ลำดับ รหัสนิสิต/นักศึกษา/นักเรียน ชื่อ สังกัด/มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/โรงเรียน หลักสูตร ประเภทข้อสอบ คะแนนที่ได้ คะแนนเต็ม วันที่ทำ เวลาที่ทำ รหัสบทเรียน
114450 184990148874 นางสาว ฐิติภัค คำสรี สุไหงโกลก Intro to Computer ก่อนเรียน 12 15 19-Nov-2018 09-23-31 A003
114449 184990148874 นางสาว ฐิติภัค คำสรี สุไหงโกลก Intro to Computer ก่อนเรียน 11 15 19-Nov-2018 09-23-02 A003
114448 1969800264809 นางสาว นวพร ว่องไว สุไหงโก-ลก Intro to Computer ก่อนเรียน 14 15 19-Nov-2018 09-20-40 A003
114447 0 นายสัญญา ศรีสมุทร วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง การ Setup Linux เป็น Internet Server หลังเรียน 7 7 18-Nov-2018 21-51-33 A013
114446 0 นายสัญญา ศรีสมุทร วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง การ Setup Linux เป็น Internet Server หลังเรียน 4 7 18-Nov-2018 21-50-53 A013
114445 6020011165015 เอมอร ไชยคำ วิทยาลัยชุมชนน่าน Intro to Computer หลังเรียน 7 15 17-Nov-2018 11-51-07 A003
114444 6020011165007 นางสาวบัณดารัตน์ อินต๊ะเศียร วิทยาลัยชุมชนน่าน Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 7 7 17-Nov-2018 11-07-14 A005
114443 6020011165005 น.ส ฐาปนี สุธรรมา วิทยาลัยชุมชนน่าน Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 6 7 17-Nov-2018 11-06-24 A005
114442 6020011165007 นางสาวบัณดารัตน์ อินต๊ะเศียร วิทยาลัยชุมชนน่าน Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 3 7 17-Nov-2018 11-04-09 A005
114441 6020011165005 น.ส ฐาปนี สุธรรมา วิทยาลัยชุมชนน่าน Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 2 7 17-Nov-2018 11-02-18 A005
114440 6020011165007 นางสาวบัณดารัตน์ อินต๊ะเศียร วิทยาลัยชุมชนน่าน Intro to Computer ก่อนเรียน 14 15 17-Nov-2018 10-57-38 A003
114439 6020011165005 น.ส ฐาปนี สุธรรมา วิทยาลัยชุมชนน่าน Intro to Computer ก่อนเรียน 15 15 17-Nov-2018 10-56-12 A003
114438 6020011165007 นางสาวบัณดารัตน์ อินต๊ะเศียร วิทยาลัยชุมชนน่าน Intro to Computer ก่อนเรียน 8 15 17-Nov-2018 10-55-19 A003
114437 6020011165005 น.ส ฐาปนี สุธรรมา วิทยาลัยชุมชนน่าน Intro to Computer ก่อนเรียน 12 15 17-Nov-2018 10-54-09 A003
114436 6020011165007 นางสาวบัณดารัตน์ อินต๊ะเศียร วิทยาลัยชุมชนน่าน Intro to Computer ก่อนเรียน 8 15 17-Nov-2018 10-52-19 A003
114435 6020011165005 น.ส ฐาปนี สุธรรมา วิทยาลัยชุมชนน่าน Intro to Computer ก่อนเรียน 10 15 17-Nov-2018 10-49-58 A003
114434 6020011165005 น.ส ฐาปนี สุธรรมา วิทยาลัยชุมชนน่าน Intro to Computer ก่อนเรียน 7 15 17-Nov-2018 10-45-47 A003
114433 6020011165005 น.ส ฐาปนี สุธรรมา วิทยาลัยชุมชนน่าน Intro to Computer ก่อนเรียน 5 15 17-Nov-2018 10-41-09 A003
114432 6020011165014 น.ส. ศิริพร อุ่นถิ่น วิทยาลัยชุมชนน่าน Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 7 7 17-Nov-2018 09-42-29 A005
114431 6020011165003 นางสาวสุกัญญา ยะวิญชาญ วิทยาลัยชุมชนน่าน Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 7 7 17-Nov-2018 09-41-58 A005
114430 6020011165003 นางสาวสุกัญญา ยะวิญชาญ วิทยาลัยชุมชนน่าน Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 6 7 17-Nov-2018 09-41-34 A005
114429 6020011165003 นางสาวสุกัญญา ยะวิญชาญ วิทยาลัยชุมชนน่าน Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 5 7 17-Nov-2018 09-41-25 A005
