ลำดับ รหัสนิสิต/นักศึกษา/นักเรียน ชื่อ สังกัด/มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/โรงเรียน หลักสูตร ประเภทข้อสอบ คะแนนที่ได้ คะแนนเต็ม วันที่ทำ เวลาที่ทำ รหัสบทเรียน
111615 37101900229622 ปาลิดา ตั้งจิตต์ เทศบาลวัดอุปนันทาราม การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Macromedia Au หลังเรียน 15 15 13-Mar-2018 11-11-42 A019
111614 37101900229622 ปาลิดา ตั้งจิตต์ เทศบาลวัดอุปนันทาราม การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Macromedia Au หลังเรียน 14 15 13-Mar-2018 11-11-35 A019
111613 37101900229622 ปาลิดา ตั้งจิตต์ เทศบาลวัดอุปนันทาราม การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Macromedia Au หลังเรียน 14 15 13-Mar-2018 11-11-27 A019
111612 37101900229622 ปาลิดา ตั้งจิตต์ เทศบาลวัดอุปนันทาราม การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Macromedia Au หลังเรียน 14 15 13-Mar-2018 11-11-14 A019
111611 37101900229622 ปาลิดา ตั้งจิตต์ เทศบาลวัดอุปนันทาราม การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Macromedia Au หลังเรียน 14 15 13-Mar-2018 11-10-59 A019
111610 37101900229622 ปาลิดา ตั้งจิตต์ เทศบาลวัดอุปนันทาราม การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Macromedia Au หลังเรียน 12 15 13-Mar-2018 11-10-31 A019
111609 560310100 นภัส ลีฬหพงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Macromedia Au หลังเรียน 15 15 13-Mar-2018 10-55-18 A019
111608 560310100 นภัส ลีฬหพงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Macromedia Au หลังเรียน 14 15 13-Mar-2018 10-55-12 A019
111607 560310100 นภัส ลีฬหพงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Macromedia Au หลังเรียน 14 15 13-Mar-2018 10-55-02 A019
111606 560310100 นภัส ลีฬหพงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Macromedia Au หลังเรียน 13 15 13-Mar-2018 10-54-41 A019
111605 560310100 นภัส ลีฬหพงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Macromedia Au หลังเรียน 11 15 13-Mar-2018 10-54-06 A019
111604 560310100 นภัส ลีฬหพงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Macromedia Au หลังเรียน 9 15 13-Mar-2018 10-53-20 A019
111603 560310100 นภัส ลีฬหพงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Macromedia Au หลังเรียน 6 15 13-Mar-2018 10-52-49 A019
111602 560310100 นภัส ลีฬหพงศ์ เชียงใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 15 15 13-Mar-2018 08-23-20 A001
111601 560310100 นภัส ลีฬหพงศ์ เชียงใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 14 15 13-Mar-2018 08-23-14 A001
111600 560310100 นภัส ลีฬหพงศ์ เชียงใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 14 15 13-Mar-2018 08-23-03 A001
111599 560310100 นภัส ลีฬหพงศ์ เชียงใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 14 15 13-Mar-2018 08-22-56 A001
111598 560310100 นภัส ลีฬหพงศ์ เชียงใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 13 15 13-Mar-2018 08-22-35 A001
111597 560310100 นภัส ลีฬหพงศ์ เชียงใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 10 15 13-Mar-2018 08-21-45 A001
111596 560310100 นภัส ลีฬหพงศ์ เชียงใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 10 15 13-Mar-2018 08-20-51 A001
111595 560310100 นภัส ลีฬหพงศ์ เชียงใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 9 15 13-Mar-2018 08-20-44 A001
111594 560310100 นภัส ลีฬหพงศ์ เชียงใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 9 15 13-Mar-2018 08-20-24 A001
111593 560310100 นภัส ลีฬหพงศ์ เชียงใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 7 15 13-Mar-2018 08-20-08 A001
111592 560310100 นภัส ลีฬหพงศ์ เชียงใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 7 15 13-Mar-2018 08-19-37 A001
111591 560310100 นภัส ลีฬหพงศ์ เชียงใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 7 15 13-Mar-2018 08-19-26 A001
111590 560310100 นภัส ลีฬหพงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 6 15 13-Mar-2018 08-09-50 A001
111589 5648 iugk lknio Intro to Computer หลังเรียน 15 15 09-Mar-2018 02-46-00 A003
111588 5648 iugk lknio Intro to Computer หลังเรียน 14 15 09-Mar-2018 02-45-44 A003
111587 5648 iugk lknio Intro to Computer หลังเรียน 13 15 09-Mar-2018 02-45-34 A003
111586 5648 iugk lknio Intro to Computer หลังเรียน 12 15 09-Mar-2018 02-45-11 A003
