ลำดับ รหัสนิสิต/นักศึกษา/นักเรียน ชื่อ สังกัด/มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/โรงเรียน หลักสูตร ประเภทข้อสอบ คะแนนที่ได้ คะแนนเต็ม วันที่ทำ เวลาที่ทำ รหัสบทเรียน
110350 0 ้เัร ีีด้ร Intro to Computer หลังเรียน 15 15 26-Sep-2017 09-30-29 A003
110349 0 ้เัร ีีด้ร Intro to Computer หลังเรียน 14 15 26-Sep-2017 09-27-50 A003
110348 0 ้เัร ีีด้ร Intro to Computer หลังเรียน 13 15 26-Sep-2017 09-27-37 A003
110347 0 ้เัร ีีด้ร Intro to Computer หลังเรียน 14 15 26-Sep-2017 09-27-19 A003
110346 0 ้เัร ีีด้ร Intro to Computer หลังเรียน 13 15 26-Sep-2017 09-27-07 A003
110345 0 ้เัร ีีด้ร Intro to Computer หลังเรียน 13 15 26-Sep-2017 09-26-54 A003
110344 0 ้เัร ีีด้ร Intro to Computer หลังเรียน 13 15 26-Sep-2017 09-26-44 A003
110343 0 ้เัร ีีด้ร Intro to Computer หลังเรียน 13 15 26-Sep-2017 09-26-26 A003
110342 0 ้เัร ีีด้ร Intro to Computer หลังเรียน 13 15 26-Sep-2017 09-26-13 A003
110341 0 ้เัร ีีด้ร Intro to Computer หลังเรียน 13 15 26-Sep-2017 09-25-53 A003
110340 0 ้เัร ีีด้ร Intro to Computer หลังเรียน 12 15 26-Sep-2017 09-24-46 A003
110339 0 ้เัร ีีด้ร Intro to Computer หลังเรียน 11 15 26-Sep-2017 09-24-16 A003
110338 0 ้เัร ีีด้ร Intro to Computer หลังเรียน 10 15 26-Sep-2017 09-24-10 A003
110337 0 ้เัร ีีด้ร Intro to Computer หลังเรียน 11 15 26-Sep-2017 09-23-23 A003
110336 0 ้เัร ีีด้ร Intro to Computer หลังเรียน 9 15 26-Sep-2017 09-22-14 A003
110335 593150110454 เชษฐสุดา จันทร์ปัญญา นครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 15 15 26-Sep-2017 09-13-09 A003
110334 593150110322 สุภาพร งาสิทธิ์ มหาวิยาลัยนครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 15 15 26-Sep-2017 09-12-32 A003
110333 593150110322 สุภาพร งาสิทธิ์ มหาวิยาลัยนครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 14 15 26-Sep-2017 09-12-08 A003
110332 0 ้เัร ีีด้ร Intro to Computer หลังเรียน 7 15 26-Sep-2017 08-46-11 A003
110331 0 ีดดั ้เเ้ Intro to Computer ก่อนเรียน 3 15 26-Sep-2017 08-29-18 A003
110330 593150210312 กุลิสรา รัตนวงค์ นครพนม Intro to Computer หลังเรียน 15 15 26-Sep-2017 08-22-07 A003
110329 593150210312 กุลิสรา รัตนวงค์ นครพนม Intro to Computer หลังเรียน 14 15 26-Sep-2017 08-17-51 A003
110328 593150210312 กุลิสรา รัตนวงค์ นครพนม Intro to Computer หลังเรียน 10 15 26-Sep-2017 08-12-49 A003
110327 1480400105751 Anuson Motham นครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 6 15 25-Sep-2017 21-53-59 A003
110326 1480400105751 Anuson Motham นครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 6 15 25-Sep-2017 21-53-35 A003
110325 1480400105751 Anuson Motham นครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 5 15 25-Sep-2017 21-53-23 A003
110324 1480400105751 Anuson Motham นครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 5 15 25-Sep-2017 21-53-11 A003
110323 1480400105751 Anuson Motham นครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 5 15 25-Sep-2017 21-53-01 A003
110322 1480400105751 Anuson Motham นครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 5 15 25-Sep-2017 21-52-51 A003
110321 1480400105751 Anuson Motham นครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 5 15 25-Sep-2017 21-52-09 A003
110320 123 ่สาว ดเรัาั Intro to Computer หลังเรียน 15 15 25-Sep-2017 21-02-19 A003
110319 13674 ศิริลักษณ์ นครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 11 15 25-Sep-2017 20-58-12 A003
110318 13674 นครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 8 15 25-Sep-2017 20-53-26 A003
110317 593150110538 ศิริลักษณ์ นครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 6 15 25-Sep-2017 20-45-16 A003
110316 593150211021 เจนจิรา นครพนม Intro to Computer หลังเรียน 15 15 25-Sep-2017 20-27-44 A003
110315 593150211021 เจนจิรา นครพนม Intro to Computer หลังเรียน 11 15 25-Sep-2017 20-24-37 A003
