ลำดับ รหัสนิสิต/นักศึกษา/นักเรียน ชื่อ สังกัด/มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/โรงเรียน หลักสูตร ประเภทข้อสอบ คะแนนที่ได้ คะแนนเต็ม วันที่ทำ เวลาที่ทำ รหัสบทเรียน
112390 0 ฐิติพร หมดทุกข์ มณีพฤกษ์ Intro to Computer ก่อนเรียน 4 15 18-Jul-2018 14-50-47 A003
112389 0 ฐิติพร หมดทุกข์ มณีพฤกษ์ Intro to Computer ก่อนเรียน 7 15 18-Jul-2018 14-48-21 A003
112388 0 รุจิรา กำธรธีระเดช มณีพฤกษ์ Intro to Computer หลังเรียน 15 15 18-Jul-2018 14-47-51 A003
112387 0 รุจิรา กำธรธีระเดช มณีพฤกษ์ Intro to Computer หลังเรียน 15 15 18-Jul-2018 14-47-48 A003
112386 0 ฐิติพร หมดทุกข์ มณีพฤกษ์ Intro to Computer ก่อนเรียน 2 15 18-Jul-2018 14-46-41 A003
112385 0 กอแก้ว กำธรศิริพานิช มณีพฤกษ์ Intro to Computer หลังเรียน 15 15 18-Jul-2018 14-45-58 A003
112384 0 กอแก้ว กำธรศิริพานิช มณีพฤกษ์ Intro to Computer หลังเรียน 14 15 18-Jul-2018 14-45-45 A003
112383 98751 สุขสันต์คงพิริยะนันท์ Intro to Computer ก่อนเรียน 15 15 18-Jul-2018 14-43-35 A003
112382 98751 สุขสันต์คงพิริยะนันท์ Intro to Computer ก่อนเรียน 14 15 18-Jul-2018 14-43-12 A003
112381 637462352 เดชาวัต แซ่ท้าว มณีพฤกษ์ Intro to Computer ก่อนเรียน 15 15 18-Jul-2018 14-37-50 A003
112380 0 หอมดอก ม.พ Intro to Computer ก่อนเรียน 14 15 18-Jul-2018 14-22-13 A003
112379 0 หอมดอก ม.พ Intro to Computer ก่อนเรียน 13 15 18-Jul-2018 14-21-52 A003
112378 0 หอมดอก ม.พ Intro to Computer ก่อนเรียน 12 15 18-Jul-2018 14-20-43 A003
112377 0 หอมดอก ม.พ Intro to Computer ก่อนเรียน 11 15 18-Jul-2018 14-20-08 A003
112376 0 รุจิรา กำธรธีระเดช มณีพฤกษ์ Intro to Computer หลังเรียน 15 15 18-Jul-2018 14-19-50 A003
112375 637462352 เดชาวัต แซ่ท้าว มณพฤกษ์ Intro to Computer ก่อนเรียน 8 15 18-Jul-2018 14-19-14 A003
112374 0 หอมดอก ม.พ Intro to Computer ก่อนเรียน 11 15 18-Jul-2018 14-18-13 A003
112373 0 รุจิรา กำธรธีระเดช มณีพฤกษ์ Intro to Computer หลังเรียน 15 15 18-Jul-2018 14-17-19 A003
112372 0 ณิชารีย์ กานนท์ธนกุล โรงเรียนมณีพฤกษ์ Intro to Computer ก่อนเรียน 15 15 18-Jul-2018 14-17-06 A003
112371 0 ณิชารีย์ กานนท์ธนกุล โรงเรียนมณีพฤกษ์ Intro to Computer ก่อนเรียน 15 15 18-Jul-2018 14-17-05 A003
112370 0 ณิชารีย์ กานนท์ธนกุล โรงเรียนมณีพฤกษ์ Intro to Computer ก่อนเรียน 15 15 18-Jul-2018 14-17-05 A003
112369 0 หอมดอก ม.พ Intro to Computer ก่อนเรียน 12 15 18-Jul-2018 14-17-04 A003
