ลำดับ รหัสนิสิต/นักศึกษา/นักเรียน ชื่อ สังกัด/มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/โรงเรียน หลักสูตร ประเภทข้อสอบ คะแนนที่ได้ คะแนนเต็ม วันที่ทำ เวลาที่ทำ รหัสบทเรียน
110532 1 nit 8]. Intro to Computer ก่อนเรียน 4 15 17-Nov-2017 09-24-18 A003
110531 1170 นางสาว ชนิตา เพชรรงค์ ธัญธารวิทยา การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น ก่อนเรียน 7 7 13-Nov-2017 13-35-55 A004
110530 1170 นางสาว ชนิตา เพชรรงค์ ธัญธารวิทยา การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น ก่อนเรียน 5 7 13-Nov-2017 13-35-14 A004
110529 0 กรรณิการ์ บัวระภา ธัญธารวิทยา การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น ก่อนเรียน 6 7 13-Nov-2017 13-34-24 A004
110528 0 กรรณิการ์ บัวระภา ธัญธารวิทยา การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น ก่อนเรียน 5 7 13-Nov-2017 13-34-14 A004
110527 0 นุ่นธิดา บุตรมาตา ธัญธารวิทยา การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 6 7 13-Nov-2017 13-30-17 A004
110526 1173 นางสาวณัฐมล อินทร ธัญธารวิทยา การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 7 7 13-Nov-2017 13-26-00 A004
110525 1173 นางสาวณัฐมล อินทร ธัญธารวิทยา การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 3 7 13-Nov-2017 13-25-12 A004
110524 1173 นางสาวณัฐมล อินทร ธัญธารวิทยา การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 3 7 13-Nov-2017 13-24-37 A004
110523 1173 นางสาวณัฐมล อินทร ธัญธารวิทยา การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 1 7 13-Nov-2017 13-23-52 A004
110522 1173 นางสาวณัฐมล อินทร ธัญธารวิทยา การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น หลังเรียน 1 7 13-Nov-2017 13-23-16 A004
110521 0 นุ่นธิดา บุตรมาตา ธัญธารวิทยา Intro to Computer หลังเรียน 15 15 13-Nov-2017 10-40-13 A003
110520 1170 นางสาว ชนิตา เพชรรงค์ ธัญธารวิทยา Intro to Computer หลังเรียน 15 15 13-Nov-2017 10-38-54 A003
110519 0 กรรณิการ์ บัวระภา ธัญธารวิทยา Intro to Computer หลังเรียน 15 15 13-Nov-2017 10-37-56 A003
110518 1173 นางสาวณัฐมล อินทร ธัญธารวิทยา Intro to Computer หลังเรียน 15 15 13-Nov-2017 10-30-08 A003
110517 1173 นางสาวณัฐมล อินทร ธัญธารวิทยา Intro to Computer หลังเรียน 13 15 13-Nov-2017 10-29-44 A003
110516 1173 นางสาวณัฐมล อินทร ธัญธารวิทยา Intro to Computer หลังเรียน 12 15 13-Nov-2017 10-28-36 A003
110515 1173 นางสาวณัฐมล อินทร ธัญธารวิทยา Intro to Computer หลังเรียน 13 15 13-Nov-2017 10-28-02 A003
110514 1173 นางสาวณัฐมล อินทร ธัญธารวิทยา Intro to Computer หลังเรียน 13 15 13-Nov-2017 10-27-32 A003
110513 1173 นางสาวณัฐมล อินทร ธัญธารวิทยา Intro to Computer หลังเรียน 10 15 13-Nov-2017 10-26-14 A003
110512 1173 นางสาวณัฐมล อินทร ธัญธารวิทยา Intro to Computer หลังเรียน 3 15 13-Nov-2017 10-21-02 A003
110511 5901320002 พลอยมณี ลิชผล พิชญบัณฑิต Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 3 7 11-Nov-2017 16-06-54 A005
110510 5901320002 พลอยมณี ลิชผล พิชญบัณฑิต การใช้บริการ World Wide Web (WWW) ก่อนเรียน 4 10 11-Nov-2017 16-05-12 A006
110509 5901320002 พลอยมณี ลิชผล พิชญบัณฑิต การใช้บริการ World Wide Web (WWW) ก่อนเรียน 5 10 11-Nov-2017 16-02-20 A006
110508 5901320002 พลอยมณี ลิชผล พิชญบัณฑิต การใช้บริการ World Wide Web (WWW) ก่อนเรียน 6 10 11-Nov-2017 16-00-59 A006
