logothaiwbi.gif (718 bytes) แบบประเมินก่อนเรียน หลักสูตร Spss for Windows
โปรดเลือกคำตอบให้ตรงกับข้อที่ท่านคิดว่าถูกที่สุด
รหัส ชื่อ นามสกุล มหาวิทยาลัย/ โรงเรียน

gutterblue.gif (276 bytes)

 

1. มุมมอง Data view ทำหน้าที่อะไร ?

2. มุมมอง Variable view ทำหน้าที่อะไร์ ?

จงใช้ภาพเป็นข้อมูลเพื่อตอบคำถามในข้อ 3 ถึงข้อ 53. ช่อง Name หมายถึงอะไร ?

4. ช่อง Value หมายถึงอะไร ?

5. ช่อง Measure หมายถึงอะไร ?
 

จากตัวอย่างแบบสอบถามและตารางการรวบรวมข้อมูล (Data Entry) จงใชเป็นข้อมูลเพื่อตอบคำถามในข้อที่ 6 ถึง 7

แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ข้อตกลง

การจัดแบ่งค่าระดับความพึงพอใจดังนี้

5 = พึงพอใจมากที่สุด   4 = พึงพอใจมาก 3 = พึงพอใจปานกลาง 2 = พึงพอใจน้อย 1 = ไม่พึงพอใจ

1. เพศ

[ ] ชาย =1

[ ] หญิง = 2

2. สาขาวิชา

[ ] เทคโนโลยีและการสื่อสาร = 1

[ ] อุตสาหกรรม = 4

 

[ ] จิตวิทยา = 2

[ ] ภาษาไทย = 5

 

[ ] ภาษาอังกฤษ = 3

[ ] บริหารการศึกษา = 6

3.ระดับความคิดเห็น

ให้ทำเครื่องหมายถูกลงบนค่าระดับความพึงพอใจที่สอดคล้องกับท่านมากที่สุด โดยใช้ข้อมูลตามข้อตกลงข้างต้น

 รายการการประเมิน

5

4

3

2

1

1. การจัดเก็บเงินเพื่อการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

2. การเลี้ยงพบปะสังสรรค์ตามวาระ

 

 

 

 

 

3. การแบ่งจำนวนนิสิตในชั้นเรียน

 

 

 

 

 

4. การจัดการศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

 

 

 

 

5. การส่งเสริมให้ทำ IS ตามแนวโน้มของเทคโนโลยี

 

 

 

 

 

 

 

 
Variables
ลำดับ Sex Major Top1 Top2 Top3 Top4 Top5
1 2 2 4 2 4 4 4
2 1 4 5 3 5 5 4

6. จากตารางข้างบนนี้ ข้อมูลในลำดับที่ 1 หมายถึงอะไร ?

7. จากตารางข้างบนนี้ ข้อมูลในลำดับที่ 2 หมายถึงอะไร ?

8. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับ มาตราวัดและตัวแปร ?

9. ลักษณะของมาตราวัด Nominal เป็นเช่นไร ?

10. ลักษณะของมาตราวัด Ordinal เป็นเช่นไร ?

11.ข้อมูลคำตอบจากแบบสอบถามที่ท่านได้เขียนลงตารางคะแนนไว้แล้ว ท่านจะต้องนำไปกรอก ณ ที่ใด ?  ?

12. “เพศควรมีค่าตัวแปรเพียงสองค่าเท่านั้นคือหญิงและชาย” ข้อความนี้ผิดหรือถูกอย่างไร?

13. เพศควรใช้มาตราวัดอะไร ?

14. อายุควรใช้มาตราวัดอะไร ?

15. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรม SPSS for Windows ข้อใดกล่าวถูกต้อง ?

 

 

เมื่อทำแบบประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม ส่งข้อมูล


ขอให้ทุกท่านโชคดี

Copyright Asst.Dr.Passkorn Roungrong 2007