การนำภาพมาแสดง

ขั้นตอน

การนำเสนอภาพบน Dreamweaver ใช้หลักการการภาพ ณ ที่อื่นๆ เชื่อมโยงนำมาปรากฎ

  1. เลือกบริเวณที่ต้องการนำเสนอภาพโดยการคลิก
  2. ที่กรอบ Object ให้คลิกปุ่ม Insert Image
  3. เลือกภาพที่ต้องการนำเสนอที่มีอยู่ใน Website ของท่าน

โดยอาจารย์ภาสกร เรืองรอง Webmaster@ThaiWBI.com
http://www.ThaiWBI.com