ลำดับ รหัสนิสิต/นักศึกษา/นักเรียน ชื่อ สังกัด/มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/โรงเรียน หลักสูตร ประเภทข้อสอบ คะแนนที่ได้ คะแนนเต็ม วันที่ทำ เวลาที่ทำ รหัสบทเรียน
117518 1909400024240 อรัญรัตน์ สุวรรณรัตน์ จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 8 15 12-Sep-2019 09-59-53 A003
117517 1909400024240 อรัญรัตน์ สุวรรณรัตน์ จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 6 15 12-Sep-2019 09-57-19 A003
117516 1909400024240 อรัญรัตน์ สุวรรณรัตน์ จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 5 15 12-Sep-2019 09-55-05 A003
117515 1909400024240 อรัญรัตน์ สุวรรณรัตน์ จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 1 15 12-Sep-2019 09-53-42 A003
117514 0 sdfasd fsdafsad เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 3 15 10-Sep-2019 13-14-24 A001
117513 0 sadfsd asdfasdf เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 6 15 10-Sep-2019 13-13-09 A001
117512 624171110015 เกษรา คำปาน มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น หลังเรียน 7 7 09-Sep-2019 09-09-17 A005
117511 624171110015 เกษรา คำปาน มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 5 7 09-Sep-2019 09-08-14 A005
117510 624171110148 อรุณรัตน์ อันเตวาสิก มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น หลังเรียน 7 7 25-Aug-2019 20-40-05 A005
117509 624171110148 อรุณรัตน์ อันเตวาสิก มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 7 7 25-Aug-2019 20-38-54 A005
117508 0 yrhdqoi jfnhjDYcIwemX Perl Programming ร‹ร…ร‘ยงร รƒร•ร‚ยน 4 15 23-Aug-2019 17-30-41 A016
117507 1909400024240 อรัญรัตน์ สุวรรณรัตน์ จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 12 15 22-Aug-2019 10-00-34 A003
117506 1909400024240 อรัญรัตน์ สุวรรณรัตน์ จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 11 15 22-Aug-2019 09-56-21 A003
117505 1909400024240 อรัญรัตน์ สุวรรณรัตน์ จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 11 15 22-Aug-2019 09-53-40 A003
117504 7984 กัญญารัตน์ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 4 15 20-Aug-2019 19-39-15 A003
117503 624171110239 นางสาวหทัยภัทร ไชยเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น หลังเรียน 2 7 19-Aug-2019 10-36-19 A005
117502 624171110064 บุญฑริกา ปุหริ่ง มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น หลังเรียน 7 7 19-Aug-2019 10-30-47 A005
117501 624171110486 ลัดดาวัลย์ ศรีเถื่อน มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น หลังเรียน 3 7 19-Aug-2019 10-29-26 A005
117500 624171110114 น.ส.สมหญิง ลีหา มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น หลังเรียน 7 7 19-Aug-2019 10-27-42 A005
117499 624171110114 น.ส.สมหญิง ลีหา มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 6 7 19-Aug-2019 10-26-38 A005
117498 624171110130 น.ส อินทุอร นิวงษา มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 3 7 19-Aug-2019 10-26-07 A005
117497 624171110379 น.ส.นีรนุช พิมโคต มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น หลังเรียน 7 7 19-Aug-2019 10-25-33 A005
117496 624171110114 น.ส.สมหญิง ลีหา มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 4 7 19-Aug-2019 10-25-05 A005
117495 624171110130 น.ส อินทุอร นิวงษา มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 3 7 19-Aug-2019 10-24-21 A005
117494 624171110072 ยุภาวดี อ่อนเยี่ยมต่วน มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น หลังเรียน 7 7 19-Aug-2019 10-23-36 A005
117493 624171110445 นางสาวนันทิดา โกษาแสง มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น หลังเรียน 6 7 19-Aug-2019 10-23-36 A005
117492 624171110122 นางสาวศุภานัน หารา มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น หลังเรียน 7 7 19-Aug-2019 10-23-36 A005
117491 624171110122 นางสาวศุภานัน หารา มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น หลังเรียน 7 7 19-Aug-2019 10-23-18 A005
117490 624171110072 ยุภาวดี อ่อนเยี่ยมต่วน มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น หลังเรียน 5 7 19-Aug-2019 10-23-12 A005
117489 624171110429 นางสาววิไลวรรณ เมืองโคตร มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น หลังเรียน 3 7 19-Aug-2019 10-23-11 A005
117488 624171110072 ยุภาวดี อ่อนเยี่ยมต่วน มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น หลังเรียน 4 7 19-Aug-2019 10-23-06 A005
117487 624171110072 ยุภาวดี อ่อนเยี่ยมต่วน มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น หลังเรียน 4 7 19-Aug-2019 10-22-37 A005
