ลำดับ รหัสนิสิต/นักศึกษา/นักเรียน ชื่อ สังกัด/มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/โรงเรียน หลักสูตร ประเภทข้อสอบ คะแนนที่ได้ คะแนนเต็ม วันที่ทำ เวลาที่ทำ รหัสบทเรียน
116325 6129010015 นส.พัชรี พรมศิริ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) ก่อนเรียน 10 10 14-May-2019 16-19-56 A006
116324 6129010015 นส.พัชรี พรมศิริ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) ก่อนเรียน 9 10 14-May-2019 16-19-24 A006
116323 6129010015 นส.พัชรี พรมศิริ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) ก่อนเรียน 9 10 14-May-2019 16-19-14 A006
116322 6129010028 น.ส นิตยาภรณ์ เหมือนแก้ว วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 9 10 14-May-2019 16-16-34 A006
116321 6129010008 นริศรา ถาวรรณา วิทยาลัยเทนนิคมาบตาพุต การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 9 10 14-May-2019 16-15-33 A006
116320 90909 นายวีระพันธ์ อยู่เสงี่ยม วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 8 10 14-May-2019 16-14-38 A006
116319 6129010024 นางสาว อนงค์นุช ฮวบสูงเนิน วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 9 10 14-May-2019 16-14-26 A006
116318 6129010024 นางสาว อนงค์นุช ฮวบสูงเนิน วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 10 10 14-May-2019 16-13-47 A006
116317 6129010005 นางสาวฐิติมา โตพาดี วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 9 10 14-May-2019 16-13-26 A006
116316 6129010005 นางสาวฐิติมา โตพาดี วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 6 10 14-May-2019 16-12-38 A006
116315 0 นายวีระพันธ์ อยู่เสงี่ยม การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 7 10 14-May-2019 16-12-27 A006
116314 6129010023 นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์เงิน วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 10 10 14-May-2019 16-12-09 A006
116313 6129010005 นางสาวฐิติมา โตพาดี วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 4 10 14-May-2019 16-11-23 A006
116312 6129010016 นายพีรภัทร กรมนวน วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 9 10 14-May-2019 16-09-37 A006
116311 6129010018 นางสาวมัลลิกา ทิมแป้น วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 9 10 14-May-2019 16-09-24 A006
116310 6129010010 นส ปนัดดา คันทะโสม วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 10 10 14-May-2019 16-09-20 A006
116309 0 นายวีระพันธ์ อยู่เสงี่ยม วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 7 10 14-May-2019 16-09-18 A006
116308 6129010012 น.ส.ปริฉัตร แก้วเข็ม วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 10 10 14-May-2019 16-09-16 A006
116307 6129010012 น.ส.ปริฉัตร แก้วเข็ม วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 9 10 14-May-2019 16-08-52 A006
116306 6129010010 ื นส ปนัดดา คันทะโสม วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 10 10 14-May-2019 16-08-38 A006
116305 6129010027 นางสาวกัญญารัตน์ เที่ยงอยู่ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 9 10 14-May-2019 16-08-30 A006
116304 6129010012 น.ส.ปริฉัตร แก้วเข็ม วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 7 10 14-May-2019 16-07-42 A006
116303 6129010030 นางสาววริศรา ปานเย วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 9 10 14-May-2019 16-07-40 A006
116302 6129010030 นางสาววริศรา ปานเย วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 8 10 14-May-2019 16-07-33 A006
116301 6129010010 พรพิพัฒน์ อินทรครรชิต วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 9 10 14-May-2019 16-07-26 A006
116300 6129010017 ภัททิยา พากเพียร วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 9 10 14-May-2019 16-07-19 A006
116299 6129010009 บุญฤทธิ์ เฉลิมชาติ เทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 9 10 14-May-2019 16-07-13 A006
116298 6129010007 ณิชา วิชาอ่อน วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 8 10 14-May-2019 16-06-59 A006
116297 6129010030 นางสาววริศรา ปานเย วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 8 10 14-May-2019 16-06-56 A006
116296 6129010030 นางสาววริศรา ปานเย วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 7 10 14-May-2019 16-06-47 A006
116295 6129010015 นส.พัชรี พรมศิริ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 9 10 14-May-2019 16-06-28 A006
116294 6129010030 นางสาววริศรา ปานเย วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 7 10 14-May-2019 16-06-27 A006
116293 6129010023 นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์เงิน วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 9 10 14-May-2019 16-06-12 A006
