ลำดับ รหัสนิสิต/นักศึกษา/นักเรียน ชื่อ สังกัด/มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/โรงเรียน หลักสูตร ประเภทข้อสอบ คะแนนที่ได้ คะแนนเต็ม วันที่ทำ เวลาที่ทำ รหัสบทเรียน
116199 3 วรวุฒิ หาญโยธา Intro to Computer ก่อนเรียน 2 15 14-Mar-2019 11-12-48 A003
116198 2 ํธันยธรณ์ ศรายุทธพิชัย โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล Intro to Computer ก่อนเรียน 6 15 14-Mar-2019 10-50-19 A003
116197 2 ํธันยธรณ์ ศรายุทธพิชัย โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล Intro to Computer ก่อนเรียน 6 15 14-Mar-2019 10-50-19 A003
116196 2 ํธันยธรณ์ ศรายุทธพิชัย โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล Intro to Computer ก่อนเรียน 6 15 14-Mar-2019 10-49-53 A003
116195 2 ํธันยธรณ์ ศรายุทธพิชัย โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล Intro to Computer ก่อนเรียน 6 15 14-Mar-2019 10-49-53 A003
116194 3 วรวุฒิ หาญโยธา Intro to Computer ก่อนเรียน 2 15 14-Mar-2019 10-48-48 A003
116193 1711462575549143 จักรพันธ์ น้อยบาท โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล Intro to Computer ก่อนเรียน 7 15 14-Mar-2019 10-42-57 A003
116192 8 ummaoschool ชุมชนอุ่มเม่าสิงห์ไคล Intro to Computer หลังเรียน 5 15 14-Mar-2019 10-39-34 A003
116191 8 ummaoschool ชุมชนอุ่มเม่าสิงห์ไคล Intro to Computer หลังเรียน 5 15 14-Mar-2019 10-39-24 A003
116190 8 เดชฤทธิ์ นามัง ชุมชนอุ่มเม่าสิงห์ไคล Intro to Computer หลังเรียน 6 15 14-Mar-2019 10-37-22 A003
116189 8 เดชฤทธิ์ นามัง ชุมชนอุ่มเม่าสิงห์ไคล Intro to Computer หลังเรียน 6 15 14-Mar-2019 10-36-37 A003
116188 8 เดชฤทธิ์ นามัง ชุมชนอุ่มเม่าสิงห์ไคล Intro to Computer หลังเรียน 6 15 14-Mar-2019 10-35-11 A003
116187 8 เดชฤทธิ์ นามัง ชุมชนอุ่มเม่าสิงห์ไคล Intro to Computer หลังเรียน 4 15 14-Mar-2019 10-33-59 A003
116186 0 วรวุฒิ หาญโยธา Intro to Computer ก่อนเรียน 3 15 14-Mar-2019 10-32-38 A003
116185 982143901858716 ณัฐกิตติ์ หาญโยธา โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล Intro to Computer ก่อนเรียน 10 15 14-Mar-2019 10-32-03 A003
116184 8 เดชฤทธิ์ นามัง ชุมชนบ้านอุ่มเมาสิงห์ไคล Intro to Computer หลังเรียน 3 15 14-Mar-2019 10-31-48 A003
116183 982143901858716 ณัฐกิตติ์ หาญโยธา โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล Intro to Computer ก่อนเรียน 10 15 14-Mar-2019 10-31-44 A003
116182 8 เดชฤทธิ์ นามัง ชุมชนบ้านอุ่มเมาสิงห์ไคล Intro to Computer หลังเรียน 3 15 14-Mar-2019 10-31-42 A003
116181 982143901858716 ณัฐกิตติ์ หาญโยธา โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล Intro to Computer ก่อนเรียน 9 15 14-Mar-2019 10-31-32 A003
116180 982143901858716 ณัฐกิตติ์ หาญโยธา โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล Intro to Computer ก่อนเรียน 9 15 14-Mar-2019 10-31-13 A003
116179 982143901858716 ณัฐกิตติ์ หาญโยธา โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล Intro to Computer ก่อนเรียน 9 15 14-Mar-2019 10-31-07 A003
116178 982143901858716 จักรพันธ์ น้อยบาท โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล Intro to Computer ก่อนเรียน 9 15 14-Mar-2019 10-29-44 A003
116177 19 พรนิตา เเสนอ่อน Intro to Computer หลังเรียน 3 15 14-Mar-2019 10-27-14 A003
116176 2 ธันยธรณ์ ศรายุทธพิชัย โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล Intro to Computer ก่อนเรียน 3 15 14-Mar-2019 10-26-49 A003