111585 5648 iugk lknio Intro to Computer หลังเรียน 11 15 09-Mar-2018 02-44-50 A003
111584 5648 iugk lknio Intro to Computer หลังเรียน 10 15 09-Mar-2018 02-44-34 A003
111583 5648 iugk lknio Intro to Computer หลังเรียน 9 15 09-Mar-2018 02-44-23 A003
111582 5648 iugk lknio Intro to Computer หลังเรียน 8 15 09-Mar-2018 02-44-14 A003
111581 5648 iugk lknio Intro to Computer หลังเรียน 8 15 09-Mar-2018 02-44-02 A003
111580 5648 iugk lknio Intro to Computer หลังเรียน 7 15 09-Mar-2018 02-43-38 A003
111579 6042160802 นางสาววรรณา วงษ์ศรีแก้ว วิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 6 7 04-Mar-2018 10-29-42 A004
111578 6042160802 นางสาววรรณา วงษ์ศรีแก้ว วิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 4 7 04-Mar-2018 10-29-22 A004
111577 6042160803 นส.วรรษมล ฉิมวารี พณิชยการอินทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 7 7 04-Mar-2018 10-29-04 A004
111576 6042160813 ศุภกร ตรีรัตนชวลิต การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 6 7 04-Mar-2018 10-28-42 A004
111575 6042160813 ศุภกร ตรีรัตนชวลิต การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 5 7 04-Mar-2018 10-28-13 A004
111574 6042160810 นายกิตติศกดิ์ ทิมประดับ พณิชยการอินทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 7 7 04-Mar-2018 10-28-12 A004
111573 6042160806 นางสาวพิรัชดา วอทอง วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 6 7 04-Mar-2018 10-27-56 A004
111572 6042160801 พรรณราย ซาวเจริญ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 7 7 04-Mar-2018 10-27-54 A004
111571 6042160813 ศุภกร ตรีรัตนชวลิต การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 4 7 04-Mar-2018 10-27-52 A004
111570 6042160805 นางสาววิลานี สาลักษณ์ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 7 7 04-Mar-2018 10-27-52 A004
111569 6042160804 ชญาพัฒน์ สุนทร วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 7 7 04-Mar-2018 10-27-50 A004
111568 6042160812 นายวันเฉลิม บุญมาเลิศ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 7 7 04-Mar-2018 10-27-47 A004
111567 6042160812 นายวันเฉลิม บุญมาเลิศ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 7 7 04-Mar-2018 10-27-46 A004
111566 6042160811 นายวินัส ไชยประทุม พณิชยการอินทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 7 7 04-Mar-2018 10-27-45 A004
111565 6042160807 น.ส.วาสนา ลักษณชวนนิยม วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 7 7 04-Mar-2018 10-27-44 A004
111564 6042160810 นายกิตติศกดิ์ ทิมประดับ พณิชยการอินทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 6 7 04-Mar-2018 10-27-24 A004
111563 60421608014 นายสุเทพ พลเสนา พณิชยการอินทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 7 7 04-Mar-2018 10-25-45 A004
111562 6042160805 นางสาววิลานี สาลักษณ์ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 3 7 04-Mar-2018 10-25-23 A004
111561 0 นายสุเทพ พลเสนา การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 7 7 04-Mar-2018 10-24-00 A004
111560 0 นายสุเทพ พลเสนา การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 6 7 04-Mar-2018 10-23-39 A004
111559 0 ดด ดดดด Internet เบื้องต้น หลังเรียน 4 7 21-Feb-2018 12-13-35 A005
111558 1234 111 4 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Macromedia Au ก่อนเรียน 9 15 13-Feb-2018 10-18-41 A019
111557 0 ํ๊ํํ ๊๕฿ ญณฐณญณฐญ การเขียน Homepage โดยใช้ภาษา HTML ก่อนเรียน 3 7 13-Feb-2018 10-18-37 A007
111556 1234 111 4 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Macromedia Au ก่อนเรียน 10 15 13-Feb-2018 10-18-19 A019
111555 0 ํ๊ํํ ๊๕฿ ญณฐณญณฐญ การเขียน Homepage โดยใช้ภาษา HTML ก่อนเรียน 1 7 13-Feb-2018 10-18-11 A007
111554 1234 111 4 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Macromedia Au ก่อนเรียน 9 15 13-Feb-2018 10-18-02 A019
111553 1234 111 4 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Macromedia Au ก่อนเรียน 8 15 13-Feb-2018 10-17-37 A019
111552 5224 สำรวย ควยอับปรี Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 1 7 13-Feb-2018 10-17-35 A005
111551 5752742575 สมชาย ชนะนา รัติกาล Web Site Design ก่อนเรียน 7 15 13-Feb-2018 10-17-29 A002
111550 11208 นับดาว สวัสดิ์เอี้ยง เทศบาล4 Intro to Computer ก่อนเรียน 6 15 13-Feb-2018 10-17-24 A003