117486 624171110379 น.ส.นีรนุช พิมโคต มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น หลังเรียน 7 7 19-Aug-2019 10-22-34 A005
117485 624171110429 นางสาววิไลวรรณ เมืองโคตร มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น หลังเรียน 2 7 19-Aug-2019 10-22-32 A005
117484 624171110205 นายสมคิด ด้วงลี มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น หลังเรียน 3 7 19-Aug-2019 10-22-17 A005
117483 624171110072 ยุภาวดี อ่อนเยี่ยมต่วน มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น หลังเรียน 4 7 19-Aug-2019 10-22-15 A005
117482 624171110072 ยุภาวดี อ่อนเยี่ยมต่วน มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น หลังเรียน 4 7 19-Aug-2019 10-22-08 A005
117481 624171110452 จิติมา มหาวงศ์ มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 6 7 19-Aug-2019 10-22-00 A005
117480 624171110122 นางสาวศุภานัน หารา มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น หลังเรียน 6 7 19-Aug-2019 10-21-59 A005
117479 624171110452 จิติมา มหาวงศ์ มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 5 7 19-Aug-2019 10-21-51 A005
117478 624171110254 รัชดาพร อินธิราช มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น หลังเรียน 7 7 19-Aug-2019 10-21-51 A005
117477 624171110452 จิติมา มหาวงศ์ มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 4 7 19-Aug-2019 10-21-20 A005
117476 624171110262 น.ส.ณัฐมล ซึ่งรัมย์ มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น หลังเรียน 7 7 19-Aug-2019 10-20-39 A005
117475 624171110064 บุญฑริกา ปุหริ่ง มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น หลังเรียน 7 7 19-Aug-2019 10-20-28 A005
117474 624171110403 นางสาวปาลิตา โคตรคำ มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น หลังเรียน 7 7 19-Aug-2019 10-20-28 A005
117473 624171110064 บุญฑริกา ปุหริ่ง มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น หลังเรียน 6 7 19-Aug-2019 10-20-25 A005
117472 624171110064 บุญฑริกา ปุหริ่ง มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น หลังเรียน 6 7 19-Aug-2019 10-20-16 A005
117471 624171110155 ณัฐติยา ศรีสุกอง มหาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น หลังเรียน 7 7 19-Aug-2019 10-20-10 A005
117470 624171110064 บุญฑริกา ปุหริ่ง มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น หลังเรียน 5 7 19-Aug-2019 10-20-07 A005
117469 624171110395 ลัดดาวรรณ จันทร์ปาน นครพนม Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 7 7 19-Aug-2019 10-19-44 A005
117468 624171110395 ลัดดาวรรณ จันทร์ปาน นครพนม Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 7 7 19-Aug-2019 10-19-34 A005
117467 624171110049 มณฑิรา ผิวขำ มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น หลังเรียน 7 7 19-Aug-2019 10-19-31 A005
117466 62417110056 นพมาศ พิมพ์อ่อน มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น หลังเรียน 7 7 19-Aug-2019 10-19-11 A005
117465 624171110304 วรรณนิสา ธนบัตร มหวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 7 7 19-Aug-2019 10-18-51 A005
117464 624171110379 น.ส.นีรนุช พิมโคต มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 6 7 19-Aug-2019 10-17-21 A005
117463 624171110114 น.ส.สมหญิง ลีหา Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 4 7 19-Aug-2019 10-16-58 A005
117462 624171110304 วรรณนิสา ธนบัตร มหวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 7 7 19-Aug-2019 10-15-17 A005
117461 624171110197 กัญญาภัค ขุมรัมย์ มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 7 7 19-Aug-2019 10-14-38 A005
117460 624171110254 รัชดาพร อินธิราช มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 6 7 19-Aug-2019 10-14-25 A005
117459 624171110270 วราภรณ์ มาตแพง มหาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 7 7 19-Aug-2019 10-12-54 A005
117458 624171110023 นางสาวทิวาพร ศิริวงศ์ นครพนม Internet เบื้องต้น หลังเรียน 6 7 19-Aug-2019 10-12-32 A005
117457 624171110270 นางสาววราภรณ์ มาตแพง มหาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 7 7 19-Aug-2019 10-12-03 A005
117456 62417110361 นีรนารถ พิมโคต มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 7 7 19-Aug-2019 10-11-51 A005
117455 624171110270 นางสาววราภรณ์ มาตแพง มหาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 6 7 19-Aug-2019 10-11-44 A005
117454 624171110262 น.ส.ณัฐมล ซึ่งรัมย์ มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 7 7 19-Aug-2019 10-11-41 A005
117453 624171110262 น.ส.ณัฐมล ซึ่งรัมย์ มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 6 7 19-Aug-2019 10-11-05 A005