112368 0 พัชรพร กำเนิดมงคล มณีพฤกษ์ Intro to Computer ก่อนเรียน 15 15 18-Jul-2018 14-16-29 A003
112367 0 ปวีนา จิรนันทนุกุล มณีพฤกษ์ Intro to Computer ก่อนเรียน 14 15 18-Jul-2018 14-14-23 A003
112366 637462352 เดชาวัต แซ่ท้าว มณพฤกษ์ Intro to Computer ก่อนเรียน 4 15 18-Jul-2018 14-14-20 A003
112365 0 หอมดอก ม.พ Intro to Computer ก่อนเรียน 9 15 18-Jul-2018 14-13-39 A003
112364 0 กอแก้ว กำธรศิริพานิช มณีพฤกษ์ Intro to Computer หลังเรียน 15 15 18-Jul-2018 14-13-29 A003
112363 0 หอมดอก ม.พ Intro to Computer ก่อนเรียน 8 15 18-Jul-2018 14-13-24 A003
112362 0 หอมดอก ม.พ Intro to Computer ก่อนเรียน 8 15 18-Jul-2018 14-13-04 A003
112361 0 หอมดอก ม.พ Intro to Computer ก่อนเรียน 8 15 18-Jul-2018 14-12-48 A003
112360 0 หอมดอก ม.พ Intro to Computer ก่อนเรียน 8 15 18-Jul-2018 14-12-30 A003
112359 0 หอมดอก ม.พ Intro to Computer ก่อนเรียน 8 15 18-Jul-2018 14-12-11 A003
112358 0 จันทินา เเซ่ย่งา มณีพฤกษ์ Intro to Computer หลังเรียน 15 15 18-Jul-2018 14-12-00 A003
112357 0 หอมดอก ม.พ Intro to Computer ก่อนเรียน 8 15 18-Jul-2018 14-11-44 A003
112356 0 รุจิรา กำธรธีระเดช มณีพฤกษ์ Intro to Computer หลังเรียน 15 15 18-Jul-2018 14-11-33 A003
112355 0 กอแก้ว กำธรศิริพานิช มณีพฤกษ์ Intro to Computer หลังเรียน 15 15 18-Jul-2018 14-09-36 A003
112354 0 ณิชารีย์ กานนนท์ธนกุล โรงเรียนมณีพฤกษ์ Intro to Computer ก่อนเรียน 14 15 18-Jul-2018 14-09-30 A003
112353 0 กอแก้ว กำธรศิริพานิช มณีพฤกษ์ Intro to Computer หลังเรียน 14 15 18-Jul-2018 14-08-57 A003
112352 0 หอมดอก ม.พ Intro to Computer ก่อนเรียน 8 15 18-Jul-2018 14-08-23 A003
112351 0 ยุวดี ยอดออน มณีพกฤษ์ Intro to Computer ก่อนเรียน 15 15 18-Jul-2018 14-08-23 A003
112350 0 ภัสสร คงพิริยะนันท์ Intro to Computer ก่อนเรียน 15 15 18-Jul-2018 14-08-20 A003
112349 0 ภัสสร คงพิริยะนันท์ Intro to Computer ก่อนเรียน 14 15 18-Jul-2018 14-07-38 A003
112348 0 พีรภพ เมธาธีระกุล มณีพฤกษ์ Intro to Computer หลังเรียน 15 15 18-Jul-2018 14-07-36 A003
112347 0 กานดา ยอดออน มณีพกฤษ์ Intro to Computer ก่อนเรียน 15 15 18-Jul-2018 14-06-20 A003
112346 0 ฐิติพร หมดทุกข์ มณีพฤกษ์ Intro to Computer หลังเรียน 15 15 18-Jul-2018 14-05-07 A003
112345 0 ณรงค์ แช่ท้าว มณีพฤกษ์ Intro to Computer หลังเรียน 15 15 18-Jul-2018 14-04-46 A003
112344 0 ภัสสร คงพิริยะนันท์ มณีพฤกษ์ Intro to Computer ก่อนเรียน 11 15 18-Jul-2018 14-03-27 A003
