การแสดง file database

         ในตอนที่แล้วเราได้ทดลองสร้าง file datadbase และลบ file database ได้เรียบร้อยแล้ว ในตอนนี้จะให้สร้าง file database ชื่อ "datatest" อีกที เพื่อจะได้ทำการติดต่อ file database และสร้าง table เพื่อใส่ข้อมูลต่อไป
          การติดต่อ file database มีรูปแบบการติดต่อดังนี้
 

       รูปแบบคำสั่ง การแสดง file database
        SHOW DATABASES

        คำอธิบาย
        SHOW DATABASES
        เป็นคำสั่งที่ใช้แสดง database ทั้งหมดที่มี

       ตัวอย่าง
       mysql>SHOW DATABASES;
       ให้แสดง database ทั้งหมดที่มีใน Programe MySQL นี้ 

         ผลลัพท์ที่ได้ดังภาพข้างล่าง
     จะเห็นได้ว่าขณะนี้มี file database อะไรบ้าง และรวมแล้วมีกี่ file บนเครื่องของเรา 

การ ลบ file database

         เมื่อเราสามารถสร้างหรือ create file database ได้แล้วเราก็ต้อง สามารถลบ file database ได้ด้วย
         การลบ file database มีรูปแบบคำสั่งดังนี้
 

       รูปแบบคำสั่ง ลบ file database
        DROP DATABASE datatest

        คำอธิบาย
        DROP DATABASE datatest
        DROP DATABASE เป็นคำสั่งที่ลบ database
       datatest เป็นชื่อ file database ที่ต้องการลบ

       ตัวอย่าง
       mysql>DROP DATABASE datatest;
       ให้ลบ database ที่ชื่อ datatest 

         ผลลัพธ์ที่ได้ดังภาพข้างล่าง
 

mysql> DROP DATABASE datatest;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

        MySQL จะรายงานการลบออกมาว่าสามารถลบได้เรียบร้อยแล้ว แต่ ถ้าลบไม่ได้จะมี systex error ขึ้นมาดังเช่น ภาพ eror ในบทการสร้าง file database สำหรับใน systex eror นั้น ถ้าสังเกตุให้ดี มันจะมีประโยชน์กับเรามาก เพราะว่ามันจะรายงานในสิ่งที่ผิดพลาดออกมาให้เราดู เช่น ใช้คำสั่งผิด หรือไม่พบ file ที่ต้องการลบ ดังเช่นตัวอย่างข้างล่างผู้เขียนลบ file database ไปแล้วแต่ยังคงใช้คำสั่งลบ file database ซ่ำ ก็จะได้ผลลัพธ์ดังนี้
 

mysql> DROP DATABASE datatest;
ERROR 1008: Can't drop database 'datatest'. Database doesn't exist
mysql> 

   Tip สำหรับการลบ file database นั้น MySQL จะยอมให้ผู้ที่เป็นสร้าง file database เป็นผู้ลบเท่านั้น เช่นถ้า user nick เป็นคนสร้าง user jib จะไปลบไม่ได้ เป็นเรื่องของสิทธิการใช้งาน ในเรื่องนี้จะขอกล่าวต่อไปใน บทการกำหนดสิทธิผู้ใช้


Copyright By Passkorn Roungrong 2000