ลำดับ รหัสนิสิต/นักศึกษา/นักเรียน ชื่อ สังกัด/มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/โรงเรียน หลักสูตร ประเภทข้อสอบ คะแนนที่ได้ คะแนนเต็ม วันที่ทำ เวลาที่ทำ รหัสบทเรียน
109208 0 ด.ช.ภูวเดช นวลศรีทอง จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 13 15 25-Jul-2017 10-42-03 A003
109207 0 ด.ช.ภูวเดช นวลศรีทอง จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 12 15 25-Jul-2017 10-41-53 A003
109206 0 ด.ช.ภูวเดช นวลศรีทอง จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 12 15 25-Jul-2017 10-41-44 A003
109205 0 ด.ช.ภูวเดช นวลศรีทอง จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 11 15 25-Jul-2017 10-41-17 A003
109204 0 ด.ช.ภูวเดช นวลศรีทอง จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 9 15 25-Jul-2017 10-41-05 A003
109203 0 ด.ช.ภูวเดช นวลศรีทอง จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 9 15 25-Jul-2017 10-40-31 A003
109202 0 ด.ช.ภูวเดช นวลศรีทอง จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer ก่อนเรียน 10 15 25-Jul-2017 10-38-42 A003
109201 0 ด.ช.ภูวเดช นวลศรีทอง จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer ก่อนเรียน 8 15 25-Jul-2017 10-38-28 A003
109200 0 ด.ช.ภูวเดช นวลศรีทอง จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer ก่อนเรียน 7 15 25-Jul-2017 10-38-21 A003
109199 0 ด.ช.ภูวเดช นวลศรีทอง จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer ก่อนเรียน 6 15 25-Jul-2017 10-38-07 A003
109198 5920010107008 วัฒนา จันทร์ไพจิตต์ วิทยาลับชุมชนน่าน Intro to Computer หลังเรียน 13 15 24-Jul-2017 10-13-47 A003
109197 5920010107008 วัฒนา จันทร์ไพจิตต์ วิทยาลับชุมชนน่าน Intro to Computer ก่อนเรียน 7 15 24-Jul-2017 10-12-18 A003
109196 0 ทิพยมนตร์ สมหวัง ท.ม.ภ. Intro to Computer ก่อนเรียน 4 15 24-Jul-2017 09-43-52 A003
109195 0 ธนพัฒน์ จันทร์พวง Intro to Computer ก่อนเรียน 0 15 24-Jul-2017 09-39-55 A003
109194 0 ธนพัฒน์ จันทร์พวง Intro to Computer ก่อนเรียน 0 15 24-Jul-2017 09-39-54 A003
109193 0 ธนพัฒน์ จันทร์พวง Intro to Computer ก่อนเรียน 0 15 24-Jul-2017 09-39-22 A003
109192 0 ธนพัฒน์ จันทร์พวง Intro to Computer ก่อนเรียน 0 15 24-Jul-2017 09-38-41 A003
109191 0 ธนพัฒน์ จันทร์พวง Intro to Computer ก่อนเรียน 0 15 24-Jul-2017 09-38-07 A003
109190 0 ณัฐธิชา จิตรปัญญา Intro to Computer ก่อนเรียน 4 15 24-Jul-2017 09-38-03 A003
109189 0 ธีรภัทร ชนะคุณ Intro to Computer ก่อนเรียน 4 15 24-Jul-2017 09-37-34 A003
109188 0 พิรญาณ์ สุขพันธ์ุ Intro to Computer ก่อนเรียน 4 15 24-Jul-2017 09-34-28 A003
109187 0 ณัฐธิชา จิตรปัญญา Intro to Computer ก่อนเรียน 4 15 24-Jul-2017 09-33-35 A003
109186 0 ชลนิษา ใจเด็ด Intro to Computer ก่อนเรียน 4 15 24-Jul-2017 09-32-18 A003
109185 0 ธีรภัทร ชนะคุณ Intro to Computer ก่อนเรียน 4 15 24-Jul-2017 09-30-57 A003
109184 0 บรรพต บุญสัตย์ Intro to Computer ก่อนเรียน 3 15 24-Jul-2017 09-30-56 A003
109183 0 ดวงกมล ครองยุทธ Intro to Computer ก่อนเรียน 3 15 24-Jul-2017 09-30-55 A003
109182 0 นริศรา จันทร์แก้ว Intro to Computer ก่อนเรียน 5 15 24-Jul-2017 09-30-48 A003
109181 0 ฌาฏลา ทิมหาญ ท.ม.ภ. Intro to Computer ก่อนเรียน 5 15 24-Jul-2017 09-30-17 A003
109180 0 พรอัณณพ เพ็ญพิมพ์ ท.ม.ภ. Intro to Computer ก่อนเรียน 8 15 24-Jul-2017 09-30-16 A003
109179 0 ดวงกมล ครองยุทธ Intro to Computer ก่อนเรียน 4 15 24-Jul-2017 09-30-05 A003
109178 0 นฤมล โภคทรัพย์ Intro to Computer ก่อนเรียน 4 15 24-Jul-2017 09-30-00 A003
109177 0 ชนารัตน์ บัวทอง Intro to Computer ก่อนเรียน 3 15 24-Jul-2017 09-28-47 A003
109176 0 ดวงกมล ครองยุทธ Intro to Computer ก่อนเรียน 3 15 24-Jul-2017 09-28-23 A003
109175 0 ชนารัตน์ บัวทอง Intro to Computer ก่อนเรียน 3 15 24-Jul-2017 09-28-11 A003
109174 0 อัฒพล ศรีภักดี โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตาภาพที Intro to Computer ก่อนเรียน 4 15 24-Jul-2017 09-28-00 A003