114428 6020011165003 นางสาวสุกัญญา ยะวิญชาญ วิทยาลัยชุมชนน่าน Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 5 7 17-Nov-2018 09-41-14 A005
114427 6020011165003 นางสาวสุกัญญา ยะวิญชาญ วิทยาลัยชุมชนน่าน Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 5 7 17-Nov-2018 09-41-02 A005
114426 6020011165003 นางสาวสุกัญญา ยะวิญชาญ วิทยาลัยชุมชนน่าน Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 4 7 17-Nov-2018 09-40-54 A005
114425 6020011165003 นางสาวสุกัญญา ยะวิญชาญ วิทยาลัยชุมชนน่าน Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 4 7 17-Nov-2018 09-40-45 A005
114424 6020011165003 นางสาวสุกัญญา ยะวิญชาญ วิทยาลัยชุมชนน่าน Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 4 7 17-Nov-2018 09-40-16 A005
114423 6020011165014 น.ส. ศิริพร อุ่นถิ่น วิทยาลัยชุมชนน่าน Intro to Computer ก่อนเรียน 13 15 17-Nov-2018 09-37-52 A003
114422 6020011165003 นางสาวสุกัญญา ยะวิญชาญ วิทยาลัยชุมชนน่าน Intro to Computer ก่อนเรียน 13 15 17-Nov-2018 09-36-39 A003
114421 6020011165003 นางสาวสุกัญญา ยะวิญชาญ วิทยาลัยชุมชนน่าน Intro to Computer ก่อนเรียน 12 15 17-Nov-2018 09-35-44 A003
114420 6020011165014 น.ส. ศิริพร อุ่นถิ่น วิทยาลัยชุมชนน่าน Intro to Computer ก่อนเรียน 11 15 17-Nov-2018 09-34-52 A003
114419 6020011165003 นางสาวสุกัญญา ยะวิญชาญ วิทยาลัยชุมชนน่าน Intro to Computer ก่อนเรียน 10 15 17-Nov-2018 09-33-43 A003
114418 6020011165014 น.ส. ศิริพร อุ่นถิ่น วิทยาลัยชุมชนน่าน Intro to Computer ก่อนเรียน 8 15 17-Nov-2018 09-30-00 A003
114417 7984 นางสาวกัญญารัตน์ สุวงศ์ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 7 7 10-Nov-2018 10-29-17 A004
114416 0 ด.ช.ชาญณรง หนูชุม จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 15 15 08-Nov-2018 15-40-22 A003
114415 0 ด.ช.ชาญณรง หนูชุม จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 14 15 08-Nov-2018 15-40-05 A003
114414 0 ด.ช.ชาญณรง หนูชุม จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 13 15 08-Nov-2018 15-39-59 A003
114413 0 ด.ช.ชาญณรง หนูชุม จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 12 15 08-Nov-2018 15-39-47 A003
114412 0 ด.ช.ชาญณรง หนูชุม จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 12 15 08-Nov-2018 15-39-33 A003
114411 0 ด.ช.ชาญณรง หนูชุม จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 11 15 08-Nov-2018 15-39-26 A003
114410 0 ด.ช.ชาญณรง หนูชุม จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 11 15 08-Nov-2018 15-39-12 A003
114409 0 ด.ช.ชาญณรง หนูชุม จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 11 15 08-Nov-2018 15-38-24 A003
114408 0 ด.ช.ชาญณรง หนูชุม จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 10 15 08-Nov-2018 15-38-20 A003
114407 0 ด.ช.ชาญณรง หนูชุม จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 9 15 08-Nov-2018 15-38-12 A003
114406 0 ด.ช.ชาญณรง หนูชุม จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 9 15 08-Nov-2018 15-38-02 A003
114405 0 ด.ช.ชาญณรง หนูชุม จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 9 15 08-Nov-2018 15-37-48 A003
114404 0 ด.ช.ชาญณรง หนูชุม จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 8 15 08-Nov-2018 15-37-43 A003
