logothaiwbi.gif (718 bytes) แบบประเมินก่อนเรียน หลักสูตร การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล MySQL
โปรดคลิ๊กในช่องที่ท่านคิดว่าถูกที่สุด
รหัส ชื่อ นามสกุล มหาวิทยาลัย/ โรงเรียน

1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงสร้างฐานข้อมูล? 
ก. ข้อมูลทั้งหมดที่จัดเก็บเข้าพวกเดียวกันเราเรียกว่า Dabase file
ข. ภายใน Database file ก็จะประกอบไปด้วย Tableต่างๆ ที่จัดเก็บข้อมูล
ค. ภายใน fied ก็จะประกอบไปด้วย Table ซึ่งจะบ่งบอกลักษณะของข้อมูล
ง. Record เป็นข้อมูลที่ถูกจัดเข้าจำพวกด้วยกันตามลักษณะการจัดแบ่งของ field

2. MySQL เป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System) RDBMS
คำว่า ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ หมายถึงอะไร

ก. สามารถทำงานกับตารางข้อมูลได้เพียงตารางเดียว
           ในขณะที่สามารถแสดงความสัมพันธ์ของตารางเหล่านั้นด้วย field ที่ใช้ร่วมกัน
ข. สามารถทำงานกับตารางข้อมูลหลายตารางพร้อมๆ กัน
           โดยสามารถแสดงความสัมพันธ์ของตารางเหล่านั้นด้วย field ที่ใช้ร่วมกัน
ค. สามารถทำงานกับตารางข้อมูลได้หลายตารางพร้อมกัน
             แต่ไม่สามารถแสดงความสัมพันธ์ของตารางเหล่านั้นด้วย field ที่ใช้ร่วมกัน
ง. ถูกทุกข้อ

3. ข้อใดเป็นการใช้คำสั่ง mysqladmin เพื่อกำหนด admin ผู้ดูแล MySQL ได้ถูกต้อง ?

ก. mysqladmin u root password secret
ข. mysqladmin -u root password secret
ค. mysqladmin -u root password
ง. mysqladmin user root password secret

4.   เมื่อต้องการดู file database ที่มีอยู่ทั้งหมดใน MySQL เราควรใช้คำสั่งใด ? 

ก. USE databases  ข. SHOW database
ค. DISPLY database ง. SHOW databases

5. สิ่งที่ต้องคำนึงในการสร้าง table คือ?

ก. data type ข. table type
ค.จำนวน Record ง. ขนาดของฐานข้อมูล

6. PRIMARY KEY หมายถึงอะไร?

ก. เป็น KEY ที่ควรมีไว้ 1 ถึง 2 KEY ใน Table ข.  ลักษณะของข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มาก
ค. เป็นการจองพื้นที่เพื่อฐานข้อมูล ง. ข้อมูลใน field ที่กำหนด PRIMARY KEY จะไม่มีการซ้ำกัน

7. ก่อนที่จะสร้าง Table จะต้องใช้คำสั่ง .... เพื่อระบุว่าจะสร้าง Table ลงใน file ของ database ชื่ออะไร คำสั่งดังกล่าวคือ ?

ก. SELECT databasename ข. USE INTO databasename
ค. SELECT INTO databasename ง. USE databasename

8. DROP TABLE คือคำสั่งอะไร ?

ก. คัดลอง TABLE ข. ย้าย TABLE
ค. ลบ TABLE ง. แก้ไข TABLE

9. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุด ?

ก. สถานการณ์ที่อยู่ระหว่าง AND ต้องเป็นจริงทั้งคู่โปรแกรมจึงแสดงผล
ข. สถานการณ์ที่อยู่ระหว่าง OR ต้องเป็นจริงทั้งคู่โปรแกรมจึงแสดงผล
ค. สถานการณ์ที่อยู่ระหว่าง OR เป็นจริงหรือเท็จก็ได้โปรแกรมก็สามารถผล
ง. ถูกทั้ง ก และ ค

10. ข้อใดใช้คำสั่งเพิ่มข้อมูลได้ถูกต้อง ?