109173 0 ชนารัตน์ บัวทอง Intro to Computer ก่อนเรียน 2 15 24-Jul-2017 09-27-41 A003
109172 0 สัณฐิติ จำนงการ Intro to Computer ก่อนเรียน 4 15 24-Jul-2017 09-27-28 A003
109171 0 อัฒพล ศรีภักดี โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตาภาพที Intro to Computer ก่อนเรียน 4 15 24-Jul-2017 09-27-24 A003
109170 0 ดวงกมล ครองยุทธ Intro to Computer ก่อนเรียน 2 15 24-Jul-2017 09-25-49 A003
109169 0 ดวงกมล ครองยุทธ Intro to Computer ก่อนเรียน 1 15 24-Jul-2017 09-25-41 A003
109168 0 ดวงกมล ครองยุทธ Intro to Computer ก่อนเรียน 1 15 24-Jul-2017 09-25-27 A003
109167 0 กฤษกร ทัศน์ศรี Intro to Computer ก่อนเรียน 4 15 24-Jul-2017 09-25-04 A003
109166 0 ดวงกมล ครองยุทธ Intro to Computer ก่อนเรียน 1 15 24-Jul-2017 09-25-02 A003
109165 0 รัตนชัย มั่นสุวรรณ ท.ม.ภ. Intro to Computer ก่อนเรียน 7 15 24-Jul-2017 09-24-52 A003
109164 0 ปทุมมาส เพียลา Intro to Computer ก่อนเรียน 3 15 24-Jul-2017 09-24-38 A003
109163 0 วัศพล บัวนาค Intro to Computer ก่อนเรียน 4 15 24-Jul-2017 09-24-37 A003
109162 0 รัตนชัย มั่นสุวรรณ ท.ม.ภ. Intro to Computer ก่อนเรียน 7 15 24-Jul-2017 09-24-34 A003
109161 0 รัตนชัย มั่นสุวรรณ ท.ม.ภ. Intro to Computer ก่อนเรียน 7 15 24-Jul-2017 09-24-13 A003
109160 0 สุชาวลี เฉลิมวงศ์ Intro to Computer ก่อนเรียน 8 15 24-Jul-2017 09-24-10 A003
109159 0 รัฐภูมิ ชาติ๓ุมิ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตาภาพที Intro to Computer ก่อนเรียน 4 15 24-Jul-2017 09-23-37 A003
109158 0 รัตนชัย มั่นสุวรรณ ท.ม.ภ. Intro to Computer ก่อนเรียน 7 15 24-Jul-2017 09-23-31 A003
109157 0 รัฐภูมิ ชาติ๓ุมิ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตาภาพที Intro to Computer ก่อนเรียน 4 15 24-Jul-2017 09-23-18 A003
109156 0 อรรัมภา แสวงวงศ์ Intro to Computer ก่อนเรียน 6 15 24-Jul-2017 09-23-07 A003
109155 0 เบญญทิพย์ กมลเลิศ Intro to Computer ก่อนเรียน 6 15 24-Jul-2017 09-22-56 A003
109154 0 สรพงษ์ ไชยมาศ Intro to Computer ก่อนเรียน 3 15 24-Jul-2017 09-22-52 A003
109153 0 รัตนชัย มั่นสุวรรณ ท.ม.ภ. Intro to Computer ก่อนเรียน 7 15 24-Jul-2017 09-22-39 A003
109152 0 รัฐภูมิ ชาติ๓ุมิ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตาภาพที Intro to Computer ก่อนเรียน 1 15 24-Jul-2017 09-22-35 A003
109151 0 กันยานุช สุดสี Intro to Computer ก่อนเรียน 5 15 24-Jul-2017 09-22-35 A003
109150 0 วรภพ โทจันทร์ Intro to Computer ก่อนเรียน 1 15 24-Jul-2017 09-22-29 A003
109149 0 ทิพยมนตร์ สมหวัง ท.ม.ภ. Intro to Computer ก่อนเรียน 9 15 24-Jul-2017 09-22-27 A003
109148 0 รัตนชัย มั่นสุวรรณ ท.ม.ภ. Intro to Computer ก่อนเรียน 7 15 24-Jul-2017 09-22-24 A003
109147 0 สู่ขวัญ นันทเพ็ชร Intro to Computer ก่อนเรียน 6 15 24-Jul-2017 09-21-34 A003
109146 0 ไปรมา นิศากร Intro to Computer ก่อนเรียน 6 15 24-Jul-2017 09-21-32 A003
109145 0 วริศตา พรมรัศมี Intro to Computer ก่อนเรียน 4 15 24-Jul-2017 09-21-29 A003
109144 0 อานนท์ สานพงษ์ วัดโคกอีแร้ง Intro to Computer ก่อนเรียน 15 15 22-Jul-2017 14-52-37 A003
109143 0 อานนท์ สานพงษ์ วัดโคกอีแร้ง Intro to Computer ก่อนเรียน 13 15 22-Jul-2017 14-51-08 A003
109142 0 ภานุพง นครสวรรค์ Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 7 7 20-Jul-2017 12-11-08 A005
109141 0 ภานุพง นครสวรรค์ Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 6 7 20-Jul-2017 12-10-57 A005
109140 0 ภานุพง นครสวรรค์ Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 6 7 20-Jul-2017 12-10-42 A005
109139 0 ภานุพง นครสวรรค์ Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 6 7 20-Jul-2017 12-09-08 A005
109138 0 ด.ช.ภูวเดช นวลศรีทอง จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer ก่อนเรียน 10 15 18-Jul-2017 10-09-47 A003
109137 0 ด.ช.ภูวเดช นวลศรีทอง จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer ก่อนเรียน 10 15 18-Jul-2017 10-08-51 A003