116292 6129010030 นางสาววริศรา ปานเย วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 7 10 14-May-2019 16-06-10 A006
116291 6129010010 ื นส ปนัดดา คันทะโสม วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 5 10 14-May-2019 16-06-09 A006
116290 6129010006 ณัฐพล สนธิ์ศิริ เทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 9 10 14-May-2019 16-06-00 A006
116289 6129010030 นางสาววริศรา ปานเย วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 6 10 14-May-2019 16-05-57 A006
116288 6129010015 นส.พัชรี พรมศิริ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 10 10 14-May-2019 16-05-54 A006
116287 6129010023 นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์เงิน วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 7 10 14-May-2019 16-05-41 A006
116286 6129010012 น.ส.ปริฉัตร แก้วเข็ม วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 6 10 14-May-2019 16-05-40 A006
116285 6129010030 นางสาววริศรา ปานเย วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 5 10 14-May-2019 16-05-37 A006
116284 6129010015 นส.พัชรี พรมศิริ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 9 10 14-May-2019 16-05-33 A006
116283 6129010002 น.ส.จารุวรรณ เจริญบุญ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 10 10 14-May-2019 16-05-28 A006
116282 0 นายวีระพันธ์ อยู่เสงี่ยม วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 7 10 14-May-2019 16-05-24 A006
116281 6129010015 นส.พัชรี พรมศิริ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 9 10 14-May-2019 16-05-21 A006
116280 6129010002 น.ส.จารุวรรณ เจริญบุญ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 9 10 14-May-2019 16-05-20 A006
116279 6129010002 น.ส.จารุวรรณ เจริญบุญ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 9 10 14-May-2019 16-05-05 A006
116278 6129010030 นางสาววริศรา ปานเย วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 5 10 14-May-2019 16-05-04 A006
116277 6129010023 นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์เงิน วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 4 10 14-May-2019 16-05-00 A006
116276 6129010002 น.ส.จารุวรรณ เจริญบุญ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 8 10 14-May-2019 16-04-46 A006
116275 6129010010 พรพิพัฒน์ อินทรครรชิต วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 9 10 14-May-2019 16-04-41 A006
116274 6129010002 น.ส.จารุวรรณ เจริญบุญ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 7 10 14-May-2019 16-04-12 A006
116273 6129010002 น.ส.จารุวรรณ เจริญบุญ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 7 10 14-May-2019 16-03-58 A006
116272 6129010029 น.ส.ลัดดาวัลย์ แสนเลิศ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 9 10 14-May-2019 16-03-14 A006
116271 6129010020 วรรณนิสา ครูทำสวน วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 10 10 14-May-2019 16-03-06 A006
116270 6129010020 วรรณนิสา ครูทำสวน วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 7 10 14-May-2019 16-02-36 A006
116269 6129010029 น.ส.ลัดดาวัลย์ แสนเลิศ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 6 10 14-May-2019 16-01-33 A006
116268 6129010026 จิตติมา โคตุราช เทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) ก่อนเรียน 8 10 14-May-2019 16-01-18 A006
116267 6129010020 วรรณนิสา ครูทำสวน วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 3 10 14-May-2019 16-01-17 A006
116266 6129010026 จิตติมา โคตุราช เทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) ก่อนเรียน 7 10 14-May-2019 16-01-07 A006
116265 6129010026 จิตติมา โคตุราช เทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) ก่อนเรียน 6 10 14-May-2019 16-00-53 A006
116264 6129010019 ยอดรักษ์ ชื่อพงษ์ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 8 10 14-May-2019 16-00-53 A006
116263 6129010026 จิตติมา โคตุราช เทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) ก่อนเรียน 6 10 14-May-2019 16-00-52 A006
116262 6129010026 จิตติมา โคตุราช เทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) ก่อนเรียน 5 10 14-May-2019 16-00-36 A006
116261 6129010020 วรรณนิสา ครูทำสวน วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 2 10 14-May-2019 16-00-15 A006
116260 6129010019 ยอดรักษ์ ชื่อพงษ์ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 9 10 14-May-2019 16-00-05 A006
116259 6129010019 ยอดรักษ์ ชื่อพงษ์ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 8 10 14-May-2019 15-59-49 A006
116258 6129010010 พรพิพัฒน์ อินทรครรชิต วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 8 10 14-May-2019 15-59-03 A006
