4.คำสั่ง mv

          คำสั่ง mv เป็นคำสั่งที่ใช้ย้าย หรือ move  ข้อมูล
           รูปแบบคำสั่ง
           mv file1 file2 (ให้ย้ายหรือ move  ข้อมูล file1 ไปเป็นข้อมูล file2)   เช่น
          mv index.html default.html(ให้ย้ายหรือ move ข้อมูลชื่อ index.html ไปเป็นข้อมูลชื่อ  defualt.html) ดังภาพ

       จากภาพจะเห็นได้ว่าเมื่อ ls ดูภายใน directory จะพบข้อมูล index.html เราต้องการย้ายข้อมูลไปเป็น default.html จึงใช้คำสั่ง 
mv  index.html default.htmlเมื่อใช้คำสั่งดังกล่าวเสร็จแล้ว ทดลอง ls ดูจะพบว่าข้อมูล index.html หายไปเป็น default.html
        รูปแบบคำสั่ง
        mv directory1 file1 directory2 file2   (ให้ย้ายข้อมูลที่ directory และ fileต้นทางไปที่ directory และ fileปลายทาง)
เช่น
        mv /home/user/passkorn/ index.html /home/user/passkorn/data1/ index.html
       (ให้ย้ายข้อมูล index.html ที่อยู่ภายใต้ directory passkorn ภายใต้ directory user และภายใต้ directoryhome  ไปที่ directory passkorn ภายใต้ directory user ภายใต้ directoryhome ภายใต้ directory data1)
5.คำสั่ง rm

            คำสั่ง rm เป็นคำสั่งที่ใช้ลบข้อมูล
            file ข้อมูล เกิดได้หลายกรณี เช่น เกิดจากการ ftp ขึ้นมาวางไว้ จากการใช้  vi pico editor เขียน จากข้อมูลเดิมที่ระบบสร้างไว้
           รูปแบบคำสั่ง
          rm file1 (ให้ลบข้อมูล file1) เช่น
          rm default.html (ให้ลบข้อมูล default.html ) ดังภาพ

           จากภาพจะเห็นได้ว่าหลังจากใช้คำสั่ง rm default.html  ไปแล้ว เมื่อ ls ดูภายใน directory จะไม่พบข้อมูล default.html อีก
 Copy right Passkorn Roungrong 2000