ลำดับ รหัสนิสิต/นักศึกษา/นักเรียน ชื่อ สังกัด/มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/โรงเรียน หลักสูตร ประเภทข้อสอบ คะแนนที่ได้ คะแนนเต็ม วันที่ทำ เวลาที่ทำ รหัสบทเรียน
106344 5920010107018 ธีรพงษ์ หงษ์เงิน วิทยาลัยชุมชนน่าน Intro to Computer หลังเรียน 12 15 23-Mar-2017 20-41-56 A003
106343 5920010107018 ธีรพงษ์ หงษ์เงิน วิทยาลัยชุมชนน่าน Intro to Computer หลังเรียน 9 15 23-Mar-2017 20-39-34 A003
106342 5920010107018 นายธีรพงษ์ หงษ์เงิน วิทยาลัยชุมชนน่าน Internet เบื้องต้น หลังเรียน 6 7 23-Mar-2017 20-36-00 A005
106341 88888 นางสาวสวรินทร์ คำหว่าง วิทยาลัยชุมชนน่าน Internet เบื้องต้น หลังเรียน 6 7 23-Mar-2017 16-06-43 A005
106340 88888 นางสาวสวรินทร์ คำหว่าง วิทยาลัยชุมชนน่าน Internet เบื้องต้น หลังเรียน 3 7 23-Mar-2017 16-05-55 A005
106339 88888 นางสาวสวรินทร์ คำหว่าง วิทยาลัยชุมชนน่าน Internet เบื้องต้น หลังเรียน 2 7 23-Mar-2017 16-04-35 A005
106338 88888 นางสาวสวรินทร์ คำหว่าง วิทยาลัยชุมชนน่าน Intro to Computer หลังเรียน 14 15 23-Mar-2017 16-02-14 A003
106337 88888 นางสาวสวรินทร์ คำหว่าง วิทยาลัยชุมชนน่าน Intro to Computer หลังเรียน 10 15 23-Mar-2017 15-59-25 A003
106336 88888 นางสาวสวรินทร์ คำหว่าง วิทยาลัยชุมชนน่าน Intro to Computer หลังเรียน 8 15 23-Mar-2017 15-55-03 A003
106335 8888 นางสาวสวรินทร์ คำหว่าง วิทยาลัยชุมชนน่าน Intro to Computer ก่อนเรียน 6 15 23-Mar-2017 15-42-23 A003
106334 5920010107003 ณรงค์ ไชยวรรณ วิทยาลับชุมชนน่าน Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 7 7 11-Mar-2017 11-08-48 A005
106333 5920010107003 ณรงค์ ไชยวรรณ วิทยาลับชุมชนน่าน Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 6 7 11-Mar-2017 11-08-23 A005
106332 1329900858790 นายตระการ เห็นถูก สุรวิทยาคาร การใช้  Macromedia DreamweaverMX พัฒนา Website หลังเรียน 8 10 10-Mar-2017 15-04-15 A028
106331 1329900858790 นายตระการ เห็นถูก สุรวิทยาคาร การใช้  Macromedia DreamweaverMX พัฒนา Website หลังเรียน 6 10 10-Mar-2017 15-03-00 A028
106330 1329900858790 นายตระการ เห็นถูก สุรวิทยาคาร การใช้  Macromedia DreamweaverMX พัฒนา Website หลังเรียน 4 10 10-Mar-2017 15-02-13 A028
106329 1329900858790 นายตระการ เห็นถูก สุรวิทยาคาร การใช้  Macromedia DreamweaverMX พัฒนา Website หลังเรียน 1 10 10-Mar-2017 15-01-47 A028
106328 1329900858790 นายตระการ เห็นถูก สุรวิทยาคาร การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Macromedia Au หลังเรียน 15 15 10-Mar-2017 14-57-51 A019
106327 1329900858790 ตระการ เห็นถูก สุรวิทยาคาร การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Macromedia Au หลังเรียน 14 15 10-Mar-2017 14-50-19 A019
106326 1329900858790 ตระการ เห็นถูก สุรวิทยาคาร การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Macromedia Au หลังเรียน 10 15 10-Mar-2017 14-47-35 A019
106325 1329900858790 ตระการ เห็นถูก สุรวิทยาคาร การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Macromedia Au หลังเรียน 7 15 10-Mar-2017 14-44-40 A019
106324 1329900858790 ตระการ เห็นถูก สุรวิทยาคาร การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย Macromedia Au หลังเรียน 4 15 10-Mar-2017 14-41-57 A019