110507 6001310001 พรณิภา ตู้หม่อง วิทยาลัยพิชญบัณฑิต Intro to Computer ก่อนเรียน 4 15 11-Nov-2017 15-55-53 A003
110506 5901320002 พลอยมณี ลิชผล พิชญบัณฑิต Intro to Computer ก่อนเรียน 6 15 11-Nov-2017 15-51-52 A003
110505 5605120006 อิทธิพล มาตย์วิเศษ Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 7 7 11-Nov-2017 15-50-59 A005
110504 6001310003 นายธนรักษ์ หมื่นปัญญา วิทยาลัยพิชญบัณฑิต Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 7 7 11-Nov-2017 15-50-34 A005
110503 5605120006 อิทธิพล มาตย์วิเศษ Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 6 7 11-Nov-2017 15-50-09 A005
110502 5605120006 อิทธิพล มาตย์วิเศษ Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 4 7 11-Nov-2017 15-49-35 A005
110501 5605120006 อิทธิพล มาตย์วิเศษ Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 2 7 11-Nov-2017 15-49-05 A005
110500 6001310001 พรณิภา ตู้หม่อง วิทยาลัยพิชญบัณฑิต การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น ก่อนเรียน 7 7 11-Nov-2017 15-48-55 A004
110499 6001310001 พรณิภา ตู้หม่อง วิทยาลัยพิชญบัณฑิต การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น ก่อนเรียน 6 7 11-Nov-2017 15-48-42 A004
110498 6001310001 พรณิภา ตู้หม่อง วิทยาลัยพิชญบัณฑิต การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น ก่อนเรียน 4 7 11-Nov-2017 15-48-27 A004
110497 5605120006 อิทธิพล มาตย์วิเศษ การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น ก่อนเรียน 7 7 11-Nov-2017 15-48-08 A004
110496 6001310001 พรณิภา ตู้หม่อง วิทยาลัยพิชญบัณฑิต การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น ก่อนเรียน 4 7 11-Nov-2017 15-48-03 A004
110495 6001310003 นายธนรักษ์ หมื่นปัญญา วิทยาลัยพิชญบัณฑิต การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น ก่อนเรียน 7 7 11-Nov-2017 15-47-52 A004
110494 5605120006 อิทธิพล มาตย์วิเศษ การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น ก่อนเรียน 5 7 11-Nov-2017 15-47-16 A004
110493 5605120006 อิทธิพล มาตย์วิเศษ การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น ก่อนเรียน 4 7 11-Nov-2017 15-46-46 A004
110492 6001310001 พรณิภา ตู้หม่อง วิทยาลัยพิชญบัณฑิต การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น ก่อนเรียน 2 7 11-Nov-2017 15-46-29 A004
110491 5605120006 อิทธิพล มาตย์วิเศษ การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น ก่อนเรียน 2 7 11-Nov-2017 15-46-17 A004
110490 5901320002 พลอยมณี ลิชผล พิชญบัณฑิต การเขียน Homepage โดยใช้ภาษา HTML ก่อนเรียน 7 7 11-Nov-2017 15-45-33 A007
110489 5901320002 พลอยมณี ลิชผล พิชญบัณฑิต การเขียน Homepage โดยใช้ภาษา HTML ก่อนเรียน 5 7 11-Nov-2017 15-44-46 A007
110488 5901320002 พลอยมณี ลิชผล พิชญบัณฑิต การเขียน Homepage โดยใช้ภาษา HTML ก่อนเรียน 4 7 11-Nov-2017 15-43-52 A007
110487 5605120006 อิทธิพล มาตย์วิเศษ Intro to Computer ก่อนเรียน 14 15 11-Nov-2017 15-43-16 A003
110486 5901320002 พลอยมณี ลิชผล พิชญบัณฑิต การเขียน Homepage โดยใช้ภาษา HTML ก่อนเรียน 2 7 11-Nov-2017 15-42-36 A007
110485 6001310001 พรณิภา ตู้หม่อง วิทยาลัยพิชญบัณฑิต Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 7 7 11-Nov-2017 15-42-33 A005
110484 6001310003 นายธนรักษ์ หมื่นปัญญา วิทยาลัยพิชญบัณฑิต Intro to Computer ก่อนเรียน 12 15 11-Nov-2017 15-42-02 A003
110483 5605120006 อิทธิพล มาตย์วิเศษ Intro to Computer ก่อนเรียน 10 15 11-Nov-2017 15-41-09 A003