110314 593150211021 เจนจิรา นครพนม Intro to Computer หลังเรียน 6 15 25-Sep-2017 20-20-54 A003
110313 593150210155 นางสาววณิตาภร์ สุพร นครพนม Intro to Computer หลังเรียน 15 15 25-Sep-2017 19-36-00 A003
110312 593150210155 นางสาววณิตาภร์ สุพร นครพนม Intro to Computer หลังเรียน 14 15 25-Sep-2017 19-35-45 A003
110311 593150210155 นางสาววณิตาภร์ สุพร นครพนม Intro to Computer หลังเรียน 13 15 25-Sep-2017 19-35-08 A003
110310 593150110322 สุภาพร งาสิทธิื มหาวิทยาลัยนครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 15 15 25-Sep-2017 11-48-04 A003
110309 593150110322 สุภาพร งาสิทธิื มหาวิทยาลัยนครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 15 15 25-Sep-2017 11-39-04 A003
110308 593150110322 สุภาพร งาสิทธิื มหาวิทยาลัยนครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 13 15 25-Sep-2017 11-32-01 A003
110307 593150110322 สุภาพร งาสิทธิื มหาวิทยาลัยนครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 10 15 25-Sep-2017 11-27-59 A003
110306 593150110322 สุภาพร งาสิทธิื มหาวิทยาลัยนครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 8 15 25-Sep-2017 11-21-15 A003
110305 593150110330 อัจฉรา จันทร มหาวิทยาลัยนครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 15 15 25-Sep-2017 10-38-30 A003
110304 593150110330 อัจฉรา จันทร มหาวิทยาลัยนครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 13 15 25-Sep-2017 10-38-02 A003
110303 593150110330 อัจฉรา จันทร มหาวิทยาลัยนครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 11 15 25-Sep-2017 10-36-51 A003
110302 593150110330 อัจฉรา จันทร มหาวิทยาลัยนครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 8 15 25-Sep-2017 10-33-02 A003
110301 0 peakang2544 Intro to Computer หลังเรียน 15 15 21-Sep-2017 20-12-03 A003
110300 0 peakang2544 Intro to Computer หลังเรียน 6 15 21-Sep-2017 20-07-39 A003
110299 0 peakang2544 Intro to Computer หลังเรียน 6 15 21-Sep-2017 20-06-42 A003
110298 188592658144601 กัญยารัตน์ สุธรรมา เบญจมานุสรณ์ Intro to Computer หลังเรียน 13 15 21-Sep-2017 19-47-37 A003
110297 188592658144601 กัญยารัตน์ สุธรรมา เบญจมานุสรณ์ Intro to Computer หลังเรียน 8 15 21-Sep-2017 19-44-46 A003
110296 188592658144601 กัญยารัตน์ สุธรรมา เบญจมานุสรณ์ Intro to Computer หลังเรียน 4 15 21-Sep-2017 19-41-41 A003
110295 0 ณัฐฎา อินทร์แพ เลขที่3 ชบ.11 Intro to Computer หลังเรียน 15 15 18-Sep-2017 15-36-54 A003
110294 0 ณัฐฎา อินทร์แพ เลขที่3 ชบ.11 Intro to Computer หลังเรียน 15 15 18-Sep-2017 15-30-03 A003
110293 0 ณัฐฎา อินทร์แพ เลขที่3 ชบ.11 Intro to Computer หลังเรียน 12 15 18-Sep-2017 15-28-12 A003
110292 0 ณัฐฎา อินทร์แพ เลขที่3 ชบ.11 Intro to Computer หลังเรียน 10 15 18-Sep-2017 15-25-07 A003
110291 0 ณัฐฎา อินทร์แพ เลขที่3 ชบ.11 Intro to Computer หลังเรียน 7 15 18-Sep-2017 15-22-10 A003
110290 0 ณัฐฎา อินทร์แพ เลขที่3 ชบ.11 Intro to Computer หลังเรียน 5 15 18-Sep-2017 15-19-37 A003
110289 0 ณัฐฎา อินทร์แพ เลขที่3 ชบ.11 Intro to Computer หลังเรียน 6 15 18-Sep-2017 14-41-25 A003
110288 0 ณัฐฎา อินทร์แพ เลขที่3 ชบ.11 Intro to Computer หลังเรียน 1 15 18-Sep-2017 14-40-39 A003
110287 0 ณัฐฎา อินทร์แพ เลขที่3 ชบ.11 Intro to Computer หลังเรียน 6 15 18-Sep-2017 14-33-04 A003
110286 0 ณัฐฎา อินทร์แพ เลขที่3 ชบ.11 Intro to Computer หลังเรียน 4 15 18-Sep-2017 14-30-26 A003
110285 0 ณัฐฎา อินทร์แพ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย Intro to Computer หลังเรียน 6 15 18-Sep-2017 14-28-04 A003
110284 0 ณัฐฎา อินทร์ฉฑ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย Intro to Computer หลังเรียน 3 15 18-Sep-2017 14-26-31 A003
110283 0 นางสาวณัฐชยา ธิแปง วิทยาลัยชุมชนน่าน Internet เบื้องต้น หลังเรียน 7 7 16-Sep-2017 20-27-20 A005
110282 0 นางธนัญญา มารัด มหาวิทยาลัยชุมชนน่าน Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 7 7 13-Sep-2017 13-43-04 A005
110281 0 นางธนัชชา ปัญญาทา มหาวิทยาลัยชุมชนน่าน Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 7 7 13-Sep-2017 13-40-45 A005
