ลำดับ รหัสนิสิต/นักศึกษา/นักเรียน ชื่อ สังกัด/มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/โรงเรียน หลักสูตร ประเภทข้อสอบ คะแนนที่ได้ คะแนนเต็ม วันที่ทำ เวลาที่ทำ รหัสบทเรียน
117171 613070110077 น.ส.กัญญาพร ภัทรธโนดม มหาวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 15 15 18-Jul-2019 10-54-00 A001
117170 613070110325 ทัตเทพ ภูมิชัย มหาสวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 14 15 18-Jul-2019 10-51-41 A001
117169 613070110135 นนทวรรณ สาดี มหาวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 15 15 18-Jul-2019 10-45-39 A001
117168 613070110226 วราพร สามี มหาวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 15 15 18-Jul-2019 10-45-26 A001
117167 613070110226 วราพร สามี มหาวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 14 15 18-Jul-2019 10-44-12 A001
117166 613070110051 น.สเจนิสา สกุลไทย ม.นครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 12 15 18-Jul-2019 10-41-15 A001
117165 61307011019 กนกวัลย์ แสนเขื่อน ม.นครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 12 15 18-Jul-2019 10-36-58 A001
117164 613070510029 ศุภวุฒิ ศิริรักษ์ นครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 12 15 18-Jul-2019 10-36-45 A001
117163 61307011019 กนกวัลย์ แสนเขื่อน ม.นครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 11 15 18-Jul-2019 10-36-43 A001
117162 613070110325 ทัตเทพ ภูมิชัย มหาสวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 14 15 18-Jul-2019 10-35-21 A001
117161 613070110051 น.สเจนิสา สกุลไทย ม.นครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 5 15 18-Jul-2019 10-34-59 A001
117160 613070110135 นนทวรรณ สาดี มหาวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 11 15 18-Jul-2019 10-33-00 A001
117159 613070410089 นายทักษพล ธรรมยศ นครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 15 15 18-Jul-2019 10-30-31 A001
117158 613070410030 ณัฐพงษ์ เสนคะ นครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 15 15 18-Jul-2019 10-30-08 A001
117157 613070110234 นายจีรภัทร พุฒเพ็ง นตรพยม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 15 15 18-Jul-2019 10-29-20 A001
117156 613070110044 น.ส.สุมนา คงสูงเนิน มหาวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 7 15 18-Jul-2019 10-29-09 A001
117155 613070110226 วราพร สามี มหาวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 8 15 18-Jul-2019 10-28-46 A001
117154 613070110044 น.ส.สุมนา คงสูงเนิน มหาวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 7 15 18-Jul-2019 10-27-11 A001
117153 613070510078 ธิญาดา ป้อมทอง มหาวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 11 15 18-Jul-2019 10-26-16 A001
117152 613070510078 ธิญาดา ป้อมทอง มหาวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 8 15 18-Jul-2019 10-23-29 A001
117151 613070110325 ทัตเทพ ภูมิชัย มหาสวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 14 15 18-Jul-2019 10-20-08 A001
117150 613070110325 ทัตเทพ ภูมิชัย มหาสวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 13 15 18-Jul-2019 10-19-47 A001
117149 613070410055 นางสาว เอลินน่า สุพินมะนี นครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 13 15 18-Jul-2019 10-19-43 A001
117148 613070510052 เอกราช งอกวงศ์ มหาวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 10 15 18-Jul-2019 10-19-42 A001
117147 613070110176 ศศิธร ดงงาม มหาวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 13 15 18-Jul-2019 10-19-03 A001
117146 613070110077 น.ส.กัญญาพร ภัทรธโนดม มหาวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 14 15 18-Jul-2019 10-18-59 A001
117145 613070410048 ปัญญา วิเศษสุนทร นครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 15 15 18-Jul-2019 10-17-08 A001
117144 613070110234 นายจีรภัทร พุฒเพ็ง นตรพยม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 15 15 18-Jul-2019 10-17-01 A001
117143 613070110077 น.ส.กัญญาพร ภัทรธโนดม มหาวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 9 15 18-Jul-2019 10-16-27 A001
117142 613070110176 ศศิธร ดงงาม มหาวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 9 15 18-Jul-2019 10-16-27 A001
117141 613070410089 นายทักษพล ธรรมยศ นครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 15 15 18-Jul-2019 10-14-33 A001
117140 613070110234 นายจีรภัทร พุฒเพ็ง นตรพยม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 15 15 18-Jul-2019 10-13-35 A001
117139 613070110234 นายจีรภัทร พุฒเพ็ง นตรพยม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 14 15 18-Jul-2019 10-13-22 A001