110482 5605120006 อิทธิพล มาตย์วิเศษ Intro to Computer ก่อนเรียน 4 15 11-Nov-2017 15-40-00 A003
110481 6001310001 พรณิภา ตู้หม่อง วิทยาลัยพิชญบัณฑิต Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 5 7 11-Nov-2017 15-39-47 A005
110480 5901320002 พลอยมณี ลิชผล พิชญบัณฑิต Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 3 7 11-Nov-2017 15-39-16 A005
110479 5901230002 พลอยมณี ลิชผล พิชญบัณฑิต Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 3 7 11-Nov-2017 15-37-51 A005
110478 5901110008 ศิริพร ถึงชัยภูมิ พิชญบัญทิต Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 7 7 11-Nov-2017 15-35-35 A005
110477 5901110008 ศิริพร ถึงชัยภูมิ พิชญบัญทิต Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 6 7 11-Nov-2017 15-35-24 A005
110476 5901110008 ศิริพร ถึงชัยภูมิ พิชญบัญทิต Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 6 7 11-Nov-2017 15-34-40 A005
110475 5605110007 นาย เอกรินทร์ ไพโรจน์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 15 15 11-Nov-2017 15-34-21 A001
110474 5901110008 ศิริพร ถึงชัยภูมิ พิชญบัญทิต Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 3 7 11-Nov-2017 15-34-14 A005
110473 5901110008 ศิริพร ถึงชัยภูมิ พิชญบัญทิต Internet เบื้องต้น ก่อนเรียน 3 7 11-Nov-2017 15-33-54 A005
110472 6001310003 นายธนรักษ์ หมื่นปัญญา วิทยาลัยพิชญบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 15 15 11-Nov-2017 15-33-24 A001
110471 5605110007 นาย เอกรินทร์ ไพโรจน์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 15 15 11-Nov-2017 15-33-08 A001
110470 5901320002 นางสาวพลอยมณี ลิชผล พิชญบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 12 15 11-Nov-2017 15-32-16 A001
110469 6001310003 นายธนรักษ์ หมื่นปัญญา วิทยาลัยพิชญบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 15 15 11-Nov-2017 15-31-49 A001
110468 5901110008 ศิริพร ถึงชัยภูมิ พิชญบัญทิต การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น ก่อนเรียน 4 7 11-Nov-2017 15-30-54 A004
110467 6001310003 นายธนรักษ์ หมื่นปัญญา วิทยาลัยพิชญบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 13 15 11-Nov-2017 15-30-14 A001
110466 5901110008 ศิริพร ถึงชัยภูมิ พิชญบัญทิต การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น ก่อนเรียน 4 7 11-Nov-2017 15-30-07 A004
110465 5901110008 ศิริพร ถึงชัยภูมิ พิชญบัญทิต การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น ก่อนเรียน 1 7 11-Nov-2017 15-29-32 A004
110464 5901110008 ศิริพร ถึงชัยภูมิ พิชญบัญทิต การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น ก่อนเรียน 1 7 11-Nov-2017 15-29-25 A004
110463 6001310003 นายธนรักษ์ หมื่นปัญญา วิทยาลัยพิชญบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 8 15 11-Nov-2017 15-28-14 A001
110462 590132002 นางสาวพลอยมณี ลิชผล พิชญบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 8 15 11-Nov-2017 15-25-59 A001
110461 5901110008 ศิริพร ถึงชัยภูมิ พิชญบัญทิต Intro to Computer ก่อนเรียน 5 15 11-Nov-2017 15-25-38 A003
110460 6001310003 นายธนรักษ์ หมื่นปัญญา วิทยาลัยพิชญบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 7 15 11-Nov-2017 15-23-46 A001
110459 5605110007 นาย เอกรินทร์ ไพโรจน์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 6 15 11-Nov-2017 15-22-41 A001