109136 0 ด.ช.ภูวเดช นวลศรีทอง จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer ก่อนเรียน 9 15 18-Jul-2017 10-08-42 A003
109135 0 ด.ช.ภูวเดช นวลศรีทอง จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer ก่อนเรียน 8 15 18-Jul-2017 10-08-35 A003
109134 0 ด.ช.ภูวเดช นวลศรีทอง จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer ก่อนเรียน 8 15 18-Jul-2017 10-08-28 A003
109133 0 ด.ช.ภูวเดช นวลศรีทอง จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer ก่อนเรียน 8 15 18-Jul-2017 10-08-14 A003
109132 0 สิงหนาท ชำนิธุระการ จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 14 15 17-Jul-2017 15-38-53 A003
109131 0 สิงหนาท ชำนิธุระการ จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 13 15 17-Jul-2017 15-38-23 A003
109130 0 สิงหนาท ชำนิธุระการ จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 11 15 17-Jul-2017 15-36-42 A003
109129 0 สิงหนาท ชำนิธุระการ จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 7 15 17-Jul-2017 15-34-25 A003
109128 5929010003 นางสาวพลอยสวย ประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุต การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 7 7 17-Jul-2017 14-49-12 A004
109127 5929010007 นางสาว สุกัญญา หาญกลาง วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 7 7 17-Jul-2017 14-49-08 A004
109126 5929010007 นางสาว สุกัญญา หาญกลาง วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 5 7 17-Jul-2017 14-48-34 A004
109125 5929010010 นางสาวชนิกานต์ พิมพืดา วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 6 7 17-Jul-2017 14-48-31 A004
109124 5929010005 นาย วศิน ชมชายฟล วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 7 7 17-Jul-2017 14-48-11 A004
109123 5929010010 นางสาวชนิกานต์ พิมพืดา วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 5 7 17-Jul-2017 14-47-44 A004
109122 5929010007 นางสาว สุกัญญา หาญกลาง วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 5 7 17-Jul-2017 14-47-24 A004
109121 5929010003 นางสาวพลอยสวย ประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุต การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 5 7 17-Jul-2017 14-47-13 A004
109120 5929010010 นางสาวชนิกานต์ พิมพืดา วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 4 7 17-Jul-2017 14-46-34 A004
109119 5929010007 นางสาว สุกัญญา หาญกลาง วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 5 7 17-Jul-2017 14-46-28 A004
109118 5929010007 นางสาว สุกัญญา หาญกลาง วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 5 7 17-Jul-2017 14-46-08 A004
109117 5929010012 นางสาวธัญญารัตน์ เจนจบ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 7 7 17-Jul-2017 14-46-01 A004
109116 5929010014 นางสาวภัทรกัญญา ทองดวง เทคนิคมาบตาพุด การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 7 7 17-Jul-2017 14-45-58 A004
109115 5929010002 นายทินภัทร ผลเกิด วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 7 7 17-Jul-2017 14-45-49 A004
109114 5929010007 นางสาว สุกัญญา หาญกลาง วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 5 7 17-Jul-2017 14-45-48 A004
109113 5929010012 นางสาวธัญญารัตน์ เจนจบ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 5 7 17-Jul-2017 14-45-14 A004
109112 5929010009 นาย ปรเมษฐ์ เบือนขุนทด วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 7 7 17-Jul-2017 14-45-14 A004
109111 5929010009 นาย ปรเมษฐ์ เบือนขุนทด วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 5 7 17-Jul-2017 14-44-59 A004
109110 5929010007 นางสาว สุกัญญา หาญกลาง วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 5 7 17-Jul-2017 14-44-42 A004
109109 5929010007 นางสาว สุกัญญา หาญกลาง วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 5 7 17-Jul-2017 14-44-32 A004

แสดงเฉพาะ 100 คนล่าสุดเท่านั้น
[กลับสู่หน้าหลัก]