110280 0 นางธนัชชา ปัญญาทา มหาวิทยาลัยชุมชนน่าน Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 5 7 13-Sep-2017 13-38-53 A005
110279 0 พร Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 5 7 13-Sep-2017 13-36-35 A005
110278 0 พร พร Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 3 7 13-Sep-2017 13-34-32 A005
110277 58125410106 นรินทรา แดงเข้ม ราชภัฏกาญจนบุรี Internet เบื้องต้น หลังเรียน 7 7 12-Sep-2017 01-37-52 A005
110276 58125410106 นรินทรา แดงเข้ม ราชภัฏกาญจนบุรี Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 4 7 12-Sep-2017 01-35-34 A005
110275 58125410106 นรินทรา แดงเข้ม ราชภัฏกาญจนบุรี การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 4 7 12-Sep-2017 01-33-25 A004
110274 58125410106 นรินทรา แดงเข้ม ราชภัฏกาญจนบุรี การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น ก่อนเรียน 2 7 12-Sep-2017 01-31-44 A004
110273 58125410106 นรินทรา แดงเข้ม ราชภัฏกาญจนบุรี Intro to Computer หลังเรียน 7 15 12-Sep-2017 01-28-16 A003
110272 58125410106 นรินทรา แดงเข้ม ราชภัฏกาญจนบุรี Intro to Computer ก่อนเรียน 4 15 12-Sep-2017 01-23-51 A003
110271 0 นางสาวอรทัย สายปันตัน มหาวิทยาลัยชุมชนน่าน Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 6 7 11-Sep-2017 13-51-58 A005
110270 0 พร พร Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 5 7 11-Sep-2017 13-48-52 A005
110269 0 พร พร Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 3 7 11-Sep-2017 13-47-22 A005
110268 0 พร พร Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 2 7 11-Sep-2017 13-43-28 A005
110267 0 นางสาวอรทัย สายปันตัน มหาวิทยาลัยชุมชนน่าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 15 15 11-Sep-2017 13-36-55 A001
110266 0 นครินทร์ พงษ์ประเสริฐ ชุมชนน่าน Intro to Computer หลังเรียน 3 15 11-Sep-2017 10-24-01 A003
110265 0 นครินทร์ พงษ์ประเสริฐ ชุมชนน่าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 15 15 11-Sep-2017 10-03-55 A001
110264 0 นครินทร์ พงษ์ประเสริฐ ชุมชนน่าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 15 15 11-Sep-2017 10-00-50 A001
110263 0 นครินทร์ พงษ์ประเสริฐ ชุมชนน่าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 15 15 11-Sep-2017 09-53-48 A001
110262 0 นครินทร์ พงษ์ประเสริฐ ชุมชนน่าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 13 15 11-Sep-2017 09-52-03 A001
110261 0 นครินทร์ พงษ์ประเสริฐ ชุมชนน่าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 13 15 11-Sep-2017 09-51-23 A001
110260 0 นครินทร์ พงษ์ประเสริฐ ชุมชนน่าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 10 15 11-Sep-2017 09-47-06 A001
110259 0 นครินทร์ พงษ์ประเสริฐ ชุมชนน่าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 7 15 11-Sep-2017 09-20-04 A001
110258 0 กิตติพงษ์ กัทา วิทยาลัยชุมชนน่าน Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 2 7 10-Sep-2017 23-02-01 A005
110257 0 กิตติพงษ์ กัทา วิทยาลัยชุมชนน่าน การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น ก่อนเรียน 1 7 10-Sep-2017 22-55-52 A004
110256 0 นายกิตติพงษ์ กันทา วิทยาลัยชุมชนน่าน Intro to Computer ก่อนเรียน 7 15 10-Sep-2017 22-39-49 A003
110255 0 นายกิตติพงษ์ กันทา วิทยาลัยชุมชนน่าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 15 15 10-Sep-2017 22-18-03 A001
110254 0 นายกิตติพงษ์ กันทา วิทยาลัยชุมชนน่าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 14 15 10-Sep-2017 22-17-44 A001
110253 0 นายกิตติพงษ์ กันทา วิทยาลัยชุมชนน่าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 14 15 10-Sep-2017 22-17-12 A001
110252 0 นายกิตติพงษ์ กันทา วิทยาลัยชุมชนน่าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 14 15 10-Sep-2017 22-16-33 A001
110251 0 นายกิตติพงษ์ กันทา วิทยาลัยชุมชนน่าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 14 15 10-Sep-2017 22-06-35 A001

แสดงเฉพาะ 100 คนล่าสุดเท่านั้น
[กลับสู่หน้าหลัก]