117138 613070410063 นาย ยุทธศิลป์ กิติศรีวรพันธุ์ มหาวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 13 15 18-Jul-2019 10-13-00 A001
117137 61307011019 กนกวัลย์ แสนเขื่อน ม.นครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 9 15 18-Jul-2019 10-11-58 A001
117136 613070110234 นายจีรภัทร พุฒเพ็ง นตรพยม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 11 15 18-Jul-2019 10-11-57 A001
117135 613070410071 สหรัฐ กิจวิรุฬห์ นครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 13 15 18-Jul-2019 10-10-40 A001
117134 613070110267 ศุภวิชญ์ พูดเพราะ ม.นครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 11 15 18-Jul-2019 10-10-16 A001
117133 613070410030 ณัฐพงษ์ เสนคะ นครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 10 15 18-Jul-2019 10-09-04 A001
117132 613070410055 นางสาว เอลินน่า สุพินมะนี นครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 6 15 18-Jul-2019 10-08-42 A001
117131 613070110267 ศุภวิชญ์ พูดเพราะ ม.นครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 7 15 18-Jul-2019 10-07-24 A001
117130 613070410048 ปัญญา วิเศษสุนทร นครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 10 15 18-Jul-2019 10-06-30 A001
117129 613070410089 นายทักษพล ธรรมยศ นครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 7 15 18-Jul-2019 10-06-22 A001
117128 613070410055 นางสาว เอลินน่า สุพินมะนี นครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 2 15 18-Jul-2019 10-06-18 A001
117127 613070410030 ณัฐพงษ์ เสนคะ นครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 5 15 18-Jul-2019 10-06-11 A001
117126 613070110267 ศุภวิชญ์ พูดเพราะ ม.นครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 4 15 18-Jul-2019 10-05-52 A001
117125 613070110267 ศุภวิชญ์ พูดเพราะ ม.นครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 4 15 18-Jul-2019 10-05-15 A001
117124 61307011019 กนกวัลย์ แสนเขื่อน ม.นครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 7 15 18-Jul-2019 10-04-56 A001
117123 613070510029 ศุภวุฒิ ศิริรักษ์ นครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 6 15 18-Jul-2019 10-04-36 A001
117122 613070110234 นายจีรภัทร พุฒเพ็ง นตรพยม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 7 15 18-Jul-2019 10-04-30 A001
117121 613070510078 ธิญาดา ป้อมทอง มหาวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 7 15 18-Jul-2019 10-01-25 A001
117120 613070410063 นาย ยุทธศิลป์ กิติศรีวรพันธุ์ มหาวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 5 15 18-Jul-2019 09-59-19 A001
117119 613070510060 นายรณกฤต บุญเฮี๊ยะ มหาวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 9 15 18-Jul-2019 09-59-02 A001
117118 613070210125 สร้อยสุดา รังศิริ นครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 10 15 08-Jul-2019 14-30-00 A001
117117 613070210042 ณัฐริกา จุใจล้ำ มหาวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 7 15 08-Jul-2019 14-18-23 A001
117116 613070210232 นางสาวศิริพรรณ จันท์บุญณะ นครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 15 15 08-Jul-2019 14-13-13 A001
117115 613070210174 นางสาวสุภัทตรา หนันคำ มหาวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 15 15 08-Jul-2019 14-12-52 A001
117114 613070210174 นางสาวสุภัทตรา หนันคำ มหาวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 13 15 08-Jul-2019 14-12-27 A001
117113 613070210174 นางสาวสุภัทตรา หนันคำ มหาวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 12 15 08-Jul-2019 14-12-21 A001
117112 613070210174 นางสาวสุภัทตรา หนันคำ มหาวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 12 15 08-Jul-2019 14-11-54 A001
117111 613070210174 นางสาวสุภัทตรา หนันคำ มหาวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 11 15 08-Jul-2019 14-11-45 A001
117110 613070210042 ณัฐริกา จุใจล้ำ มหาวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 7 15 08-Jul-2019 14-11-37 A001
117109 613070210174 นางสาวสุภัทตรา หนันคำ มหาวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 11 15 08-Jul-2019 14-11-29 A001
117108 613070210174 นางสาวสุภัทตรา หนันคำ มหาวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 10 15 08-Jul-2019 14-11-13 A001
117107 613070210174 นางสาวสุภัทตรา หนันคำ มหาวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 9 15 08-Jul-2019 14-11-06 A001
117106 613070210174 นางสาวสุภัทตรา หนันคำ มหาวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 9 15 08-Jul-2019 14-10-37 A001
117105 613070210174 นางสาวสุภัทตรา หนันคำ มหาวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 8 15 08-Jul-2019 14-10-30 A001
