การติดต่อ file database

        ในตอนที่แล้วเราได้ทดลองสร้าง file datadbase กันแล้ว ทีนี้เรามาดูกันว่า file database ที่เราได้สร้างนั้นเสร็จสมบรูณ์หรือไม่  MySQL มีคำสั่งให้แสดง file database คือคำสั่ง SHOW DATABASES โดยมีรูปแบบการใช้ดังนี้
 

       รูปแบบคำสั่ง การติดต่อ file database
        USE database

        คำอธิบาย
        USE 
        เป็นคำสั่งที่ใช้ติดต่อ file database
        database
        เป็นชื่อ file database ที่ต้องการติดต่อ

       ตัวอย่าง
       mysql>USE datatest;
       ให้ติดต่อหรือเชื่อมต่อ file database ที่ชื่อ datatest 

         ผลลัพท์ที่ได้ดังภาพข้างล่าง
.


mysql> USE datatest;

Database changed

mysql>


         MySQL จะเห็นรายงานว่าขณะนี้ ติดต่อ file database ที่ชื่อ datatest เรียบร้อยแล้ว


Copyright By Passkorn Roungrong 2000