106323 573070810169 นิธิตา เสนเพ็ง มหาวิยาลัยนครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 15 15 07-Mar-2017 23-25-37 A003
106322 573070810169 นิธิตา เสนเพ็ง มหาวิยาลัยนครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 11 15 07-Mar-2017 23-22-45 A003
106321 573070810169 นิธิตา เสนเพ็ง มหาวิยาลัยนครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 8 15 07-Mar-2017 23-15-04 A003
106320 573070810169 นิธิตา เสนเพ็ง มหาวิยาลัยนครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 5 15 07-Mar-2017 22-42-19 A003
106319 5932152014 จันจิรา เย็งยู่โซ๊ะ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 10 10 04-Mar-2017 14-55-04 A006
106318 5932152014 จันจิรา เย็งยู่โซ๊ะ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 7 10 04-Mar-2017 14-53-40 A006
106317 5932152014 จันจิรา เย็งยู่โซ๊ะ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย Internet เบื้องต้น หลังเรียน 6 7 04-Mar-2017 14-44-18 A005
106316 5932152014 จันจิรา เย็งยู่โซ๊ะ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย Web Site Design หลังเรียน 15 15 04-Mar-2017 14-40-05 A002
106315 5932152014 จันจิรา เย็งยู่โซ๊ะ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย Web Site Design หลังเรียน 12 15 04-Mar-2017 14-37-37 A002
106314 0 นาย จักรพงษ์ สารนิม สุรวิทยาคาร Intro to Computer หลังเรียน 12 15 03-Mar-2017 16-05-33 A003
106313 0 นาย หฤษฎ์ ปัญญาดี สุรวิทยาคาร Intro to Computer หลังเรียน 12 15 03-Mar-2017 16-04-00 A003
106312 0 นาย ศุภกิจ พัดบุตร สุรวิทยาคาร Intro to Computer หลังเรียน 12 15 03-Mar-2017 16-03-00 A003
106311 0 นาย ศุภกิจ พัดบุตร สุรวิทยาคาร Intro to Computer หลังเรียน 10 15 03-Mar-2017 16-01-57 A003
106310 0 นาย ศุภกิจ พัดบุตร สุรวิทยาคาร Intro to Computer หลังเรียน 6 15 03-Mar-2017 16-01-29 A003
106309 0 นาย ศุภกิจ พัดบุตร สุรวิทยาคาร Intro to Computer หลังเรียน 4 15 03-Mar-2017 16-00-49 A003
106308 0 นาย ศุภกิจ พัดบุตร สุรวิทยาคาร Intro to Computer หลังเรียน 4 15 03-Mar-2017 15-48-37 A003
106307 0 นาย ศุภกิจ พัดบุตร สุรวิทยาคาร Intro to Computer ก่อนเรียน 5 15 03-Mar-2017 15-47-53 A003
106306 38841 นายพีรพัฒน์ อรพินท์วิวัฒน์ สุรวิทยาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 13 15 03-Mar-2017 15-15-01 A001
106305 38841 นายพีรพัฒน์ อรพินท์วิวัฒน์ สุรวิทยาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 7 15 03-Mar-2017 15-14-00 A001
106304 38841 นายพีรพัฒน์ อรพินท์วิวัฒน์ สุรวิทยาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 7 15 03-Mar-2017 15-13-35 A001
106303 5932152014 จันจิรา เย็งยู่โซ๊ะ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 7 7 03-Mar-2017 00-16-50 A005
106302 5932152014 จันจิรา เย็งยู่โซ๊ะ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 6 7 03-Mar-2017 00-16-44 A005
106301 5932152014 จันจิรา เย็งยู่โซ๊ะ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 6 7 03-Mar-2017 00-16-34 A005
106300 5932152014 จันจิรา เย็งยู่โซ๊ะ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 5 7 03-Mar-2017 00-16-21 A005
106299 5932152014 จันจิรา เย็งยู่โซ๊ะ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 5 7 03-Mar-2017 00-16-11 A005
