การเพิ่มข้อมูล

       จากตอนที่ผ่านมาเราสามารถสร้าง File Database และ Table ตลอดจนแก้ไขและลบได้แล้ว มาตอนนี้เราจะเริ่มนำข้อมูลเข้าสู่ Table กัน โดยมีวิธีการอย่างคร่าวๆ ดังนี้

  • สร้าง file database 1 file ชื่อว่า datatest 
  • สร้าง table ชื่อว่า phone book
  • เพิ่มข้อมูลตามลำดับ

        รูปแบบคำสั่งการเพิ่มข้อมูลมีดังต่อไปนี้
 

       รูปแบบคำสั่งการเพิ่มข้อมูลลงใน table
        INTER INTO  tablename (field1,field2,fieldn) VALUES ('field1', 'field2', 'field2');
        คำอธิบาย
        INTER INTO  tablename  ('field1', 'field2', 'fieldn');
        INTER INTO เป็นคำสั่งเพิ่มข้อมูลเข้าสู่ table
        tablename เป็นชื่อ table ที่ต้องการเพิ่มข้อมูล
        (field1,field2,fieldn) เป็นชื่อ field ที่ต้องการเพิ่มข้อมูล
        VALUES กลุ่มของข้อมูลที่ต้องการเพิ่ม
        ('field1', 'field2', 'fieldn') เป็นข้อมูลของแต่ละ field ที่ต้องการเพิ่ม
        field 1  เป็น field ที่ 1 ของข้อมูลที่ต้องการเพิ่ม (จากที่ได้ออกแบบ Table ไว้)
        field 2  เป็น field ที่ 2 ของข้อมูลที่ต้องการเพิ่ม
        field n  เป็น field ที่ n ของข้อมูลที่ต้องการเพิ่ม

       ตัวอย่าง
       mysql>INTER INTO phonebook  (name,email,phone) VALUES 
       mysql>('ภาสกร เรืองรอง',
       mysql>'ccpasskn@hotmail.com'
       mysql>223102, NULL);
 

 วิธีการทำโดยละเอียด

        1.  สร้าง table ชื่อว่า phonebook โดยมีโครงสร้างตารางเป็น 4 field ดังนี้

             1. field ที่ 1 ชื่อว่า name Data type = VARCHAR(25)
             2. field ที่ 2 ชื่อว่า email Data type = VARCHAR(30)
             3. field ที่ 3 ชื่อว่า phone Data type = INT
             4. field ที่ 4 ชื่อว่า ID Table option = INT NOT NULL AUTO_INCREMENT 
                                                                      (เป็นแบบไม่ต้องใส่ข้อมูลโปรแกรมจะเพิ่มให้เองอัตโนมัติ)
                                                                     =PRIMARY KEY
                                                                       (เป็นข้อมูลที่ไม่มีการซ้ำกับข้อมูลอื่น)

วิธีการทำ  ดังภาพข้างล่าง
 

mysql> CREATE TABLE phonebook(
    -> name VARCHAR(25),
    -> email VARCHAR(30),
    -> phone INT,
    -> ID INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    -> PRIMARY KEY(ID));
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql>        

           2. เพิ่มข้อมูลลงใน Table phonebook โดยมีรูปแบบการเพิ่มดังนี้
                     INTER INTO  phonebook VALUE  ('passkorn roungrong', 'ccpasskorn@hotmail.com', 223102,'NULL');

วิธีการทำ  ดังภาพข้างล่าง
 

mysql> INSERT INTO phonebook (name,email,phone) VALUES (
    -> 'passkorn',
    -> 'ccpasskn@hotmail.com'
    -> '223102',NULL);
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)      

             3.ให้เพิ่มข้อมูลลงใน Table phonebook  อีกดังต่อไปนี้
parinya,parinya@thai.com,612069
somchai,somchai@stjohn.com,9387059
somjai,somjai@putamonton.gov.th,4410330
sangtong,sang@hotmail.com,356777

            แล้วเราจะมาทำการเรียกดูข้อมูลกันในตอนต่อไป

           Tip ลองสังเกตุให้ดีจะเห็นว่าในคำสั่ง INSERT INTO หรือคำสั่งอื่นๆที่ยาวมาก ถ้าเรา Key ข้อมูลโดยไม่ Enter ขึ้นบรรทัดใหม่เลย บรรทัดที่ Key จะยาวมากจนล้นและดูยาก MySQL เปิดโอกาศให้ Key ข้อมูลไปก่อน แต่ MySQL จะยังไม่รับคำสั่งจนกว่าจะเครื่องหมาย";" ดังนั้นคุณสามารถ Key คำสั่งที่ต้องการแล้วงกด Enter ขี้นบรรทัดใหม่ไปได้เรื่อยๆ จนครบคำสั่งแล้วจึงใส่เครื่องหมาย ";" ปิดท้ายจากนั้น Enter อีกครั้ง MySQL ก็จะรับคำสั่งไปทำการ Process ... ถ้าไม่สามารถทำได้ก็จะรายงานบรรทัดที่ผิดพลาดมาให้   เช่น 

                ERROR 1064: You have an error in your SQL syntax near '223102,NULL)' at line 4 

               แล้วคุณยังสามารถสั่งคำสั่งให้อีกครั้งโดยไม่ต้อง Key อีกโดยกดปุ่มลูกศกชี้ขึ้น ได้กล่าวไปแล้วเมื่อบทที่ผ่านมา

Copyright By Passkorn Roungrong 2000