112343 0 พัชรพร กำเนิดมงคล มณีพฤกษ์ Intro to Computer ก่อนเรียน 14 15 18-Jul-2018 13-58-44 A003
112342 0 ภัสสร คงพิริยะนันท์ มณีพฤกษ์ Intro to Computer ก่อนเรียน 8 15 18-Jul-2018 13-54-29 A003
112341 0 ภัสสร คงพิริยะนันท์ มณีพฤกษ์ Intro to Computer ก่อนเรียน 7 15 18-Jul-2018 13-07-25 A003
112340 0 ฐิติพร หมดทุกข์ มณีพฤกษ์ Intro to Computer หลังเรียน 15 15 18-Jul-2018 13-05-55 A003
112339 0 กานดา ยอดออน มณีพฤกษ์ Intro to Computer ก่อนเรียน 7 15 18-Jul-2018 13-05-01 A003
112338 0 สรยุทร ย่านสากล Intro to Computer ก่อนเรียน 15 15 18-Jul-2018 13-01-58 A003
112337 0 สรยุทร ย่านสากล Intro to Computer ก่อนเรียน 14 15 18-Jul-2018 13-01-45 A003
112336 0 สรยุทร ย่านสากล Intro to Computer ก่อนเรียน 13 15 18-Jul-2018 13-01-38 A003
112335 0 สรยุทร ย่านสากล Intro to Computer ก่อนเรียน 13 15 18-Jul-2018 13-01-22 A003
112334 0 กอแก้ว กำธรศิริพานิช มณีพฤกษ์ Intro to Computer หลังเรียน 2 15 18-Jul-2018 13-01-11 A003
112333 0 พีรภพ เมธาธีระกุล มณีพฤกษ์ Intro to Computer ก่อนเรียน 15 15 18-Jul-2018 13-01-06 A003
112332 0 สรยุทร ย่านสากล Intro to Computer ก่อนเรียน 12 15 18-Jul-2018 13-01-05 A003
112331 0 สรยุทร ย่านสากล Intro to Computer ก่อนเรียน 11 15 18-Jul-2018 13-00-52 A003
112330 0 สรยุทร ย่านสากล Intro to Computer ก่อนเรียน 10 15 18-Jul-2018 13-00-44 A003
112329 0 สรยุทร ย่านสากล Intro to Computer ก่อนเรียน 10 15 18-Jul-2018 13-00-36 A003
112328 0 สรยุทร ย่านสากล Intro to Computer ก่อนเรียน 10 15 18-Jul-2018 13-00-25 A003
112327 0 สรยุทร ย่านสากล Intro to Computer ก่อนเรียน 9 15 18-Jul-2018 13-00-14 A003
112326 0 สรยุทร ย่านสากล Intro to Computer ก่อนเรียน 9 15 18-Jul-2018 13-00-13 A003
112325 0 สรยุทร ย่านสากล Intro to Computer ก่อนเรียน 9 15 18-Jul-2018 13-00-11 A003
112324 0 ณรงค์ แซ่ท้าว มณีพฤกษ์ Intro to Computer ก่อนเรียน 15 15 18-Jul-2018 12-59-06 A003
112323 0 กอแก้ว กำธรศิริพานิช มณีพฤกษ์ Intro to Computer หลังเรียน 4 15 18-Jul-2018 12-50-42 A003
112322 0 สรยุทร Intro to Computer ก่อนเรียน 15 15 18-Jul-2018 12-40-16 A003
112321 0 สรยุทร Intro to Computer ก่อนเรียน 14 15 18-Jul-2018 12-40-09 A003
112320 0 สรยุทร Intro to Computer ก่อนเรียน 14 15 18-Jul-2018 12-40-02 A003
112319 0 สรยุทร Intro to Computer ก่อนเรียน 14 15 18-Jul-2018 12-39-52 A003