116175 2 ธันยธรณ์ ศรายุทธพิชัย โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล Intro to Computer ก่อนเรียน 5 15 14-Mar-2019 10-22-29 A003
116174 982143901858716 ณัฐกิตติ์ หาญโยธา โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล Intro to Computer ก่อนเรียน 7 15 14-Mar-2019 10-22-11 A003
116173 982143901858716 ณัฐกิตติ์ หาญโยธา โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล Intro to Computer ก่อนเรียน 7 15 14-Mar-2019 10-15-59 A003
116172 12114584544 นิตยา ธรรมเสนา โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล Intro to Computer ก่อนเรียน 6 15 14-Mar-2019 10-15-11 A003
116171 10 พิชญาภา จิรประภา ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงไคล Intro to Computer หลังเรียน 14 15 14-Mar-2019 10-14-31 A003
116170 0 วิธิดารัน์ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล Intro to Computer ก่อนเรียน 12 15 14-Mar-2019 10-13-41 A003
116169 0 วิธิดารัน์ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล Intro to Computer ก่อนเรียน 8 15 14-Mar-2019 10-12-41 A003
116168 1702908339970395 นราวัลย์ ชัยมุงคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล Intro to Computer ก่อนเรียน 3 15 14-Mar-2019 10-12-01 A003
116167 0 วิธิดารัน์ โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล Intro to Computer ก่อนเรียน 7 15 14-Mar-2019 10-10-44 A003
116166 2 ธันยธรณ์ ศรายุทธพิชัย โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล Intro to Computer ก่อนเรียน 5 15 14-Mar-2019 10-10-28 A003
116165 3 วรวุฒิ หาญโยธา ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล Intro to Computer หลังเรียน 4 15 14-Mar-2019 10-07-24 A003
116164 0 tuurtur rutuu PHP Programming ก่อนเรียน 7 15 05-Mar-2019 15-34-11 A015
116163 603020110830 กิ่งแก้ว สุนทราภัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม Intro to Computer หลังเรียน 15 15 04-Mar-2019 10-32-24 A003
116162 603020110830 กิ่งแก้ว สุนทราภัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม Intro to Computer หลังเรียน 14 15 04-Mar-2019 10-31-24 A003
116161 603020110830 กิ่งแก้ว สุนทราภัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 3 15 04-Mar-2019 10-26-14 A003
116160 603020110897 นางสาวจิราวรรณ วงค์กระโซ่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาลัยนครพนม Intro to Computer หลังเรียน 15 15 02-Mar-2019 21-15-31 A003
116159 603020110897 นางสาวจิราวรรณ วงค์กระโซ่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาลัยนครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 3 15 02-Mar-2019 21-08-01 A003
116158 6120030116007 Prachya Kowtrakoon วิทยาลัยชุมชนน่าน การ Setup Linux เป็น Internet Server หลังเรียน 7 7 22-Feb-2019 12-59-55 A013
116157 6120030116007 Prachya Kowtrakoon วิทยาลัยชุมชนน่าน การ Setup Linux เป็น Internet Server หลังเรียน 7 7 22-Feb-2019 12-59-44 A013
116156 6120030116007 Prachya Kowtrakoon วิทยาลัยชุมชนน่าน การ Setup Linux เป็น Internet Server หลังเรียน 6 7 22-Feb-2019 12-59-33 A013
116155 6120030116007 Prachya Kowtrakoon วิทยาลัยชุมชนน่าน การ Setup Linux เป็น Internet Server หลังเรียน 6 7 22-Feb-2019 12-59-01 A013
116154 6120030116007 Prachya Kowtrakoon วิทยาลัยชุมชนน่าน การใช้  WS_ftp95 Upload Homepage หลังเรียน 7 7 22-Feb-2019 12-53-21 A009
