ลำดับ รหัสนิสิต/นักศึกษา/นักเรียน ชื่อ สังกัด/มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/โรงเรียน หลักสูตร ประเภทข้อสอบ คะแนนที่ได้ คะแนนเต็ม วันที่ทำ เวลาที่ทำ รหัสบทเรียน
114040 603070510095 นายธนกร หล้าดี มหาวิทยาลัยนครพนม Intro to Computer หลังเรียน 4 15 21-Sep-2018 14-26-31 A003
114039 603150110386 นางสาวนิตยา กลยนีย์ นครพนม Intro to Computer หลังเรียน 13 15 21-Sep-2018 10-04-05 A003
114038 603150110329 นางสาวณัฐมล รัชโน มหาวิทยาลัยนครพนม Intro to Computer หลังเรียน 13 15 21-Sep-2018 10-03-31 A003
114037 603150110386 นางสาวนิตยา กลยนีย์ นครพนม Intro to Computer หลังเรียน 13 15 21-Sep-2018 09-58-05 A003
114036 603150110329 นางสาวณัฐมล รัชโน มหาวิทยาลัยนครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 11 15 21-Sep-2018 09-55-53 A003
114035 603150110329 นางสาวณัฐมล รัชโน มหาวิทยาลัยนครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 4 15 21-Sep-2018 09-52-00 A003
114034 603150110386 นางสาวนิตยา กลยนีย์ นครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 9 15 21-Sep-2018 09-49-03 A003
114033 603150210319 นาย ศุภฤกษ์ จิตมาตย์ มหาวิทยาลัยนครพนม Intro to Computer หลังเรียน 15 15 19-Sep-2018 11-00-27 A003
114032 603150210319 นาย ศุภฤกษ์ จิตมาตย์ มหาวิทยาลัยนครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 8 15 19-Sep-2018 10-58-30 A003
114031 603150210319 นาย ศุภฤกษ์ จิตมาตย์ มหาวิทยาลัยนครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 8 15 19-Sep-2018 10-57-48 A003
114030 603150210079 น.ส.รัตติยา วิ่งเดช นครพนม Intro to Computer หลังเรียน 15 15 19-Sep-2018 10-44-21 A003
114029 603150210079 น.ส.รัตติยา วิ่งเดช นครพนม Intro to Computer หลังเรียน 14 15 19-Sep-2018 10-42-57 A003
114028 603150210095 ชินกฤต อุดทา นครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 6 15 19-Sep-2018 10-38-09 A003
114027 603150210517 ภราดล แก้วบริบัตร มหาวิทยาลัยนครพนม Intro to Computer หลังเรียน 15 15 19-Sep-2018 10-34-54 A003
114026 6031502100152 อรยา สีดา นครพนม Intro to Computer หลังเรียน 12 15 19-Sep-2018 10-31-38 A003
114025 603150210442 นายรณชัย อัตติยะ นครพนม Intro to Computer หลังเรียน 15 15 19-Sep-2018 10-29-00 A003
114024 603150210442 นายรณชัย อัตติยะ นครพนม Intro to Computer หลังเรียน 14 15 19-Sep-2018 10-28-41 A003
114023 603150210517 ภราดล แก้วบริบัตร มหาวิทยาลัยนครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 14 15 19-Sep-2018 10-28-22 A003
114022 603150210079 น.ส.รัตติยา วิ่งเดช นครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 13 15 19-Sep-2018 10-24-19 A003