116257 6129010019 ยอดรักษ์ ชื่อพงษ์ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 7 10 14-May-2019 15-58-40 A006
116256 6666666 นายวีระพันธ์ อยู่เสงี่ยม วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) หลังเรียน 7 10 14-May-2019 15-56-20 A006
116255 6129010015 นส.พัชรี พรมศิริ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) ก่อนเรียน 3 10 14-May-2019 15-54-16 A006
116254 6129010028 น.ส นิตยาภรณ์ เหมือนแก้ว วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) ก่อนเรียน 3 10 14-May-2019 15-53-54 A006
116253 6129010018 นางสาวมัลลิกา ทิมแป้น วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) ก่อนเรียน 7 10 14-May-2019 15-53-45 A006
116252 6129010030 นางสาววริศรา ปานเย วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) ก่อนเรียน 2 10 14-May-2019 15-53-05 A006
116251 6129010010 ื นส ปนัดดา คันทะโสม วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) ก่อนเรียน 4 10 14-May-2019 15-52-52 A006
116250 6129010010 ื นส ปนัดดา คันทะโสม วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) ก่อนเรียน 4 10 14-May-2019 15-52-48 A006
116249 6129010002 น.ส.จารุวรรณ เจริญบุญ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) ก่อนเรียน 3 10 14-May-2019 15-52-47 A006
116248 6129010006 ณัฐพล สนธิ์ศิริ เทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) ก่อนเรียน 5 10 14-May-2019 15-52-16 A006
116247 6129010024 นางสาว อนงค์นุช ฮวบสูงเนิน วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) ก่อนเรียน 2 10 14-May-2019 15-52-13 A006
116246 6129010017 ภัททิยา พากเพียร วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) ก่อนเรียน 2 10 14-May-2019 15-52-10 A006
116245 6129010005 นางสาวฐิติมา โตพาดี วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) ก่อนเรียน 3 10 14-May-2019 15-52-01 A006
116244 6129010027 นางสาวกัญญารัตน์ เที่ยงอยู่ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) ก่อนเรียน 2 10 14-May-2019 15-51-52 A006
116243 6129010008 นริศรา ถาวรรณา วิทยาลัยเทนนิคมาบตาพุต การใช้บริการ World Wide Web (WWW) ก่อนเรียน 5 10 14-May-2019 15-51-47 A006
116242 6129010007 ณิชา วิชาอ่อน วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) ก่อนเรียน 2 10 14-May-2019 15-51-46 A006
116241 6129010020 วรรณนิสา ครูทำสวน วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) ก่อนเรียน 2 10 14-May-2019 15-51-46 A006
116240 6129010009 บุญฤทธิ์ เฉลิมชาติ เทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) ก่อนเรียน 3 10 14-May-2019 15-51-38 A006
116239 6129010019 ยอดรักษ์ ชื่อพงษ์ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) ก่อนเรียน 5 10 14-May-2019 15-51-33 A006
116238 6129010023 นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์เงิน วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) ก่อนเรียน 4 10 14-May-2019 15-51-29 A006
116237 6129010030 นางสาววริศรา ปานเย วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) ก่อนเรียน 2 10 14-May-2019 15-51-19 A006
116236 6129010026 จิตติมา โคตุราช เทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) ก่อนเรียน 2 10 14-May-2019 15-51-18 A006
116235 6129010012 น.ส.ปริฉัตร แก้วเข็ม วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) ก่อนเรียน 5 10 14-May-2019 15-50-53 A006
116234 6129010010 พรพิพัฒน์ อินทรครรชิต วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) ก่อนเรียน 4 10 14-May-2019 15-50-30 A006
116233 6129010029 น.ส.ลัดดาวัลย์ แสนเลิศ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) ก่อนเรียน 4 10 14-May-2019 15-50-20 A006
116232 6129010016 นายพีรภัทร กรมนวน วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การใช้บริการ World Wide Web (WWW) ก่อนเรียน 0 10 14-May-2019 15-50-17 A006
116231 1234 สุพรรณิการ์ แก่นสาย จันเก Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 3 7 04-May-2019 17-02-25 A005
116230 7123 ethwhguehms 593642 ยกร’รƒ Setup Linux ร ยปรงยน Internet Server ยกรจรยนร รƒร•ร‚ยน 0 7 01-May-2019 07-10-33 A013
116229 62090030 นางสาวจุฑามาศ ศรีใจ มหาวิทยาลัยนเรศวร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 13 15 23-Apr-2019 23-52-37 A001
116228 62090030 นางสาวจุฑามาศ ศรีใจ มหาวิทยาลัยนเรศวร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 9 15 23-Apr-2019 23-51-13 A001
116227 62090146 นางสาวสุดาลักษณ์ คำลำปาง มหาวิทยาลัยนเรศวร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียน 15 15 23-Apr-2019 16-01-41 A001
116226 62090146 นางสาวสุดาลักษณ์ คำลำปาง มหาวิทยาลัยนเรศวร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 7 15 23-Apr-2019 15-59-28 A001

แสดงเฉพาะ 100 คนล่าสุดเท่านั้น
[กลับสู่หน้าหลัก]