112318 0 สรยุทร Intro to Computer ก่อนเรียน 13 15 18-Jul-2018 12-39-43 A003
112317 0 สรยุทร Intro to Computer ก่อนเรียน 13 15 18-Jul-2018 12-39-30 A003
112316 0 สรยุทร Intro to Computer ก่อนเรียน 12 15 18-Jul-2018 12-39-19 A003
112315 0 สรยุทร Intro to Computer ก่อนเรียน 11 15 18-Jul-2018 12-39-08 A003
112314 0 สรยุทร Intro to Computer ก่อนเรียน 11 15 18-Jul-2018 12-38-54 A003
112313 0 สรยุทร Intro to Computer ก่อนเรียน 11 15 18-Jul-2018 12-38-47 A003
112312 0 สรยุทร Intro to Computer ก่อนเรียน 10 15 18-Jul-2018 12-38-40 A003
112311 0 สรยุทร Intro to Computer ก่อนเรียน 10 15 18-Jul-2018 12-38-21 A003
112310 0 สรยุทร Intro to Computer ก่อนเรียน 10 15 18-Jul-2018 12-38-09 A003
112309 0 สรยุทร Intro to Computer ก่อนเรียน 10 15 18-Jul-2018 12-38-03 A003
112308 0 สรยุทร Intro to Computer ก่อนเรียน 9 15 18-Jul-2018 12-37-49 A003
112307 0 สรยุทร Intro to Computer ก่อนเรียน 9 15 18-Jul-2018 12-37-35 A003
112306 0 สรยุทร Intro to Computer ก่อนเรียน 8 15 18-Jul-2018 12-37-29 A003
112305 0 สรยุทร Intro to Computer ก่อนเรียน 8 15 18-Jul-2018 12-37-18 A003
112304 0 สรยุทร Intro to Computer ก่อนเรียน 8 15 18-Jul-2018 12-37-12 A003
112303 0 สรยุทร Intro to Computer ก่อนเรียน 7 15 18-Jul-2018 12-36-56 A003
112302 0 สรยุทร Intro to Computer ก่อนเรียน 7 15 18-Jul-2018 12-36-46 A003
112301 0 สรยุทร Intro to Computer ก่อนเรียน 7 15 18-Jul-2018 12-36-35 A003
112300 0 สรยุทร Intro to Computer ก่อนเรียน 7 15 18-Jul-2018 12-36-20 A003
112299 0 สรยุทร Intro to Computer ก่อนเรียน 7 15 18-Jul-2018 12-36-01 A003
112298 0 สรยุทร Intro to Computer ก่อนเรียน 6 15 18-Jul-2018 12-35-45 A003
112297 0 พีรภพ เมธาธีระกุล มณีพฤกษ์ Intro to Computer หลังเรียน 15 15 18-Jul-2018 12-35-04 A003
112296 0 สรยุทร Intro to Computer หลังเรียน 6 15 18-Jul-2018 12-34-20 A003
112295 0 สรยุทร Intro to Computer หลังเรียน 6 15 18-Jul-2018 12-34-10 A003
112294 0 สรยุทร Intro to Computer หลังเรียน 5 15 18-Jul-2018 12-33-48 A003
112293 0 ณรงค์ แซ่ท้าว มณีพฤกษ์ Intro to Computer หลังเรียน 15 15 18-Jul-2018 12-33-06 A003
112292 0 ณรงค์ แซ่ท้าว มณีพฤกษ์ Intro to Computer หลังเรียน 14 15 18-Jul-2018 12-32-00 A003
112291 0 พีรภพ เมธาธีระกุล มณีพฤกษ์ Intro to Computer หลังเรียน 15 15 18-Jul-2018 12-30-50 A003

แสดงเฉพาะ 100 คนล่าสุดเท่านั้น
[กลับสู่หน้าหลัก]