แบบประเมินก่อนเรียน !โปรดคลิ๊กในช่องที่ท่านคิดว่าถูกที่สุด
รหัส
ชื่อ
นามสกุล
มหาวิทยาลัย/ โรงเรียน

1. ข้อต่อไปนี้ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด?
ก. Dreamweaver เป็นเพียงโปรแกรมเดียวที่ใช้พัฒนา Homepage
ข. ทั้ง Dreamweaver และ Fontpage เป็นโปรแกรมที่ใช้พัฒนา Homepage เท่านั้น
ค. Dreamweaver เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ใช้พัฒนา Homepage
ง. ไม่มีข้อถูก
 

2. ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นวัตถุประสงค์ของการทำ Define Site ?
ก. กำหนดชื่อ Website ข. กำหนดสถานที่จัดเก็บข้อมูล Homepage
ค. ไม่ถูกใดถูกต้อง ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข.
 

3. หากต้องการปรับแต่งตัวอักษรให้หนาควรใช้ Icon อะไร?
ก. ข.
ค. ง.
 

4. หากต้องการปรับแต่งตัวอักษรอยู่กึงกลางควรใช้ Icon อะไร  ? 
ก . ข.
ค. ง.
 

5. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกรอบ Properties ?
ก. อำนวยความสะดวกในการปรับแก้ตัวอักษร ข. อำนวยความสะดวกในการกำหนด Link
ค. อำนวยความสะดวกในการปรับแก้ตาราง ง. ถูกทุกข้อ
 

6. จากภาพ หากต้องการกำหนดเชื่อมโยงออกสู่ภายนอกจะต้องกำหนดแหล่งข้อมูลลงในช่องอะไร?

ก. Taget ข. Link
ค. Size ง. Browser for File
 

7. จากภาพในข้อ 6 หากต้องการกำหนดการเชื่อมโยงภายในจะต้องกระทำการที่____ เพื่อกำหนดสถานที่จัดเก็บข้อมูล ข้อความในช่องว่าคือ ?

ก. Taget ข. Link
ค. Size ง. Browser for File

8. หากต้องการสร้างตารางจะต้องคลิกที่ปุ่มหรือ Icon อะไร?

ก. ข.
ค. ง.

9. จากภาพ เราจะต้องกำหนดจำนวนช่องและบรรทัดของตาราง ตามที่เราต้องการในช่องอะไร?

ก. Rows และ Columns ข. Cell Padding และ Cell Spacing
ค. Rows และ Cell Padding ง. Width และ Border

10. หากต้องการรวมเซลในตารางจะต้องใช้คำสั่งอะไร?

ก. Sum Cells ข. Merge Cells
ค. Mix Cells ง. Del Cells

เมื่อทำแบบประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Submit