114021 603150210442 นายรณชัย อัตติยะ นครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 12 15 19-Sep-2018 10-15-30 A003
114020 603150210012 อรยา สีดา นครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 5 15 19-Sep-2018 10-08-01 A003
114019 603150210384 นาย ชยากรณ์ ปากเมือง มหาวิทยาลัยนครพนม Intro to Computer หลังเรียน 14 15 19-Sep-2018 10-02-13 A003
114018 603150210384 นาย ชยากรณ์ ปากเมือง มหาวิทยาลัยนครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 8 15 19-Sep-2018 09-54-55 A003
114017 0 พรรณพร กาญจนรัตน์ จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 7 15 18-Sep-2018 07-22-11 A003
114016 603090210460 Bao Chau Dang มหาวิทยาลัยนครพนม Intro to Computer หลังเรียน 13 15 17-Sep-2018 20-48-50 A003
114015 603090210460 Bao Chau Dang มหาวิทยาลัยนครพนม Intro to Computer หลังเรียน 13 15 17-Sep-2018 20-39-45 A003
114014 603090210460 Bao Chau Dang มหาวิทยาลัยนครพนม Intro to Computer หลังเรียน 13 15 17-Sep-2018 20-38-25 A003
114013 603090210460 Bao Chau Dang มหาวิทยาลัยนครพนม Intro to Computer หลังเรียน 6 15 17-Sep-2018 20-36-27 A003
114012 603090210460 Bao Chau Dang มหาวิทยาลัยนครพนม Intro to Computer หลังเรียน 7 15 17-Sep-2018 20-34-48 A003
114011 0 Bao Chau Dang มหาวิทยาลัยนครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 5 15 17-Sep-2018 20-28-04 A003
114010 0 ศุพิชา เขียวคำ การใช้บริการ World Wide Web (WWW) ก่อนเรียน 7 10 17-Sep-2018 14-53-03 A006
114009 0 ศุพิชา เขียวคำ Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 7 7 17-Sep-2018 14-37-47 A005
114008 0 แสงชัย ชุมภูสืบ Intro to Computer หลังเรียน 12 15 17-Sep-2018 12-01-41 A003
114007 0 สถาพร ศรีหาวัตร Intro to Computer ก่อนเรียน 15 15 17-Sep-2018 11-59-10 A003
114006 0 สถาพร ศรีหาวัตร Intro to Computer ก่อนเรียน 14 15 17-Sep-2018 11-59-01 A003
114005 0 นายอลงกรช อินต๊ะมา Intro to Computer หลังเรียน 15 15 17-Sep-2018 11-58-33 A003
114004 0 แสงชัย ชุมภูสืบ Intro to Computer หลังเรียน 9 15 17-Sep-2018 11-58-33 A003
114003 0 นายอลงกรช อินต๊ะมา Intro to Computer หลังเรียน 14 15 17-Sep-2018 11-58-06 A003
114002 0 ธนิต วงศ์หงษ์ Intro to Computer หลังเรียน 15 15 17-Sep-2018 11-58-06 A003
114001 0 ธนิต วงศ์หงษ์ Intro to Computer หลังเรียน 14 15 17-Sep-2018 11-58-01 A003
114000 0 ธนิต วงศ์หงษ์ Intro to Computer หลังเรียน 14 15 17-Sep-2018 11-57-52 A003
113999 0 ศิริชัย ไชยหมื่น. Intro to Computer หลังเรียน 15 15 17-Sep-2018 11-57-47 A003
113998 0 ธนิต วงศ์หงษ์ Intro to Computer หลังเรียน 14 15 17-Sep-2018 11-57-40 A003
113997 0 ศุพิชา เขียวคำ Intro to Computer หลังเรียน 13 15 17-Sep-2018 11-57-37 A003
