ลำดับ รหัสนิสิต/นักศึกษา/นักเรียน ชื่อ สังกัด/มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/โรงเรียน หลักสูตร ประเภทข้อสอบ คะแนนที่ได้ คะแนนเต็ม วันที่ทำ เวลาที่ทำ รหัสบทเรียน
118490 123 ณัทนน Intro to Computer ????????? 15 15 26-Feb-2020 09-39-01 A003
118489 123 ภาคิน Intro to Computer ????????? 15 15 26-Feb-2020 09-38-44 A003
118488 123 ภาคิน Intro to Computer ????????? 14 15 26-Feb-2020 09-38-37 A003
118487 123456 ลุงตู่ Intro to Computer ????????? 14 15 26-Feb-2020 09-38-33 A003
118486 212224 ดญ.กัญญารัตน์ ตรีเพ็ชร ??????? Intro to Computer ????????? 15 15 26-Feb-2020 09-38-31 A003
118485 123 จุฑามาศ เกิดศักดิ์ Intro to Computer ????????? 15 15 26-Feb-2020 09-38-30 A003
118484 123 ประยุทธ์ จันทร์โอชา ???????????????? Intro to Computer ????????? 14 15 26-Feb-2020 09-38-26 A003
118483 123 ภาคิน Intro to Computer ????????? 14 15 26-Feb-2020 09-38-25 A003
118482 123 นายอุกฤษฎ์ มีมาก Intro to Computer ????????? 15 15 26-Feb-2020 09-38-22 A003
118481 123 ธนพร แป้นจันทร์ Intro to Computer ????????? 15 15 26-Feb-2020 09-38-21 A003
118480 123 ภาคิน Intro to Computer ????????? 13 15 26-Feb-2020 09-38-08 A003
118479 212224 ดญ.กัญญารัตน์ ตรีเพ็ชร ??????? Intro to Computer ????????? 6 15 26-Feb-2020 09-33-37 A003
118478 123 ณัทนน Intro to Computer ????????? 12 15 26-Feb-2020 09-32-56 A003
118477 123456 วรัญญา ขาวเอี่ยม Intro to Computer ????????? 5 15 26-Feb-2020 09-31-53 A003
118476 123 ธนพร แป้นจันทร์ Intro to Computer ????????? 4 15 26-Feb-2020 09-31-51 A003
118475 123 จุฑามาศ เกิดศักดิ์ Intro to Computer ????????? 5 15 26-Feb-2020 09-31-42 A003
118474 123 ภาคิน Intro to Computer ????????? 4 15 26-Feb-2020 09-31-32 A003
118473 0 ประยุทธ์ จันทร์โอชา ???????????????? Intro to Computer ????????? 12 15 26-Feb-2020 09-31-31 A003
118472 0 ประยุทธ์ จันทร์โอชา ???????????????? Intro to Computer ????????? 12 15 26-Feb-2020 09-31-22 A003
118471 0 ประยุทธ์ จันทร์โอชา ???????????????? Intro to Computer ????????? 11 15 26-Feb-2020 09-31-07 A003
118470 0 ประยุทธ์ จันทร์โอชา ???????????????? Intro to Computer ????????? 10 15 26-Feb-2020 09-30-55 A003
118469 0 ประยุทธ์ จันทร์โอชา ???????????????? Intro to Computer ????????? 9 15 26-Feb-2020 09-30-47 A003
118468 0 ประยุทธ์ จันทร์โอชา ???????????????? Intro to Computer ????????? 8 15 26-Feb-2020 09-30-38 A003
118467 0 ประยุทธ์ จันทร์โอชา ???????????????? Intro to Computer ????????? 8 15 26-Feb-2020 09-30-16 A003
118466 0 ประยุทธ์ จันทร์โอชา ???????????????? Intro to Computer ????????? 7 15 26-Feb-2020 09-30-03 A003
118465 0 ประยุทธ์ จันทร์โอชา ???????????????? Intro to Computer ????????? 7 15 26-Feb-2020 09-29-53 A003
118464 123 นายอุกฤษฎ์ มีมาก Intro to Computer ????????? 13 15 26-Feb-2020 09-29-45 A003
118463 0 ประยุทธ์ จันทร์โอชา ???????????????? Intro to Computer ????????? 7 15 26-Feb-2020 09-29-42 A003
118462 0 ประยุทธ์ จันทร์โอชา ???????????????? Intro to Computer ????????? 6 15 26-Feb-2020 09-29-33 A003
