แบบประเมินหลังเรียน
!โปรดคลิ๊กในช่องที่ท่านคิดว่าถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

รหัส ชื่อ นามสกุล มหาวิทยาลัย/ โรงเรียน

1. ข้อใดกล่าวถึง องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสาร ได้ถูกอย่างต้อง ? 
ก. ผู้ส่งข่าว =>เข้ารหัส=>ช่องสัญญาณ=>แสดงรหัส=> ผู้รับข่าว ข. ผู้ส่งข่าว =>ช่องสัญญาณ=>สัญญาณ=> ผู้รับข่าว
ค. ผู้ส่งข่าว =>เข้ารหัส=>ช่องสัญญาณ=>ถอดรหัส=> ผู้รับข่าว ง. ผู้ส่งข่าว =>ช่องสัญญาณ=> ผู้รับข่าว
2. ข้อใดกล่าวถึง สัญญาณดิจิตอล ได้ถูกอย่างต้อง ?
ก. เป็นสัญญาณที่มีระดับแรงดันไฟฟ้าเท่ากับ 0 และ 1 ข. เป็นสัญญาณที่มีระดับแรงดันไฟฟ้าเป็นค่าต่อเนื่อง
ค.จะมีสัญญาณขาดๆหายๆ ง. เป็นสัญญาณที่มีรูปกราฟเป็นเหลี่ยม
3. การติดต่อสื่อสารในรูปแบบของการโทรศัพท์ เป็นการสื่อสารแบบ ?
ก. Half Duplex ข. Full Duplex
ค. Two Duplex ง. Simplex
4. อุปกรณ์สื่อสารใดที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณ ดิจิตอล เป็น อนาลอก และ อนาลอก เป็น ดิจิตอล ?
ก. Multiplexer ข. Front-end Processor
ค. Cluster Control Unit ง. Modem
5. สายสัญญาณใดมีประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลได้ไกลที่สุด ?
ก. Coaxial Cables ข. Fiber optics
ค. Twisted pair ง. ไม่มีข้อถูก
6. สัญญาณไมโคเวฟสามารถส่งได้ไกลโดยมีระยะทางโดยประมาณเท่าไร? 
ก. 100 ไมล์ ข. 300 ไมล์
ค. ไม่จำกัดจนกว่าจนพ้นขอบโลก ง. 30 ไมล์
7. โทโปโลยีการสื่อสารใด ที่ต้องมีสถานีศูนย์กลางทำหน้าที่เป็นตัวสวิตชิ้ง ?
ก. Star ข. Bus
ค. Ring ง. ทุกโทโปโลยีเมื่อนักศึกษาทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มSubmit