7.คำสั่ง more

            คำสั่ง more เป็นคำสั่งที่ใช้ดูหรือแสดงข้อมูลที่ละ 1 หน้าจอ
           รูปแบบคำสั่ง
           more file1 (ให้แสดงข้อมูล file1) เช่น
           more default.html (ให้แสดงข้อมูล default.html ) ดังภาพ

ภาพที่ 1

ภาพที่2

        จากภาพที่ 1 เราใช้คำสั่ง more default.html  ผลลัทธ์ที่ได้จะมาแสดงภาพที่ 2 จะเห็นได้ข้อมูลจะแสดงที่ละ 1 หน้าจอ และเมื่อกดปุ่มใดๆ ข้อมูลก็จะเลื่อนขึ้นทีละบรรทัด แต่ถ้ากด space bar ข้อมูลจะเลื่อนทีละ 1 หน้าจอ
 Copy right Passkorn Roungrong 2000