111549 1234 111 4 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Macromedia Au ก่อนเรียน 7 15 13-Feb-2018 10-17-16 A019
111548 1234 111 4 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Macromedia Au ก่อนเรียน 7 15 13-Feb-2018 10-16-53 A019
111547 5752742575 สมชาย ชนะนา รัติกาล Web Site Design ก่อนเรียน 4 15 13-Feb-2018 10-16-51 A002
111546 1234 111 4 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Macromedia Au ก่อนเรียน 5 15 13-Feb-2018 10-16-35 A019
111545 5752742575 สมชาย ชนะนา รัติกาล Web Site Design ก่อนเรียน 4 15 13-Feb-2018 10-16-22 A002
111544 1234 111 4 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Macromedia Au ก่อนเรียน 4 15 13-Feb-2018 10-16-21 A019
111543 5251 รัศมี หีเหม็น ดอกโดง Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 3 7 13-Feb-2018 10-16-07 A005
111542 1234 111 4 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Macromedia Au ก่อนเรียน 4 15 13-Feb-2018 10-16-03 A019
111541 1234 111 4 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Macromedia Au ก่อนเรียน 5 15 13-Feb-2018 10-15-46 A019
111540 5752742575 สมชาย ชนะนา รัติกาล Web Site Design ก่อนเรียน 2 15 13-Feb-2018 10-15-44 A002
111539 1234 111 4 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Macromedia Au ก่อนเรียน 4 15 13-Feb-2018 10-15-29 A019
111538 1234 111 4 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Macromedia Au ก่อนเรียน 4 15 13-Feb-2018 10-15-19 A019
111537 1234 111 4 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Macromedia Au ก่อนเรียน 3 15 13-Feb-2018 10-14-33 A019
111536 41233 เอลียาห์ แก้วเรื่อง เทศบาล4(ชุมชนวัดธรรมจักร) SPSS for Windows ก่อนเรียน 6 15 12-Feb-2018 13-48-09 A018
111535 41233 เอลียาห์ แก้วเรื่อง เทศบาล4(ชุมชนวัดธรรมจักร) SPSS for Windows ก่อนเรียน 5 15 12-Feb-2018 13-47-20 A018
111534 41226 กรรณิการ์ แก้วรักถา เทศบาล4(ชุมชนวัดธรรมจักร) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Macromedia Au ก่อนเรียน 4 15 12-Feb-2018 13-46-19 A019
111533 41228 กมลรัตน์ เย็นฤดี อรัญญิก เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 5 15 12-Feb-2018 13-43-10 A001
111532 1412 ด.ช.กรกฎ ศรีสลวย ท.พล.4 FrontPage 2000 ก่อนเรียน 3 10 12-Feb-2018 13-40-28 A020
111531 14228 กมลรัตน์ เย็นฤดี ะรรมจักร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 3 15 12-Feb-2018 13-40-04 A001
111530 1412 ด.ช.กรกฎ ศรีสลวย ท.พล.4 FrontPage 2000 ก่อนเรียน 3 10 12-Feb-2018 13-39-51 A020
111529 1412 ด.ช.กรกฎ ศรีสลวย ท.พล.4 FrontPage 2000 ก่อนเรียน 0 10 12-Feb-2018 13-39-05 A020
111528 1234567890 เดกกะ ท.4 Intro to Computer ก่อนเรียน 4 15 12-Feb-2018 13-38-23 A003
111527 1234567890 เดกกะ ท.4 Intro to Computer ก่อนเรียน 4 15 12-Feb-2018 13-37-28 A003
111526 1 B A PHP Programming ก่อนเรียน 5 15 07-Feb-2018 22-33-50 A015
111525 603011100089 รชานันท์ สำรองพันธ์ นครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 10 15 06-Feb-2018 12-56-36 A003
111524 603011100089 รชานันท์ สำรองพันธ์ นครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 10 15 06-Feb-2018 12-56-25 A003
111523 603011100089 รชานันท์ สำรองพันธ์ นครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 9 15 06-Feb-2018 12-56-17 A003
111522 603011100089 รชานันท์ สำรองพันธ์ นครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 9 15 06-Feb-2018 12-56-10 A003
111521 603011100089 รชานันท์ สำรองพันธ์ นครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 9 15 06-Feb-2018 12-56-01 A003
111520 603011100089 รชานันท์ สำรองพันธ์ นครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 8 15 06-Feb-2018 12-55-11 A003
111519 603011100089 รชานันท์ สำรองพันธ์ นครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 7 15 06-Feb-2018 12-55-05 A003
111518 603011100089 รชานันท์ สำรองพันธ์ นครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 7 15 06-Feb-2018 12-54-51 A003
111517 603011100089 รชานันท์ สำรองพันธ์ นครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 6 15 06-Feb-2018 12-54-07 A003
111516 603011100089 รชานันท์ สำรองพันธ์ นครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 5 15 06-Feb-2018 12-53-50 A003

แสดงเฉพาะ 100 คนล่าสุดเท่านั้น
[กลับสู่หน้าหลัก]