การกำหนด Link ภายนอก

ขั้นตอน

การ Link เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ หรือ เรียกว่า Hyperlink

  1. เลือกบริเวณที่ต้องการกำหนด Link
  2. ในกรอบ Properties ช่อง Link ให้กำหนด URL ที่ต้องการ Link ภายนอกลงไป

โดยอาจารย์ภาสกร เรืองรอง Webmaster@ThaiWBI.com
http://www.ThaiWBI.com