ก่อนที่จะเข้าไปศึกษาเนื้อหาในบทเรียน ผู้เรียนควรทำความเข้าใจสิ่งต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ของบทเรียน
โครงสร้างของเนื้อหา
ลักษณะปุ่มการใช้งาน

 

 

วัตถุประสงค์ของบทเรียน

วัตถุประสงค์ของบทเรียน


กลับไปด้านบน

หลังจากศึกษาเนื้อหาในบทเรียนแล้ว ผู้เรียนสามารถ

 1. บอกความหมายของคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง
 2. อธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้ครบทุกขั้นตอน
 3. บอกได้ว่าลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง
 4. อธิบายประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ที่มีต่อชีวิตประจำวันได้
 5. อธิบายวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ในแต่ละยุคสมัยได้
 6. บอกลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์ในแต่ละยุคสมัยได้
 7. บอกความแตกต่างของคอมพิวเตอร์แต่ละประเภทที่แบ่งตามหลักการประมวลผลได้
 8. บอกความแตกต่างของคอมพิวเตอร์แต่ละประเภทที่แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานได้
 9. บอกความแตกต่างของคอมพิวเตอร์แต่ละประเภทที่แบ่งตามความสามารถของระบบได้
 10. อธิบายลักษณะและหน้าที่ขององค์ประกอบแต่ละส่วนของคอมพิวเตอร์ได้

 


 

โครงสร้างของเนื้อหา

โครงสร้างของเนื้อหา


กลับไปด้านบน

บทเรียนโปรแกรมการเรียนการสอนผ่านเว็บ เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ส่วน คือ

"บทเรียนโปรแกรมการเรียนการสอนผ่านเว็บ เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น"

คอมพิวเตอร์คืออะไร

ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์

ประเภทของคอมพิวเตอร์

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

 • ความหมายของคอมพิวเตอร์
 • ลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์
 • ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
   
   
 • ยุคที่ 1 (พ.ศ. 2489-2501)
 • ยุคที่ 2 (พ.ศ. 2502-2506)
 • ยุคที่ 3 (พ.ศ. 2507-2512)
 • ยุคที่ 4 (พ.ศ. 2513-2532)
 • ยุคที่ 5 (พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน)
 • ตามหลักการประมวลผล
 • ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
 • ตามความสามารถของระบบ 
   
   
 • ฮาร์ดแวร์
 • ซอฟต์แวร์
 • บุคลากร
 • ข้อมูล
    

โดยมีการเรียงลำดับของเนื้อหาบทเรียนในลักษณะของแผนภูมิลำดับชั้น (Hierarchy) ดังภาพ


 

ลักษณะปุ่มการใช้งาน

ลักษณะปุ่มการใช้งาน


กลับไปด้านบน

ภายในแต่ละหน้าของเนื้อหาในบทเรียน ประกอบด้วยปุ่มการใช้งาน ดังนี้

1.

 คลิกเมื่อต้องการกลับขึ้นไปหน้าโฮมเพจ (Home Page)
2.

 คลิกเมื่อต้องการกลับขึ้นมาที่หน้าเมนู (Menu Page)