114403 0 ด.ช.ชาญณรง หนูชุม จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 8 15 08-Nov-2018 15-37-36 A003
114402 0 ด.ช.ชาญณรง หนูชุม จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 8 15 08-Nov-2018 15-37-08 A003
114401 0 ด.ช.ชาญณรง หนูชุม จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 8 15 08-Nov-2018 15-37-02 A003
114400 0 ด.ช.ชาญณรง หนูชุม จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 8 15 08-Nov-2018 15-36-54 A003
114399 0 ด.ช.ชาญณรง หนูชุม จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 9 15 08-Nov-2018 15-36-46 A003
114398 0 ด.ช.ชาญณรง หนูชุม จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 9 15 08-Nov-2018 15-36-37 A003
114397 0 ด.ช.ชาญณรง หนูชุม จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 8 15 08-Nov-2018 15-36-14 A003
114396 0 ด.ช.ชาญณรง หนูชุม จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 6 15 08-Nov-2018 15-35-31 A003
114395 0 ด.ช.ชาญณรง หนูชุม จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 5 15 08-Nov-2018 15-35-21 A003
114394 0 ด.ช.ชาญณรง หนูชุม จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 4 15 08-Nov-2018 15-35-12 A003
114393 0 ด.ช.ชาญณรง หนูชุม จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 4 15 08-Nov-2018 15-34-59 A003
114392 0 อดิศักดิ์ หมัดเส็น จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 12 15 08-Nov-2018 15-15-47 A003
114391 0 อดิศักดิ์ หมัดเส็น จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 11 15 08-Nov-2018 15-15-37 A003
114390 0 อดิศักดิ์ หมัดเส็น จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 11 15 08-Nov-2018 15-15-18 A003
114389 0 อดิศักดิ์ หมัดเส็น จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 10 15 08-Nov-2018 15-15-13 A003
114388 0 อดิศักดิ์ หมัดเส็น จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 10 15 08-Nov-2018 15-15-07 A003
114387 0 อดิศักดิ์ หมัดเส็น จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 10 15 08-Nov-2018 15-14-46 A003
114386 0 อดิศักดิ์ หมัดเส็น จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 12 15 07-Nov-2018 14-41-25 A003
114385 0 อดิศักดิ์ หมัดเส็น จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 11 15 07-Nov-2018 14-41-19 A003
114384 0 อดิศักดิ์ หมัดเส็น จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 11 15 07-Nov-2018 14-41-04 A003
114383 0 อดิศักดิ์ หมัดเส็น จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 10 15 07-Nov-2018 14-40-49 A003
114382 0 อดิศักดิ์ หมัดเส็น จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 9 15 07-Nov-2018 14-40-40 A003
114381 0 อดิศักดิ์ หมัดเส็น จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 9 15 07-Nov-2018 14-40-39 A003
114380 0 อดิศักดิ์ หมัดเส็น จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 9 15 07-Nov-2018 14-40-33 A003
114379 0 อดิศักดิ์ หมัดเส็น จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 9 15 07-Nov-2018 14-40-28 A003
114378 0 อดิศักดิ์ หมัดเส็น จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 9 15 07-Nov-2018 14-40-22 A003
114377 0 อดิศักดิ์ หมัดเส็น จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 9 15 07-Nov-2018 14-40-12 A003
