าถูกที่สุด
รหัส
ชื่อ นามสกุล
มหาวิทยาลัย/ โรงเรียน

1. สิ่งต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องมีในการ Up Load Homepage ? 
ก. Host ที่สำหรับฝาก Homepage ข. User และ Password สำหรับ Host
ค. Programe FTP ง. Programe Telnet
 

2. การโอนย้ายข้อมูลเราเรียกว่า ?
ก. Email ข. FTP
ค. Telnet ง. Homepage
 

3. โปรแกรม WSftp เป็นโปรแกรมที่ใช้ทำอะไร ?
ก. โอนย้ายข้อมูล ข. FTP
ค. เปลี่ยนสิทธิการใช้งานกรณีโอนย้ายข้อมูลที่เป็น CGI ง. ถูกทุกข้อ
 

4. ถ้าข้อมูลที่ต้องการโอนย้ายเป็น Homepage ธรรมดา จำเป็นต้องเปลี่ยนสิทธิการใช้งานหรือไม่  ? 
ก. เปลี่ยน ข. ไม่ต้องเปลี่ยน
ค. เปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้  ง. ผิดทุกข้อ
 

5. จากข้อ 4. ถ้าข้อมูลเป็น CGI ต้องเปลี่ยนสิทธิการใช้งานเป็น ?
ก. 755 ข. 777
ค. 4755 ง. 077
 

6. ถ้าข้อมูลเป็น DATA มีการ Edit ข้อมูลตลอดเวลาจาก User จะต้องเปลี่ยนสิทธิการใช้งานเป็น ? 
ก. 000 ข.  777
ค. 555 ง. ไม่ต้องเปลี่ยน
 

7. โดยทั่วไปการโอนย้ายข้อมูลที่ไม่ใช่ CGI จะโอนย้ายในรูปแบบ ?
ก. ASCII และ Binary ข. ไม่จำกัดอะไรก็เหมือนกัน
ค. ASCII ง. Binary


เมื่อทำแบบประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Submit