110458 6001310001 พรณิภา ตู้หม่อง วิทยาลัยพิชญบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 15 15 11-Nov-2017 15-21-47 A001
110457 6001310001 พรณิภา ตู้หม่อง วิทยาลัยพิชญบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 14 15 11-Nov-2017 15-21-28 A001
110456 6001310001 พรณิภา ตู้หม่อง วิทยาลัยพิชญบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 13 15 11-Nov-2017 15-20-11 A001
110455 6001310001 พรณิภา ตู้หม่อง วิทยาลัยพิชญบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 9 15 11-Nov-2017 15-15-19 A001
110454 5901320002 นางสาวพลอยมณี ลิชผล พิชญบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 4 15 11-Nov-2017 15-13-32 A001
110453 5901110008 ศิริพร ถึงชัยภูมิ พิชญบัญทิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 4 15 11-Nov-2017 15-12-44 A001
110452 5901110008 ศิริพร ถึงชัยภูมิ พิชญบัญทิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 4 15 11-Nov-2017 15-12-28 A001
110451 5901110008 ศิริพร ถึงชัยภูมิ พิชญบัญทิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 4 15 11-Nov-2017 15-11-40 A001
110450 5901110008 ศิริพร ถึงชัยภูมิ พิชญบัญทิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 4 15 11-Nov-2017 15-11-15 A001
110449 5901110008 ศิริพร ถึงชัยภูมิ พิชญบัญทิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 4 15 11-Nov-2017 15-09-07 A001
110448 6020012420017 นางสาววรรณภา คงทน ชุมชนน่าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 7 15 10-Nov-2017 10-22-40 A001
110447 0 dfdsf dsfds เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียน 6 15 08-Nov-2017 09-20-53 A001
110446 0 aaaa aaaa การ Setup Linux เป็น Internet Server ก่อนเรียน 4 7 07-Nov-2017 16-03-36 A013
110445 51320 JimmiNi 5176 ร ยทยครขยนรขร…ร‚ร•รŠร’รƒรŠยนร ยทรˆรกร…รยกร’รƒรŠร— ร‹ร…ร‘ยงร รƒร•ร‚ยน 3 15 22-Oct-2017 22-05-07 A001
110444 51320 JimmiNi 5176 ร ยทยครขยนรขร…ร‚ร•รŠร’รƒรŠยนร ยทรˆรกร…รยกร’รƒรŠร— ร‹ร…ร‘ยงร รƒร•ร‚ยน 3 15 22-Oct-2017 22-05-06 A001
110443 6031010006 นายจักรกฤษ เนตรแสงศรี เทคนิคเลย Intro to Computer ก่อนเรียน 15 15 17-Oct-2017 15-22-04 A003
110442 101 022 022 Intro to Computer หลังเรียน 15 15 17-Oct-2017 15-13-59 A003
110441 6 นายกิตติพงษ์ สอนโฮม นายต้นตระการ แป้นสุขา เทคนิคเลย Intro to Computer ก่อนเรียน 15 15 17-Oct-2017 15-12-05 A003
110440 6031010015 นายตุลยวัต ผ่องบุรุษ ปวส1 กลุ่ม1 เลขที่15 LCT Intro to Computer ก่อนเรียน 15 15 17-Oct-2017 15-11-23 A003
110439 6031010039 รัฐชานนท์ ไชยแสง วิทยาลัยเทคนิคเลย Intro to Computer หลังเรียน 13 15 17-Oct-2017 15-11-07 A003
110438 6031010030 นายพลวัฒน์ ไชยพลอินทร์ เทคนิคเลย Intro to Computer ก่อนเรียน 10 15 17-Oct-2017 15-10-39 A003
110437 6031010012 นาย ณัติพัฒน์ อินทรวิศิษฏ์ เทคนิคเลย Intro to Computer ก่อนเรียน 15 15 17-Oct-2017 15-10-04 A003
110436 6031010003 กิตติศักดิ์ ศรีพรหม เทคนิคเลย Intro to Computer ก่อนเรียน 15 15 17-Oct-2017 15-09-52 A003
110435 60310100 นร Intro to Computer ก่อนเรียน 10 15 17-Oct-2017 15-09-23 A003
110434 60310100 นร Intro to Computer ก่อนเรียน 9 15 17-Oct-2017 15-09-11 A003
110433 6031010031 นายพิชัยยุทธ สุวรรณชาติ เลขที่10 กลุ่ม2 ltc Intro to Computer ก่อนเรียน 12 15 17-Oct-2017 15-09-06 A003

แสดงเฉพาะ 100 คนล่าสุดเท่านั้น
[กลับสู่หน้าหลัก]