114376 0 อดิศักดิ์ หมัดเส็น จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 8 15 07-Nov-2018 14-40-02 A003
114375 0 อดิศักดิ์ หมัดเส็น จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 7 15 07-Nov-2018 14-39-52 A003
114374 0 อดิศักดิ์ หมัดเส็น จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 6 15 07-Nov-2018 14-39-41 A003
114373 1969800261109 Ariya Chotikansakul sungaikolok school Intro to Computer หลังเรียน 14 15 06-Nov-2018 15-56-35 A003
114372 1103703249657 นาย จักรินทร์ ยิ้มแฉล้ม สุไหงโก-ลก Intro to Computer ก่อนเรียน 15 15 06-Nov-2018 15-53-44 A003
114371 1969800266461 นาย มูฮำหมัด สาเมาะ สุไหงโก-ลก Intro to Computer หลังเรียน 13 15 06-Nov-2018 15-49-28 A003
114370 1969800266461 นาย มูฮำหมัด สาเมาะ สุไหงโก-ลก Intro to Computer หลังเรียน 15 15 06-Nov-2018 15-49-08 A003
114369 1969800261109 Ariya Chotikansakul sungaikolok school Intro to Computer หลังเรียน 13 15 06-Nov-2018 15-48-17 A003
114368 1103703249657 นาย จักรินทร์ ยิ้มแฉล้ม สุไหงโก-ลก Intro to Computer ก่อนเรียน 14 15 06-Nov-2018 15-48-02 A003
114367 1969800266461 นาย มูฮำหมัด สาเมาะ สุไหงโก-ลก Intro to Computer ก่อนเรียน 14 15 06-Nov-2018 15-47-37 A003
114366 1969800266461 นาย มูฮำหมัด สาเมาะ สุไหงโก-ลก Intro to Computer ก่อนเรียน 14 15 06-Nov-2018 15-47-18 A003
114365 1969800264957 fasera saroree sungaikolok school Intro to Computer หลังเรียน 14 15 06-Nov-2018 15-43-01 A003
114364 1969800263756 น.ส. จิตตานันท์ ชูประจง โรงเรียน สุไหงโกลก Intro to Computer หลังเรียน 13 15 06-Nov-2018 15-42-51 A003
114363 1969800263063 น.ส.นวินดา ยะปา โรงเรียนสุไหงโก-ลก Intro to Computer หลังเรียน 14 15 06-Nov-2018 15-42-22 A003
114362 1969800265082 น.ส โนร์ฮาซานี อาลี โรงเรียนสุไหงโก-ลก Intro to Computer หลังเรียน 13 15 06-Nov-2018 15-42-06 A003
114361 1535175289903049 นาย มูฮำหมัด สาเมาะ สุไหงโก-ลก Intro to Computer ก่อนเรียน 6 15 06-Nov-2018 15-40-45 A003
114360 1969800265082 น.ส โนร์ฮาซานี อาลี โรงเรียนสุไหงโก-ลก Intro to Computer หลังเรียน 9 15 06-Nov-2018 15-37-36 A003
114359 1969800263756 น.ส. จิตตานันท์ ชูประจง โรงเรียน สุไหงโกลก Intro to Computer หลังเรียน 7 15 06-Nov-2018 15-37-29 A003
114358 1969800261109 Ariya Chotikansakul sungaikolok school Intro to Computer หลังเรียน 7 15 06-Nov-2018 15-36-50 A003
114357 19698 fasera saroree sungaikolok school Intro to Computer หลังเรียน 7 15 06-Nov-2018 15-35-15 A003
114356 1969800266615 นางสาวซัลซาบีลาห์ สารียอ โรงเรียนสุไหงโกลก Intro to Computer หลังเรียน 15 15 06-Nov-2018 15-35-12 A003
114355 1969800265523 นางสาวณัฐริณีย์ บินอาแวกาแฉะ โรงเรียนสุไหงโก-ลก Intro to Computer หลังเรียน 14 15 06-Nov-2018 15-34-26 A003
114354 1969800266461 นาย มูฮำหมัด สาเมาะ สุไหงโก-ลก Intro to Computer ก่อนเรียน 4 15 06-Nov-2018 15-32-25 A003
114353 1969800263471 อรัศ อินทรประเสริฐ โรงเรียนสุไหงโกลก Intro to Computer ก่อนเรียน 12 15 06-Nov-2018 15-30-31 A003
114352 0 อดิศักดิ์ หมัดเส็น จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 14 15 06-Nov-2018 15-29-45 A003
114351 0 ธีรชัย สวัสดี จะโหนงพิทยาคม Intro to Computer หลังเรียน 14 15 06-Nov-2018 15-29-38 A003

แสดงเฉพาะ 100 คนล่าสุดเท่านั้น
[กลับสู่หน้าหลัก]