ก. INTER INTO tablename (field1,field2,fieldn) VALUES ('field1', 'field2', 'field2');
ข. INTER NO tablename (field1,field2,fieldn) VALUES ('field1', 'field2', 'field2');
ค. INTER IN tablename (field1,field2,fieldn) VALUES ('field1', 'field2', 'field2');
ง. INTER INTO tablename (field1,field2,fieldn) SET ('field1', 'field2', 'field2');

11. การค้นหาหรือสืบค้นข้อมูล ถ้ามีการกำหนดเงื่อนไขและใช้ Operator ที่ถูกต้องจะช่วยให้การค้นหาหรือสืบค้นข้อมูลได้ถูกต้องรวดเร็วขึ้น ท่านคิดว่าคำพูดดังกล่าวเป็นคำพูดที่ถูกต้องหรือไม่?

ก. ถูก เนื่องจากข้อมูลมีลักษณะที่หลากหลาย
ข. ผิด เนื่องจากโปรแกรมไม่ต้องการเงื่อนไขก็สามารถสืบค้นข้อมูลได้แล้ว
ค. ผิดทั้งหมด ก และ ข
ง. ถูกทั้ง ก และ ข

12. ข้อใดคือหลักพื้นฐานของการแก้ไขข้อมูล่?

ก. ข้อมูลจะถูก Load เข้าสู่หน่วยความจำ จะแก้ไขได้ตามความต้องการได้เสมอ
ข. เมื่อแก้ไขข้อมูลไปแล้วสามารถ Undo ได้
ค. จะต้องค้นหาข้อมูลเก่าให้พบก่อนจากนั้นก็นำข้อมูลใหม่เข้าเปรียบเทียบและแก้ไข
ง.  จะต้องค้นหาข้อมูลเก่าให้พบก่อนจากนั้นก็นำข้อมูลใหม่เข้าเปรียบเทียบและเก็บไว้

13. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องที่สุด?

ก. ทุกครั้งที่ทำการลบข้อมูล MySQL ยืนยันการลบก่อนทุกครั้ง
ข. ทุกครั้งที่ทำการลบข้อมูล MySQL จะไม่ยืนยันการลบก่อนทุกครั้ง
ค. เราสามารถใช้ Option ทำให้ MySQL ยืนยันหรือไม่ยืนยันการลบข้อมูลก็ได้
ง. ผิดทุกข้อ

14. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการ Import และ Export ข้อมูล?

ก. สามาถนำข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ มาใช้ได้
ข. สามาถนำข้อมูลไปใช้ ณ. โปรแกรมฐานข้อมูลอื่นๆได้
ค. เป็นการ Back Up ข้อมูล
ง. ถูกทุกข้อ

15.   จากคำพูดต่อไปนี้ท่านคิดว่าถูกต้องหรือไม่
"การดำเนินการจัดการข้อมูลทุกครั้ง MySQL จะตรวจสอบผู้ใช้ก่อนว่าเป็น user ที่ได้กำหนดไว้หรือไม่" ?

ก. ถูกเพราะว่า MySQL มีการกำหนดสิทธิการใช้งานข้อมูล
ข. ผิดเพราะว่า Root หรือ Admin เป็นคนควบคุมระบบดังนั้น จึงเป็นผู้จัดการข้อมูลเพียงผู้เดียว
ค. ผิดเพราะว่า MySQL สามารถใช้ข้อมูลจากที่ก็ได้เนื่องจากเป็น Client Server ดังนั้นผู้ใช้จึงเป็นใครก็ได้
ง. ถูกทั้ง ก และ ข.

 

เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Submit


ขอให้ทุกท่านโชคดี

Copyrigh Dr.Passkorn Roungrong 2007