117452 624171110411 มัลทนา บ้งชมโพธิ์ มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 7 7 19-Aug-2019 10-10-01 A005
117451 624171110452 จิติมา มหาวงศ์ มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 6 7 19-Aug-2019 10-09-54 A005
117450 624171110429 นางสาววิไลวรรณ เมืองโคตร มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น หลังเรียน 5 7 19-Aug-2019 10-09-50 A005
117449 624171110452 จิติมา มหาวงศ์ มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 5 7 19-Aug-2019 10-09-46 A005
117448 624171110411 มัลทนา บ้งชมโพธิ์ มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 5 7 19-Aug-2019 10-09-43 A005
117447 624171110452 จิติมา มหาวงศ์ มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 4 7 19-Aug-2019 10-09-32 A005
117446 624171110262 น.ส.ณัฐมล ซึ่งรัมย์ มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 4 7 19-Aug-2019 10-09-31 A005
117445 624171110411 มัลทนา บ้งชมโพธิ์ มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 4 7 19-Aug-2019 10-09-28 A005
117444 624171110395 ลัดดาวรรณ จันทร์ปาน นครพนม Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 5 7 19-Aug-2019 10-09-13 A005
117443 624171110452 จิติมา มหาวงศ์ มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 5 7 19-Aug-2019 10-09-10 A005
117442 624171110205 นายสมคิด ด้วงลี มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 1 7 19-Aug-2019 10-09-01 A005
117441 624171110411 มัลทนา บ้งชมโพธิ์ มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 3 7 19-Aug-2019 10-08-54 A005
117440 624171110403 นางสาวปาลิตา โคตรคำ มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 5 7 19-Aug-2019 10-08-38 A005
117439 624171110411 มัลทนา บ้งชมโพธิ์ มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 3 7 19-Aug-2019 10-08-38 A005
117438 624171110452 จิติมา มหาวงศ์ มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 3 7 19-Aug-2019 10-08-38 A005
117437 624171110411 มัลทนา บ้งชมโพธิ์ มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 2 7 19-Aug-2019 10-08-22 A005
117436 624171110452 จิติมา มหาวงศ์ มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 3 7 19-Aug-2019 10-08-02 A005
117435 624171110411 มัลทนา บ้งชมโพธิ์ มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 3 7 19-Aug-2019 10-07-31 A005
117434 624171110452 จิติมา มหาวงศ์ มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 3 7 19-Aug-2019 10-07-28 A005
117433 624171110239 นางสาวหทัยภัทร ไชยเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 1 7 19-Aug-2019 10-07-16 A005
117432 624171110395 ลัดดาวรรณ จันทร์ปาน นครพนม Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 3 7 19-Aug-2019 10-06-57 A005
117431 624171110445 นางสาวนันทิดา โกษาแสง มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 4 7 19-Aug-2019 10-06-55 A005
117430 624171110437 น.ส.สุภิญญา พลคะชา มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 6 7 19-Aug-2019 10-06-55 A005
117429 624171110486 ลัดดาวัลย์ ศรีเถื่อน มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 4 7 19-Aug-2019 10-06-51 A005
117428 624171110395 ลัดดาวรรณ จันทร์ปาน นครพนม Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 2 7 19-Aug-2019 10-06-34 A005
117427 624171110403 นางสาวปาลิตา โคตรคำ มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 4 7 19-Aug-2019 10-06-31 A005
117426 624171110023 นางสาวทิวาพร ศิริวงศ์ นครพนม Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 5 7 19-Aug-2019 10-06-28 A005
117425 624171110130 น.ส อินทุอร นิวงษา มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 4 7 19-Aug-2019 10-06-05 A005
117424 624171110106 นางสาวรัฐพร นิวงษา Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 7 7 19-Aug-2019 10-05-47 A005
117423 624171110098 วิไลวรรณ สอนบาล Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 7 7 19-Aug-2019 10-05-42 A005
117422 624171110155 ณัฐติยา ศรีสุกอง มหาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 6 7 19-Aug-2019 10-05-37 A005
117421 624171110098 วิไลวรรณ สอนบาล Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 6 7 19-Aug-2019 10-05-22 A005
117420 624171110288 ธิติสุดา สุวรรณศรี มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 7 7 19-Aug-2019 10-05-20 A005
117419 624171110049 มณฑิรา ผิวขำ มหาวิทยาลัยนครพนม Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 5 7 19-Aug-2019 10-05-19 A005

แสดงเฉพาะ 100 คนล่าสุดเท่านั้น
[กลับสู่หน้าหลัก]