การกำหนด Define Site

ขั้นตอน

ก่อนการสร้างงานใหม่ทุกครั้ง เราจำเป็นต้องมีการ Define Site ทุกครั้ง เพื่อกำหนดสถานที่จัดเก็บ Webpage

  1. เลือกเมนู Site => Newe Site =>
  2. จากนั้นจะพบกรอบ Site Definition ในช่อง Site Name ให้กำหนดชื่อ Web Site ของท่านลงไป
  3. ในช่อง Local Root Folder ให้กำหนดสถานที่จัดเก็บข้อมูล Web site ของท่านลงไป โดยการกดปุ่ม Folder

โดยอาจารย์ภาสกร เรืองรอง Webmaster@ThaiWBI.com
http://www.ThaiWBI.com