การสร้าง Table

ขั้นตอน

  1. ที่กรอบ Object ให้คลิกปุ่ม Insert Image
  2. จากนั้นท่านจะพบกรอบ Insert Table ในช่องให้กำหนดจำนวน Row ให้กำหนดจำนวน Row ในช่อง Column ให้กำหนดจำนวน Column
  3. กำหนดเส้นขอบของตารางในช่อง Border size และความกว้างของตารางที่ช่อง Width

โดยอาจารย์ภาสกร เรืองรอง Webmaster@ThaiWBI.com
http://www.ThaiWBI.com