3.คำสั่ง cp

           คำสั่ง cp เป็นคำสั่งที่ใช้ทำสำเนาหรือcopy ข้อมูล
           รูปแบบคำสั่ง
           cp file1 file2 (ให้ทำเสานำหรือ copy ข้อมูล file1 ไปเป็นข้อมูล file2)   เช่น
          cp index.html default.html(ให้ทำเสานำหรือ copy ข้อมูลชื่อ index.html ไปเป็นข้อมูลชื่อ  defualt.html) ดังภาพ

       จากภาพจะเห็นได้ว่าเมื่อ ls ดูภายใน directory จะพบข้อมูล index.html เราต้องการทำเสานำ ไปเป็น default.html จึงใช้คำสั่ง 
cp index.html default.html เมื่อใช้คำสั่งดังกล่าวเสร็จแล้ว ทดลอง ls ดูจะพบว่ามีข้อมูล default.html
        รูปแบบคำสั่ง
        cp directory1 file1 directory2 file2   (ให้ทำสำเนาที่ directory และ fileต้นทาง ไปที่ directory และ fileปลายทาง)
เช่น
       cp /home/user/passkorn/ index.html /home/user/passkorn/data1/ index.html
       (ให้ทำสำเนาข้อมูล index.html ที่อยู่ภายใต้ directory passkorn ภายใต้ directory user และภายใต้ directoryhome  ไปที่ directory passkorn ภายใต้ directory user ภายใต้ directoryhome ภายใต้ directory data1)
 Copy right Passkorn Roungrong 2000