113996 0 ธนิต วงศ์หงษ์ Intro to Computer หลังเรียน 13 15 17-Sep-2018 11-57-28 A003
113995 0 สุภณัฐ มณีขัติย์ Intro to Computer หลังเรียน 15 15 17-Sep-2018 11-55-55 A003
113994 0 สุภณัฐ มณีขัติย์ Intro to Computer หลังเรียน 14 15 17-Sep-2018 11-55-50 A003
113993 0 สุภณัฐ มณีขัติย์ Intro to Computer หลังเรียน 14 15 17-Sep-2018 11-55-44 A003
113992 0 สุภณัฐ มณีขัติย์ Intro to Computer หลังเรียน 14 15 17-Sep-2018 11-55-38 A003
113991 0 สุภณัฐ มณีขัติย์ Intro to Computer หลังเรียน 13 15 17-Sep-2018 11-55-31 A003
113990 0 สุภณัฐ มณีขัติย์ Intro to Computer หลังเรียน 13 15 17-Sep-2018 11-55-23 A003
113989 0 ยุรการณ์ คำวรรณะ Intro to Computer หลังเรียน 15 15 17-Sep-2018 11-55-21 A003
113988 0 สุภณัฐ มณีขัติย์ Intro to Computer หลังเรียน 13 15 17-Sep-2018 11-55-08 A003
113987 0 ยุรการณ์ คำวรรณะ Intro to Computer หลังเรียน 14 15 17-Sep-2018 11-55-08 A003
113986 0 ธนิต วงศ์หงษ์ Intro to Computer หลังเรียน 13 15 17-Sep-2018 11-55-01 A003
113985 0 สุภณัฐ มณีขัติย์ Intro to Computer หลังเรียน 12 15 17-Sep-2018 11-54-52 A003
113984 0 ศิริชัย ไชยหมื่น Intro to Computer หลังเรียน 14 15 17-Sep-2018 11-54-47 A003
113983 0 สุภณัฐ มณีขัติย์ Intro to Computer หลังเรียน 12 15 17-Sep-2018 11-54-41 A003
113982 0 แสงชัย ชุมภูสืบ Intro to Computer หลังเรียน 10 15 17-Sep-2018 11-54-40 A003
113981 0 สุภณัฐ มณีขัติย์ Intro to Computer หลังเรียน 11 15 17-Sep-2018 11-54-33 A003
113980 0 อนุชิต พอใจ Intro to Computer หลังเรียน 13 15 17-Sep-2018 11-54-22 A003
113979 0 สุภณัฐ มณีขัติย์ Intro to Computer หลังเรียน 11 15 17-Sep-2018 11-54-19 A003
113978 0 สมัชญ์ เก่งแท้ Intro to Computer หลังเรียน 15 15 17-Sep-2018 11-54-14 A003
113977 0 นายณรงค์ศักดิ๋ วงค์ปันติ Intro to Computer หลังเรียน 14 15 17-Sep-2018 11-54-10 A003
113976 0 สุภณัฐ มณีขัติย์ Intro to Computer หลังเรียน 10 15 17-Sep-2018 11-54-09 A003
113975 0 สุภณัฐ มณีขัติย์ Intro to Computer หลังเรียน 10 15 17-Sep-2018 11-53-42 A003
113974 0 ณัฐพล ใยแจ่ม Intro to Computer หลังเรียน 15 15 17-Sep-2018 11-53-39 A003
113973 0 อลงกรช อินต๊ะมา Intro to Computer หลังเรียน 11 15 17-Sep-2018 11-53-38 A003
113972 0 สถาพร ศรีหาวัตร Intro to Computer ก่อนเรียน 11 15 17-Sep-2018 11-53-28 A003
113971 0 สุภณัฐ มณีขัติย์ Intro to Computer หลังเรียน 9 15 17-Sep-2018 11-53-23 A003
113970 0 ณภัทร Intro to Computer หลังเรียน 15 15 17-Sep-2018 11-53-08 A003
113969 0 เกรียงศักดิ์ ดีเรือน Intro to Computer หลังเรียน 15 15 17-Sep-2018 11-52-54 A003
113968 0 นายกฤษณะ ปินตา Intro to Computer หลังเรียน 13 15 17-Sep-2018 11-52-50 A003