106298 5932152014 จันจิรา เย็งยู่โซ๊ะ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 5 7 03-Mar-2017 00-16-03 A005
106297 5932152014 จันจิรา เย็งยู่โซ๊ะ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 5 7 03-Mar-2017 00-15-39 A005
106296 5932152014 จันจิรา เย็งยู่โซ๊ะ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 4 7 03-Mar-2017 00-15-15 A005
106295 5932152014 จันจิรา เย็งยู่โซ๊ะ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 4 7 03-Mar-2017 00-14-42 A005
106294 5932152014 จันจิรา เย็งยู่โซ๊ะ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 11 15 03-Mar-2017 00-12-34 A001
106293 5932152014 จันจิรา เย็งยู่โซ๊ะ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 7 7 03-Mar-2017 00-07-01 A004
106292 5932152014 จันจิรา เย็งยู่โซ๊ะ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 4 7 03-Mar-2017 00-06-02 A005
106291 5932152014 จันจิรา เย็งยู่โซ๊ะ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 7 7 03-Mar-2017 00-04-00 A004
106290 5932152014 จันจิรา เย็งยู่โซ๊ะ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 6 7 03-Mar-2017 00-03-52 A004
106289 5932152014 จันจิรา เย็งยู่โซ๊ะ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 6 7 03-Mar-2017 00-03-17 A004
106288 5932152014 จันจิรา เย็งยู่โซ๊ะ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น ก่อนเรียน 5 7 03-Mar-2017 00-00-16 A004
106287 5932152014 จันจิรา เย็งยู่โซ๊ะ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย Intro to Computer ก่อนเรียน 5 15 02-Mar-2017 23-48-19 A003
106286 5932152014 จันจิรา เย็งยู่โซ๊ะ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย Web Site Design ก่อนเรียน 15 15 02-Mar-2017 23-22-05 A002
106285 5932152014 จันจิรา เย็งยู่โซ๊ะ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 10 15 02-Mar-2017 23-06-18 A001
106284 5932152014 จันจิรา เย็งยู่โซ๊ะ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 6 15 02-Mar-2017 22-35-58 A001
106283 1224309787588724 pp pp การเขียน Homepage โดยใช้ภาษา HTML ก่อนเรียน 7 7 02-Mar-2017 14-37-28 A007
106282 1224309787588724 pp pp การเขียน Homepage โดยใช้ภาษา HTML ก่อนเรียน 6 7 02-Mar-2017 14-37-17 A007
106281 1224309787588724 pp pp การเขียน Homepage โดยใช้ภาษา HTML ก่อนเรียน 6 7 02-Mar-2017 14-37-07 A007
106280 1224309787588724 pp pp การเขียน Homepage โดยใช้ภาษา HTML ก่อนเรียน 5 7 02-Mar-2017 14-36-38 A007
106279 1224309787588724 pp pp PHP Programming ก่อนเรียน 15 15 02-Mar-2017 14-18-12 A015
106278 1224309787588724 pp pp PHP Programming ก่อนเรียน 14 15 02-Mar-2017 14-16-30 A015
106277 1224309787588724 pp pp PHP Programming ก่อนเรียน 13 15 02-Mar-2017 14-16-19 A015
106276 1224309787588724 pp pp PHP Programming ก่อนเรียน 13 15 02-Mar-2017 14-16-09 A015
106275 1224309787588724 pp pp PHP Programming ก่อนเรียน 13 15 02-Mar-2017 14-16-00 A015
106274 1224309787588724 pp pp PHP Programming ก่อนเรียน 13 15 02-Mar-2017 14-15-47 A015
106273 1224309787588724 pp pp PHP Programming ก่อนเรียน 13 15 02-Mar-2017 14-15-27 A015
106272 1224309787588724 pp pp PHP Programming ก่อนเรียน 13 15 02-Mar-2017 14-15-14 A015