116153 6120030116007 Prachya Kowtrakoon วิทยาลัยชุมชนน่าน การใช้  WS_ftp95 Upload Homepage หลังเรียน 6 7 22-Feb-2019 12-53-04 A009
116152 6120030116007 Prachya Kowtrakoon วิทยาลัยชุมชนน่าน การใช้  WS_ftp95 Upload Homepage หลังเรียน 3 7 22-Feb-2019 12-52-20 A009
116151 6120030116007 Prachya Kowtrakoon วิทยาลัยชุมชนน่าน การใช้  WS_ftp95 Upload Homepage หลังเรียน 4 7 22-Feb-2019 12-51-45 A009
116150 6120030116007 Prachya Kowtrakoon วิทยาลัย​ชุมชนน่สน Intro to Computer หลังเรียน 4 15 22-Feb-2019 12-47-34 A003
116149 60302010913 ชรินทร บัวสกุล นครพนม Intro to Computer หลังเรียน 14 15 16-Feb-2019 16-44-32 A003
116148 60302010913 ชรินทร บัวสกุล นครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 3 15 16-Feb-2019 16-41-28 A003
116147 0 นางสาวณัฐพร พิมพดี วิทยาลัยพยาบาลนครพนม Intro to Computer หลังเรียน 15 15 16-Feb-2019 02-44-00 A003
116146 0 นางสาวณัฐพร พิมพดี วิทยาลัยพยาบาลนครพนม Intro to Computer หลังเรียน 10 15 16-Feb-2019 02-40-33 A003
116145 0 นางสาวณัฐพร พิมพดี วิทยาลัยพยาบาลนครพนม Intro to Computer ก่อนเรียน 6 15 16-Feb-2019 02-25-29 A003
116144 1111 wave tcs การใช้  Macromedia DreamweaverMX พัฒนา Website ก่อนเรียน 10 10 15-Feb-2019 11-17-05 A028
116143 2579 น้องหลวย คนเดิม บ้านนาหมิง การใช้  Macromedia DreamweaverMX พัฒนา Website ก่อนเรียน 10 10 15-Feb-2019 11-17-02 A028
116142 0 โบ็ท ตัวลาย ดาวบ้านร้อย การใช้  Macromedia DreamweaverMX พัฒนา Website ก่อนเรียน 10 10 15-Feb-2019 11-16-41 A028
116141 0 โบ็ท ตัวลาย ดาวบ้านร้อย การใช้  Macromedia DreamweaverMX พัฒนา Website ก่อนเรียน 9 10 15-Feb-2019 11-16-33 A028
116140 0 kat การใช้  Macromedia DreamweaverMX พัฒนา Website ก่อนเรียน 10 10 15-Feb-2019 11-16-27 A028
116139 0 โบ็ท ตัวลาย ดาวบ้านร้อย การใช้  Macromedia DreamweaverMX พัฒนา Website ก่อนเรียน 8 10 15-Feb-2019 11-16-17 A028
116138 14102 ผมเด็นซิตตี้ ใต้โคนยาง การใช้  Macromedia DreamweaverMX พัฒนา Website ก่อนเรียน 10 10 15-Feb-2019 11-16-03 A028
116137 0 ดวงกมล เกลี้ยงทิพย์ การใช้  Macromedia DreamweaverMX พัฒนา Website ก่อนเรียน 10 10 15-Feb-2019 11-16-00 A028
116136 0 TOKYO สวนกุหลาบวิทยาลัย การใช้  Macromedia DreamweaverMX พัฒนา Website ก่อนเรียน 10 10 15-Feb-2019 11-15-54 A028
116135 14102 ผมเด็นซิตตี้ ใต้โคนยาง การใช้  Macromedia DreamweaverMX พัฒนา Website ก่อนเรียน 9 10 15-Feb-2019 11-15-53 A028
116134 0 kat การใช้  Macromedia DreamweaverMX พัฒนา Website ก่อนเรียน 8 10 15-Feb-2019 11-15-52 A028
116133 14102 ผมเด็นซิตตี้ ใต้โคนยาง การใช้  Macromedia DreamweaverMX พัฒนา Website ก่อนเรียน 8 10 15-Feb-2019 11-15-48 A028
116132 0 จอยพุดตี้ กรุบๆ การใช้  Macromedia DreamweaverMX พัฒนา Website ก่อนเรียน 10 10 15-Feb-2019 11-15-41 A028
116131 0 ดวงกมล เกลี้ยงทิพย์ การใช้  Macromedia DreamweaverMX พัฒนา Website ก่อนเรียน 8 10 15-Feb-2019 11-15-40 A028
116130 0 kat การใช้  Macromedia DreamweaverMX พัฒนา Website ก่อนเรียน 8 10 15-Feb-2019 11-15-38 A028
116129 14102 ผมเด็นซิตตี้ ใต้โคนยาง การใช้  Macromedia DreamweaverMX พัฒนา Website ก่อนเรียน 8 10 15-Feb-2019 11-15-22 A028
116128 0 kat การใช้  Macromedia DreamweaverMX พัฒนา Website ก่อนเรียน 8 10 15-Feb-2019 11-15-22 A028
