การกำหนด Link ภายใน

ขั้นตอน

การ Link เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ หรือ เรียกว่า Hyperlink

  1. เลือกบริเวณที่ต้องการกำหนด Link
  2. คลิกปุ่ม Folder แล้วเลือก File ภายใน Website ของท่านท่ต้องการ Link

โดยอาจารย์ภาสกร เรืองรอง Webmaster@ThaiWBI.com
http://www.ThaiWBI.com