การคุณลักษณะตัวอักษร

ขั้นตอน

การปรับเปลี่ยน Font

  1. เลือก Font ที่ต้องการ
  2. คลิกปุ่มปรับเปลี่ยน Font ต่างๆภายในกรอบ Properties เช่น ตัวเอน ตัวหนา สี การจัดซ้าย กลาง ขวา รูปแบบชนิดของ Font

โดยอาจารย์ภาสกร เรืองรอง Webmaster@ThaiWBI.com
http://www.ThaiWBI.com