logothaiwbi.gif (718 bytes) แบบประเมินก่อนเรียน หลักสูตร การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Authorware
โปรดเลือกคำตอบให้ตรงกับข้อที่ท่านคิดว่าถูกที่สุด
รหัส ชื่อ นามสกุล มหาวิทยาลัย/ โรงเรียน

gutterblue.gif (276 bytes)

 

1. Icon อะไรที่ทำหน้าที่สร้างปฏิสัมพันธ์ ?

2. Icon อะไรที่ทำหน้าแสดงรายชื่อ ?

3. บริเวณที่ต้องการให้แสดงข้อมูลชื่อ จะต้องพิมพ์คำสั่งโปรแกรมว่าอะไร ?

4. ก่อนที่จะแสดงหน้าจอรายการบทเรียนได้นั้นโปรแกรมจะต้องทำอย่างไร ?

5. หลังจากทดสอบโปรแกรมแล้วก่อนที่จะเข้าสู่หน้ารายการบทเรียน ท่านจะพบ Properties Erase Icon หมายถึงอะไร?
 

6. การนำเสนอข้อมูลหน้าจอภาพมีหลักการอย่างไรบ้าง ?

7. หากข้อความที่จัดพิมพ์ล้นหน้าจอควรใช้เทคนิคอะไรเข้ามาช่วย ?

8. การนำเสนอหน้าจอบทเรียนเป็นชุดหน้าจอสำเร็จรูป เราควรใช้ Icon อะไรมาจัดการ ?

9. Icon อะไรที่สามารถเลือก Response Type เพื่อกำหนดการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ ?

10. Flow line มีหน้าที่ทำอะไร?

11. จากภาพหากต้องการจะกำหนดข้อถูกในช่อง Status ควรเลือกเป็นอะไร ?

12. จากภาพหากต้องการกำหนดคะแนนสำหรับข้อถูกจะต้องกำหนดที่ช่องใด ?

13. ข้อใดจัดเป็นคำสั่งเพื่อทำการคำนวณคะแนน ?

14. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคำสั่งการคำนวณคะแนน?

15. จากภาพหากต้องการเปลี่ยนเส้นทางเดินโปรแกรม Flow Line เพื่อให้สามารถออกจากโปรแกรมได้ ข้อใดเป็นวิธีเปลี่ยนเส้นทาง ?

 

 


เมื่อทำแบบประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม ส่งข้อมูล


ขอให้ทุกท่านโชคดี

Copyright Asst.Dr.Passkorn Roungrong 2007