118461 0 ประยุทธ์ จันทร์โอชา ???????????????? Intro to Computer ????????? 6 15 26-Feb-2020 09-29-24 A003
118460 0 ประยุทธ์ จันทร์โอชา ???????????????? Intro to Computer ????????? 6 15 26-Feb-2020 09-29-10 A003
118459 0 ประยุทธ์ จันทร์โอชา ???????????????? Intro to Computer ????????? 5 15 26-Feb-2020 09-28-53 A003
118458 0 ประยุทธ์ จันทร์โอชา ???????????????? Intro to Computer ????????? 5 15 26-Feb-2020 09-28-38 A003
118457 123 นายอุกฤษฎ์ มีมาก Intro to Computer ????????? 10 15 26-Feb-2020 09-27-53 A003
118456 123 นายอุกฤษฎ์ มีมาก Intro to Computer ????????? 4 15 26-Feb-2020 09-26-37 A003
118455 123 นายอุกฤษฎ์ มีมาก Intro to Computer ????????? 5 15 26-Feb-2020 09-25-35 A003
118454 613020111829 สุรีรัตน์ เผ่าหอม ?????? Intro to Computer ????????? 15 15 27-Jan-2020 13-15-14 A003
118453 613020111829 สุรีรัตน์ เผ่าหอม Intro to Computer ????????? 15 15 27-Jan-2020 13-06-58 A003
118452 613020111381 นางสาวพรนภัส พลวงค์ษา ?????????????????????????????? Intro to Computer ????????? 15 15 26-Jan-2020 22-58-24 A003
118451 613020111464 พนิดา สุภวรรณ์ ???????????????????????? ?????? ????????????????? Intro to Computer ????????? 15 15 26-Jan-2020 22-45-51 A003
118450 613020111621 นางสาววชิราภรณ์ ทัศคร ?????????????????????????????? Intro to Computer ????????? 15 15 26-Jan-2020 22-36-09 A003
118449 613020111191 นางสาวอิสริญาภรณ์ ภูบาทา ?????????????????????????????? Intro to Computer ????????? 15 15 26-Jan-2020 22-30-30 A003
118448 613020111498 นางสาววิชญาพร ศรีเพชร ?????????????????????????????? Intro to Computer ????????? 15 15 26-Jan-2020 22-29-27 A003
118447 613020111530 นางสาวจุติพร สว่างดี ?????????????????????????????? Intro to Computer ????????? 15 15 26-Jan-2020 22-16-17 A003
118446 161321221005 vdhfgjgjg xjxjgkhjlhklhklck PHP MySQL Database on Web ????????? 3 15 26-Jan-2020 14-23-46 A027
118445 613020111241 นางสาวอาทิตยา มุขรักษ์ ?????????????????????????????? Intro to Computer ????????? 11 15 23-Jan-2020 13-51-30 A003
118444 613020111498 วิชญาพร ศรีเพชร ?????????????????????????????? Intro to Computer ????????? 15 15 23-Jan-2020 13-04-17 A003
118443 613020111613 นางสาวสุนันทา ทาตะวงค์ ?????????????????????????????? Intro to Computer ????????? 15 15 22-Jan-2020 16-03-37 A003
118442 613020111183 นางสาวญานี พูลมะณี ????????????????? Intro to Computer ????????? 3 15 20-Jan-2020 21-50-50 A003
118441 613020111621 นางสาววชิราภรณ์ ทัศคร ?????????????????????????????? Intro to Computer ????????? 15 15 20-Jan-2020 20-17-53 A003
118440 613020111811 สุจิตรา นามเพ็ง ????????????????? Intro to Computer ????????? 11 15 20-Jan-2020 15-44-26 A003
118439 613020111159 ณัฐธิดา บางทราย ?????????????????????????????? Intro to Computer ????????? 15 15 20-Jan-2020 15-43-54 A003
118438 613020111142 นางสาวสุกัญญา หมวไธสง ?????????????????????????????? ????????????????? Intro to Computer ????????? 15 15 20-Jan-2020 15-43-28 A003