106271 1224309787588724 pp pp PHP Programming ก่อนเรียน 13 15 02-Mar-2017 14-14-55 A015
106270 1224309787588724 pp pp PHP Programming ก่อนเรียน 13 15 02-Mar-2017 14-14-15 A015
106269 1224309787588724 pp pp PHP Programming ก่อนเรียน 12 15 02-Mar-2017 14-09-33 A015
106268 5932152010 กัญญารัตนื พรมภักดี วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย Intro to Computer หลังเรียน 15 15 02-Mar-2017 12-49-06 A003
106267 5932152010 กัญญารัตนื พรมภักดี วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย Intro to Computer หลังเรียน 13 15 02-Mar-2017 12-46-07 A003
106266 5932152010 กัญญารัตนื พรมภักดี วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย Intro to Computer หลังเรียน 10 15 02-Mar-2017 12-37-32 A003
106265 5932152010 กัญญารัตนื พรมภักดี วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย Intro to Computer หลังเรียน 6 15 02-Mar-2017 12-31-33 A003
106264 5932152010 กัญญารัตนื พรมภักดี วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย Intro to Computer ก่อนเรียน 3 15 02-Mar-2017 12-20-19 A003
106263 0 รรรร Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 7 7 01-Mar-2017 02-00-13 A005
106262 13348 สุนิตตรา ทศน Intro to Computer ก่อนเรียน 5 15 28-Feb-2017 22-38-48 A003
106261 0 นนทวัชน์ กิมาวหา สุรวิทยาคาร Unix เบื้องต้น หลังเรียน 7 7 28-Feb-2017 22-36-53 A012
106260 0 นนทวัชน์ กิมาวหา สุรวิทยาคาร Unix เบื้องต้น หลังเรียน 5 7 28-Feb-2017 22-36-45 A012
106259 0 นนทวัชน์ กิมาวหา สุรวิทยาคาร Unix เบื้องต้น หลังเรียน 4 7 28-Feb-2017 22-36-35 A012
106258 0 นนทวัชน์ กิมาวหา สุรวิทยาคาร Unix เบื้องต้น หลังเรียน 3 7 28-Feb-2017 22-36-24 A012
106257 0 นนทวัชน์ กิมาวหา สุรวิทยาคาร Internet เบื้องต้น หลังเรียน 6 7 28-Feb-2017 21-52-02 A005
106256 0 นนทวัชน์ กิมาวหา สุรวิทยาคาร Internet เบื้องต้น หลังเรียน 3 7 28-Feb-2017 21-51-51 A005
106255 0 นนทวัชน์ กิมาวหา สุรวิทยาคาร Internet เบื้องต้น หลังเรียน 2 7 28-Feb-2017 21-51-34 A005
106254 1329900860638 วศิน นิลแก้ว สุรวิทยาคาร การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 6 7 28-Feb-2017 17-48-52 A004
106253 1329900860638 วศิน นิลแก้ว สุรวิทยาคาร การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 5 7 28-Feb-2017 17-48-46 A004
106252 1329900860638 วศิน นิลแก้ว สุรวิทยาคาร การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 3 7 28-Feb-2017 17-48-35 A004
106251 1329900860638 วศิน นิลแก้ว สุรวิทยาคาร การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 2 7 28-Feb-2017 17-48-26 A004
106250 1329900860638 วศิน นิลแก้ว สุรวิทยาคาร การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 2 7 28-Feb-2017 17-48-22 A004
106249 0 วศิน นิลแก้ว สุรวิทยาคาร Unix เบื้องต้น หลังเรียน 6 7 28-Feb-2017 17-46-55 A012
106248 0 วศิน นิลแก้ว สุรวิทยาคาร Unix เบื้องต้น หลังเรียน 4 7 28-Feb-2017 17-46-37 A012
106247 0 วศิน นิลแก้ว สุรวิทยาคาร Unix เบื้องต้น หลังเรียน 4 7 28-Feb-2017 17-46-28 A012
106246 0 วศิน นิลแก้ว สุรวิทยาคาร Unix เบื้องต้น หลังเรียน 3 7 28-Feb-2017 17-46-21 A012
106245 0 วศิน นิลแก้ว สุรวิทยาคาร Unix เบื้องต้น หลังเรียน 3 7 28-Feb-2017 17-46-10 A012

แสดงเฉพาะ 100 คนล่าสุดเท่านั้น
[กลับสู่หน้าหลัก]