แบบทดสอบ1

 

การทำงานของแบบทดสอบแยกเป็นดังนี้

  • ส่วน html ได้แก่แบบทดสอบแบบเลือกตอบ
  • ส่วน ASP ได้แก่ส่วนประมวลผลข้อสอบซึ่งจะทำงานร่วมกับส่วน html และทำการบักทึกข้อมูลลงระบบฐานข้อมูล

1.ส่วน html
ขอยกตัวอย่างแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ Radio ดังนี้


ตัวอย่าง File Testfirst.html

<font face="MS Sans Serif">

<!-คำสั่ง Form ให้จัดส่งไปข้อมูลไปประมวลผลที่ file quiz.asp->
<form action=quiz.asp method=post>

<!-Form ประเภท Hidden กำหนดตัวแปรแบบซ่อนเพื่อระบุประเภทแบบทดสอบ->
<input type=hidden name=typeQ value=วิชาสังคมศึกษา>

<!-Form ประเภท Textbox กำหนดตัวแปร รหัส ชื่อ นามสกุล->
รหัสนักศึกษา<input type=text name=uid>
ชื่อ/นามสกุล<input type=text name=nameFL><p>

<!-Form ประเภท Radio กำหนดตัวแปร คำตอบ->
ข้อ 1 จังหวัดพิษณุโลกมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ?<p>
<input type=radio name=aws1 value=เมืองสองแคว> เมืองสองแคว<br>
<input type=radio name=aws1 value=เมืองสามแคว> เมืองสามแคว<br>
<input type=radio name=aws1 value=เมืองสี่คว> เมืองสี่แคว<p>

<input type=submit >
<input type=reset>
</form>

 

2. ส่วน ASP
ในส่วนนี้จะทำงานร่วมกับ Form html จากส่วนที่ 1 ซึ่งส่วนที่ 1 จะส่งข้อมูลมาให้ส่วนที่ 2 ASP เพื่อทำการประมวลผลข้อสอบและบันทึกลงระบบฐานข้อมูล

ตัวอย่าง File quiz.asp

<font face="MS Sans Serif">

<%'คำสั่ง request.form เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้จาก html form ชนิดแบบทดสอบ%>
คำตอบแบบทดสอบวิชา<b><%=request.form("typeQ")%></b><br>

<%'คำสั่ง request.form เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้จาก html form รหัส ชื่อนามสกุล%>
ของนักศึกษารหัส <b><%=request.form("uid")%></b>

<%'คำสั่ง request.form เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้จาก html form ชื่อนามสกุล%>
ชื่อ/นามสกุล <b><%=request.form("nameFL")%></b><br>

<%'คำสั่ง request.form เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้จาก html form คำตอบ%>
คือ <b><%=request.form("aws1")%></b>

 

ผลการทดสอบ
ดังตัวอย่างงานด้านล่างนี้

Testfirst.html

สงวนลิขสิทธิ์โดยอาจารย์ภาสกร เรืองรอง พศ.2546
htp://ww.ThaiWBI.com