118437 613020111142 นางสาวสุกัญญา หมวไธสง ?????????????????????????????? ????????????????? Intro to Computer ????????? 14 15 20-Jan-2020 15-43-16 A003
118436 613020111209 พรรณวิภา วงศ์ตาพรม ???????????????????????? ?????? Intro to Computer ????????? 15 15 20-Jan-2020 15-43-11 A003
118435 613020111142 นางสาวสุกัญญา หมวไธสง ?????????????????????????????? ????????????????? Intro to Computer ????????? 14 15 20-Jan-2020 15-42-58 A003
118434 613020111134 มนสิชา เสาร์จันทร์ ?????????????????????????????? Intro to Computer ????????? 15 15 20-Jan-2020 15-42-57 A003
118433 613020111142 นางสาวสุกัญญา หมวไธสง ?????????????????????????????? ????????????????? Intro to Computer ????????? 13 15 20-Jan-2020 15-42-36 A003
118432 613020111167 นิรชา เวชบรรพต ?????????????????????????????? Intro to Computer ????????? 15 15 20-Jan-2020 15-42-27 A003
118431 613020110979 กาญจนา ทองใคร้ ???????????????????????? ?????? Intro to Computer ????????? 15 15 20-Jan-2020 15-42-22 A003
118430 613020111142 นางสาวสุกัญญา หมวไธสง ?????????????????????????????? ????????????????? Intro to Computer ????????? 13 15 20-Jan-2020 15-42-02 A003
118429 613020111225 นางสาวนันทวัน สกุลโพน ?????? Intro to Computer ????????? 14 15 20-Jan-2020 15-41-46 A003
118428 613020111134 มนสิชา เสาร์จันทร์ ?????????????????????????????? Intro to Computer ????????? 15 15 20-Jan-2020 15-41-40 A003
118427 613020111431 น.ส.ธัชพรรณ อัศวภูมิ ????????????????? Intro to Computer ????????? 15 15 20-Jan-2020 15-41-27 A003
118426 613020111142 นางสาวสุกัญญา หมวไธสง ?????????????????????????????? ????????????????? Intro to Computer ????????? 11 15 20-Jan-2020 15-39-48 A003
118425 613020111795 อรพรรณ ในจิตร ?????? Intro to Computer ????????? 15 15 20-Jan-2020 15-39-33 A003
118424 613020111845 กุลธิดา เกษมี ?????????????????????????????? Intro to Computer ????????? 15 15 20-Jan-2020 15-39-30 A003
118423 613020111209 พรรณวิภา วงศ์ตาพรม ???????????????????????? ?????? Intro to Computer ????????? 15 15 20-Jan-2020 15-39-24 A003
118422 613020111456 ปิยวรรณ ผันอากาศ ??????????????????????????????? Intro to Computer ????????? 15 15 20-Jan-2020 15-39-17 A003
118421 613020117 ธิติมา สังรวมใจ ?????? Intro to Computer ????????? 15 15 20-Jan-2020 15-39-10 A003
118420 613020111605 นิธิกานต์ แสนสุข ?????????????????????????????? Intro to Computer ????????? 15 15 20-Jan-2020 15-38-55 A003
118419 613020111225 นางสาวนันทวัน สกุลโพน ?????? Intro to Computer ????????? 14 15 20-Jan-2020 15-38-50 A003
118418 6130020110920 ธิติมา สังรวมใจ ?????? Intro to Computer ????????? 15 15 20-Jan-2020 15-38-46 A003
118417 613020110987 จณิสตา สายคำ ???????????????????????? ?????? Intro to Computer ????????? 15 15 20-Jan-2020 15-38-24 A003
118416 613020110987 จณิสตา สายคำ ???????????????????????? ?????? Intro to Computer ????????? 15 15 20-Jan-2020 15-38-14 A003
118415 613020110987 จณิสตา สายคำ ???????????????????????? ?????? Intro to Computer ????????? 15 15 20-Jan-2020 15-38-13 A003