113967 0 เกรียงศักดิ์ ดีเรือน Intro to Computer หลังเรียน 14 15 17-Sep-2018 11-52-49 A003
113966 0 เกรียงศักดิ์ ดีเรือน Intro to Computer หลังเรียน 14 15 17-Sep-2018 11-52-37 A003
113965 0 ณัฐพล ใยแจ่ม Intro to Computer ก่อนเรียน 6 15 17-Sep-2018 11-51-55 A003
113964 0 ธนิต วงศ์หงษ์ Intro to Computer หลังเรียน 12 15 17-Sep-2018 11-51-54 A003
113963 0 สุภณัฐ มณีขัติย์ Intro to Computer หลังเรียน 9 15 17-Sep-2018 11-51-53 A003
113962 0 เกรียงศักดิ์ ดีเรือน Intro to Computer หลังเรียน 12 15 17-Sep-2018 11-51-46 A003
113961 0 ณภัทร Intro to Computer หลังเรียน 13 15 17-Sep-2018 11-51-09 A003
113960 12 ศุพิชา เขียวคำ สารพัดช่าง Intro to Computer หลังเรียน 15 15 17-Sep-2018 11-49-42 A003
113959 12 ศุพิชา เขียวคำ สารพัดช่าง Intro to Computer หลังเรียน 14 15 17-Sep-2018 11-49-36 A003
113958 12 ศุพิชา เขียวคำ สารพัดช่าง Intro to Computer หลังเรียน 14 15 17-Sep-2018 11-49-26 A003
113957 12 ศุพิชา เขียวคำ สารพัดช่าง Intro to Computer หลังเรียน 13 15 17-Sep-2018 11-49-20 A003
113956 12 ศุพิชา เขียวคำ สารพัดช่าง Intro to Computer หลังเรียน 13 15 17-Sep-2018 11-49-14 A003
113955 12 ศุพิชา เขียวคำ สารพัดช่าง Intro to Computer หลังเรียน 13 15 17-Sep-2018 11-49-09 A003
113954 12 ศุพิชา เขียวคำ สารพัดช่าง Intro to Computer หลังเรียน 12 15 17-Sep-2018 11-48-55 A003
113953 12 ศุพิชา เขียวคำ สารพัดช่าง Intro to Computer หลังเรียน 13 15 17-Sep-2018 11-48-43 A003
113952 12 ศุพิชา เขียวคำ สารพัดช่าง Intro to Computer หลังเรียน 13 15 17-Sep-2018 11-48-32 A003
113951 0 ณถัทร Intro to Computer ก่อนเรียน 10 15 17-Sep-2018 11-48-25 A003
113950 12 ศุพิชา เขียวคำ สารพัดช่าง Intro to Computer หลังเรียน 12 15 17-Sep-2018 11-48-21 A003
113949 12 ศุพิชา เขียวคำ สารพัดช่าง Intro to Computer หลังเรียน 11 15 17-Sep-2018 11-48-14 A003
113948 12 ศุพิชา เขียวคำ สารพัดช่าง Intro to Computer หลังเรียน 11 15 17-Sep-2018 11-48-04 A003
113947 12 ศุพิชา เขียวคำ สารพัดช่าง Intro to Computer หลังเรียน 10 15 17-Sep-2018 11-47-55 A003
113946 12 ศุพิชา เขียวคำ สารพัดช่าง Intro to Computer หลังเรียน 10 15 17-Sep-2018 11-47-36 A003
113945 12 ศุพิชา เขียวคำ สารพัดช่าง Intro to Computer หลังเรียน 7 15 17-Sep-2018 11-46-21 A003
113944 0 สมัชญ์ เก่งแท้ Intro to Computer หลังเรียน 7 15 17-Sep-2018 11-45-53 A003
113943 0 นายอารีฟีน อับดุลอารี Intro to Computer หลังเรียน 13 15 17-Sep-2018 11-44-54 A003
113942 0 ณภัทร Intro to Computer หลังเรียน 7 15 17-Sep-2018 11-44-33 A003
113941 0 อลงกรช อินต๊ะมา Intro to Computer ก่อนเรียน 4 15 17-Sep-2018 11-22-53 A003

แสดงเฉพาะ 100 คนล่าสุดเท่านั้น
[กลับสู่หน้าหลัก]