117104 613070210174 นางสาวสุภัทตรา หนันคำ มหาวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 8 15 08-Jul-2019 14-10-22 A001
117103 613070210174 นางสาวสุภัทตรา หนันคำ มหาวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 8 15 08-Jul-2019 14-10-15 A001
117102 613070210174 นางสาวสุภัทตรา หนันคำ มหาวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 8 15 08-Jul-2019 14-10-04 A001
117101 613070210174 นางสาวสุภัทตรา หนันคำ มหาวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 7 15 08-Jul-2019 14-09-56 A001
117100 613070210174 นางสาวสุภัทตรา หนันคำ มหาวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 7 15 08-Jul-2019 14-09-18 A001
117099 613070210174 นางสาวสุภัทตรา หนันคำ มหาวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 6 15 08-Jul-2019 14-09-10 A001
117098 61070210141 สุนิสา ทุมมี มหาวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 13 15 08-Jul-2019 14-08-58 A001
117097 613070210174 นางสาวสุภัทตรา หนันคำ มหาวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 6 15 08-Jul-2019 14-08-53 A001
117096 613070210174 นางสาวสุภัทตรา หนันคำ มหาวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 6 15 08-Jul-2019 14-08-28 A001
117095 613070210174 นางสาวสุภัทตรา หนันคำ มหาวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 5 15 08-Jul-2019 14-08-00 A001
117094 613070210026 ชุติมา มัยวงศ์ มหาวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 10 15 08-Jul-2019 14-06-58 A001
117093 613070210133 นางสาวภาณุรัตน์ เม็งมุ้ย มหาวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 12 15 08-Jul-2019 14-05-28 A001
117092 613070210133 นางสาวภาณุรัตน์ เม็งมุ้ย มหาวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 8 15 08-Jul-2019 14-04-21 A001
117091 613070210133 นางสาวภาณุรัตน์ เม็งมุ้ย มหาวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 8 15 08-Jul-2019 14-04-02 A001
117090 613070210125 สร้อยสุดา รังศิริ นครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 10 15 08-Jul-2019 14-03-32 A001
117089 613070210133 นางสาวภาณุรัตน์ เม็งมุ้ย มหาวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 7 15 08-Jul-2019 14-03-25 A001
117088 613070210265 นันทิกานต์ พุทธจักร นครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 15 15 08-Jul-2019 14-02-31 A001
117087 613070210133 นางสาวภาณุรัตน์ เม็งมุ้ย มหาวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 6 15 08-Jul-2019 14-02-29 A001
117086 613070210133 นางสาวภาณุรัตน์ เม็งมุ้ย มหาวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 5 15 08-Jul-2019 14-01-47 A001
117085 613070210232 นางสาวศิริพรรณ จันท์บุญณะ นครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 15 15 08-Jul-2019 14-01-43 A001
117084 613070210281 ทิพยสุดา โคตรภูมี นครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 12 15 08-Jul-2019 14-00-18 A001
117083 613070210018 ชุติกาญจน์ เหวยไทย นครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 13 15 08-Jul-2019 13-59-24 A001
117082 613070210091 อธิศชญาน์ สิทธาหิรัญชัยกิจ นครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 11 15 08-Jul-2019 13-59-04 A001
117081 613070210257 นางสาววิยะดา เชิดชะภู นครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 15 15 08-Jul-2019 13-57-39 A001
117080 613070210166 ณัฏฐณิชา สเส็ง นครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 12 15 08-Jul-2019 13-57-08 A001
117079 613070210166 ณัฏฐณิชา สเส็ง นครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 10 15 08-Jul-2019 13-56-52 A001
117078 613070210166 ณัฏฐณิชา สเส็ง นครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 10 15 08-Jul-2019 13-56-33 A001
117077 613070210224 นางสาวณัฐริกา ผาไชย มหาวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 14 15 08-Jul-2019 13-56-28 A001
117076 613070210166 ณัฏฐณิชา สเส็ง นครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 9 15 08-Jul-2019 13-56-12 A001
117075 613070210166 ณัฏฐณิชา สเส็ง นครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 9 15 08-Jul-2019 13-56-00 A001
117074 613070210182 นางสาวอริยา นันทะพันธ์ นครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 15 15 08-Jul-2019 13-53-41 A001
117073 613070210133 นางสาวภาณุรัตน์ เม็งมุ้ย มหาวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 7 15 08-Jul-2019 13-51-17 A001
117072 613070210133 นางสาวภาณุรัตน์ เม็งมุ้ย มหาวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 5 15 08-Jul-2019 13-50-20 A001

แสดงเฉพาะ 100 คนล่าสุดเท่านั้น
[กลับสู่หน้าหลัก]