118414 613020110953 จุฑาภรณ์ บุญก้อน ?????? Intro to Computer ????????? 15 15 20-Jan-2020 15-38-04 A003
118413 613020110979 กาญจนา ทองใคร้ ???????????????????????? ?????? Intro to Computer ????????? 15 15 20-Jan-2020 15-37-47 A003
118412 613020111407 น.ส.พัณณิตา หารา ?????? Intro to Computer ????????? 15 15 20-Jan-2020 15-37-44 A003
118411 613020111480 เขมิกา รอดสุโข ????????????????? Intro to Computer ????????? 15 15 20-Jan-2020 15-37-39 A003
118410 0 นางสาวญานี พูลมะณี ?????? Intro to Computer ????????? 15 15 20-Jan-2020 15-37-36 A003
118409 613020110979 กาญจนา ทองใคร้ ???????????????????????? ?????? Intro to Computer ????????? 14 15 20-Jan-2020 15-37-34 A003
118408 613020111050 นางสาวอิสรียา อมรฤทธิ์ ????????????????? Intro to Computer ????????? 12 15 20-Jan-2020 15-37-20 A003
118407 613020110904 เพ็ญพิชชา ราโชธร ?????????????????????????????? Intro to Computer ????????? 9 15 20-Jan-2020 15-37-05 A003
118406 613020111562 สุพรรษา กาญจนะ ????????????????? Intro to Computer ????????? 11 15 20-Jan-2020 15-36-50 A003
118405 613020110912 คมกริช พาลุกา ?????? Intro to Computer ????????? 15 15 20-Jan-2020 15-36-42 A003
118404 0 นางสาววิภาดา สอนสุภาพ ?????? Intro to Computer ????????? 15 15 20-Jan-2020 15-36-38 A003
118403 613020111548 ยุทธชัยศรีชัยมูล ????????????????? Intro to Computer ????????? 15 15 20-Jan-2020 15-36-33 A003
118402 613020111134 มนสิชา เสาร์จันทร์ ?????????????????????????????? Intro to Computer ????????? 15 15 20-Jan-2020 15-36-29 A003
118401 613020111126 น.ส.นาลิตา พรมบุตร ?????? Intro to Computer ????????? 14 15 20-Jan-2020 15-36-25 A003
118400 613020118469 สปราถนา สุดวิสัย ????????????????? Intro to Computer ????????? 15 15 20-Jan-2020 15-36-18 A003
118399 613020111555 นางสาวสุภาวดี โคตนาม ?????????????????????????????? Intro to Computer ????????? 13 15 20-Jan-2020 15-36-16 A003
118398 613020111605 นิธิกานต์ แสนสุข ?????????????????????????????? Intro to Computer ????????? 10 15 20-Jan-2020 15-36-09 A003
118397 613020110987 จณิสตา สายคำ ???????????????????????? ?????? Intro to Computer ????????? 15 15 20-Jan-2020 15-36-01 A003
118396 613020111571 นางสาวอลิตษา มัญจกาเภท ????????????????? Intro to Computer ????????? 15 15 20-Jan-2020 15-35-55 A003
118395 613020111639 ศิรินภา ซาตาธิคุณ ?????????????????????????????? Intro to Computer ????????? 15 15 20-Jan-2020 15-35-43 A003
118394 613020111605 นิธิกานต์ แสนสุข ?????????????????????????????? Intro to Computer ????????? 15 15 20-Jan-2020 15-35-42 A003
118393 613020111324 พิมพ์ชนก เพียผือ ????????????????? Intro to Computer ????????? 15 15 20-Jan-2020 15-35-38 A003
118392 0 นางสาวสุพัตตรา ระวังวงค์ ?????? Intro to Computer ????????? 15 15 20-Jan-2020 15-35-24 A003
118391 613020111068 กชกร นารีบุตร ?????? Intro to Computer ????????? 15 15 20-Jan-2020 15-35-19 A003

แสดงเฉพาะ 100 คนล่าสุดเท่านั้น
[กลับสู่หน้าหลัก]