116127 1111 wave tcs การใช้  Macromedia DreamweaverMX พัฒนา Website ก่อนเรียน 3 10 15-Feb-2019 11-15-16 A028
116126 0 ดวงกมล เกลี้ยงทิพย์ การใช้  Macromedia DreamweaverMX พัฒนา Website ก่อนเรียน 7 10 15-Feb-2019 11-15-08 A028
116125 0 โบ็ท ตัวลาย ดาวบ้านร้อย การใช้  Macromedia DreamweaverMX พัฒนา Website ก่อนเรียน 5 10 15-Feb-2019 11-15-07 A028
116124 0 kat การใช้  Macromedia DreamweaverMX พัฒนา Website ก่อนเรียน 8 10 15-Feb-2019 11-15-05 A028
116123 0 ออเจ้า การใช้  Macromedia DreamweaverMX พัฒนา Website ก่อนเรียน 10 10 15-Feb-2019 11-15-04 A028
116122 1111 wave tcs การใช้  Macromedia DreamweaverMX พัฒนา Website ก่อนเรียน 2 10 15-Feb-2019 11-14-55 A028
116121 0 ohjfhghb 4158556 การใช้  Macromedia DreamweaverMX พัฒนา Website ก่อนเรียน 10 10 15-Feb-2019 11-14-53 A028
116120 0 TOKYO สวนกุหลาบวิทยาลัย การใช้  Macromedia DreamweaverMX พัฒนา Website ก่อนเรียน 2 10 15-Feb-2019 11-14-49 A028
116119 0 ดวงกมล เกลี้ยงทิพย์ การใช้  Macromedia DreamweaverMX พัฒนา Website ก่อนเรียน 5 10 15-Feb-2019 11-14-49 A028
116118 0 ชิน การใช้  Macromedia DreamweaverMX พัฒนา Website ก่อนเรียน 10 10 15-Feb-2019 11-14-41 A028
116117 1111 wave tcs การใช้  Macromedia DreamweaverMX พัฒนา Website ก่อนเรียน 2 10 15-Feb-2019 11-14-41 A028
116116 0 โรส การใช้  Macromedia DreamweaverMX พัฒนา Website ก่อนเรียน 10 10 15-Feb-2019 11-14-41 A028
116115 2579 น้องหลวย คนเดิม บ้านนาหมิง การใช้  Macromedia DreamweaverMX พัฒนา Website ก่อนเรียน 2 10 15-Feb-2019 11-14-31 A028
116114 0 โรส การใช้  Macromedia DreamweaverMX พัฒนา Website ก่อนเรียน 9 10 15-Feb-2019 11-14-30 A028
116113 0 แววตา วิบวับ การใช้  Macromedia DreamweaverMX พัฒนา Website ก่อนเรียน 10 10 15-Feb-2019 11-14-28 A028
116112 14102 ผมเด็นซิตตี้ ใต้โคนยาง การใช้  Macromedia DreamweaverMX พัฒนา Website ก่อนเรียน 6 10 15-Feb-2019 11-14-28 A028
116111 0 แพรว การใช้  Macromedia DreamweaverMX พัฒนา Website ก่อนเรียน 10 10 15-Feb-2019 11-14-27 A028
116110 1111 wave tcs การใช้  Macromedia DreamweaverMX พัฒนา Website ก่อนเรียน 2 10 15-Feb-2019 11-14-09 A028
116109 0 แววตา วิบวับ การใช้  Macromedia DreamweaverMX พัฒนา Website ก่อนเรียน 9 10 15-Feb-2019 11-14-04 A028
116108 0 เฟอร์บี้ การใช้  Macromedia DreamweaverMX พัฒนา Website ก่อนเรียน 10 10 15-Feb-2019 11-13-57 A028
116107 0 ออเจ้า การใช้  Macromedia DreamweaverMX พัฒนา Website ก่อนเรียน 8 10 15-Feb-2019 11-13-53 A028
116106 0 namfah การใช้  Macromedia DreamweaverMX พัฒนา Website ก่อนเรียน 10 10 15-Feb-2019 11-13-53 A028
116105 0 wow wow การใช้  Macromedia DreamweaverMX พัฒนา Website ก่อนเรียน 10 10 15-Feb-2019 11-13-49 A028
116104 0 ดวงกมล เกลี้ยงทิพย์ การใช้  Macromedia DreamweaverMX พัฒนา Website ก่อนเรียน 5 10 15-Feb-2019 11-13-49 A028
116103 0 วุฒิชัย ยอหัน การใช้  Macromedia DreamweaverMX พัฒนา Website ก่อนเรียน 10 10 15-Feb-2019 11-13-47 A028
116102 0 ลุงนัน ช้นสด การใช้  Macromedia DreamweaverMX พัฒนา Website ก่อนเรียน 10 10 15-Feb-2019 11-13-27 A028
116101 2579 น้องหลวย คนเดิม บ้านนาหมิง การใช้  Macromedia DreamweaverMX พัฒนา Website ก่อนเรียน 2 10 15-Feb-2019 11-13-25 A028
116100 1111 ่้่เ้ดก ดกเดกเ การใช้  Macromedia DreamweaverMX พัฒนา Website ก่อนเรียน 4 10 15-Feb-2019 11-13-24 A028

แสดงเฉพาะ 100 คนล่าสุดเท่านั้น
[กลับสู่หน้าหลัก]