การ Import และ Export ข้อมูล

         การจัดการข้อมูลจำเป็นจะต้องมีการโอนถ่ายและเชื่อมต่อฐานข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ในการโอนถ่ายการเชื่อมต่อนั้นมีหลายวิธี สำหรับวิธีที่เป็นกลางและสามารถใช้โอนถ่ายเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้ทุกตระกูล โดยไม่มีข้อจำกัด ก็คือการ Import และ Export ข้อมูลนั้นเอง และยังเป็นการ Backup ข้อมูลไปในตัวด้วย หลักการก็คือว่า Export เป็น text file จากนั้นก็ Import เข้าฐานข้อมูลที่อื่น หรือ Import ข้อมูลจาก text file ซึ่งมาจากแหล่งฐานข้อมูลอื่นเข้ามาเป็นชนิดของ MySQL 


Go Top
1. การ Export  Data
มีรูปแบบคำสั่งดังต่อไปนี้

         รูปแบบคำสั่งการ Export ข้อมูล 
 

       รูปแบบคำสั่งการ Export ข้อมูล
       SELECT fieldname FROM tablename  INTO OUTFILE '/directory/outfile.txt';

       คำอธิบาย
       SELECT fieldname FROM tablename  INTO OUTFILE '/directory/outfile.txt';
       SELECT คำสั่งเลือกข้อมูล
       fieldname ชื่อ field ที่ต้องการ Expot Data ถ้าต้องการ Export ทุก field ให้ใช้เครื่องหมาย "*"
       FROM จากที่ไหน
       tablename ชื่อ table ที่ต้องการ Export
       INTO OUTFILE คำสั่ง Export
       /directory/ ชื่อ Directory ที่ต้องการ Export ข้อมูลไปไว้
       outfile.txt ชื่อ file ที่จะ Export ออกไป

       ตัวอย่าง
        mysql> SELECT * FROMphonebookINTO OUTFILE '/tmp/exdata.txt';
 

 วิธีการทำ 1
         ให้ Export ข้อมูล table  phonebook ไปไว้ที่ /tmp ชื่อ exdata.txt
          ผลลัพธ์ดังภาพข้างล่าง
 

mysql> 
mysql> SELECT * FROM phonebook INTO OUTFILE '/tmp/exdata.txt';
Query OK, 6 rows affected (0.02 sec)

mysql>  

 วิธีการทำ 2
         ให้ทดสอบโดยใช้คำสั่ง cat ดูว่า ใน /tmp มีข้อมูลชื่อ exdata.txt ที่ได้ Export ไปวางไว้หรือไม่
          ผลลัพธ์ดังภาพข้างล่าง
 

localhost:/tmp$ cat exdata.txt
passkorn        ccpasskn@hotmail.com    223102  10000   1
parinya parinya@thai.com        612069  20000   2
somchai somchai@stjohn.com      9387059 30000   3
sangchai        sangchai@chaiyo.com     7127000 50000   4
somjai  somjai@chaiyo.com       4410330 15000   5
sangtong        sangtong@mco.net        975899  50000   6  

         ทีนี้เรามาทำการการ Import ข้อมูลกัน

Go Top
1. การ Import  Data
มีรูปแบบคำสั่งมีดังต่อไปนี้

         รูปแบบคำสั่งการ Import ข้อมูล 
 

       รูปแบบคำสั่งการ Import ข้อมูล
       LOAD DATA INFILE "/directory/inputdata.txt"REPLACE/IGNORE INTO TABLE tablename;

        คำอธิบาย
       LOAD DATA INFILE "/directory/inputdata.txt"REPLACE/IGNORE INTO TABLE tablename;
       LOAD DATA INFILE คำสั่ง Import ข้อมูล
       /directory/inputdata.txt directory และ file ที่ต้องการ Import 
       REPLACE ให้แทนที่ข้อมูลเก่า
       IGNORE ให้ข้ามข้อมูลเก่าโดยไม่แทนที่
       INTO TABLE  ให้ Import ไปไว้ที่ table
       tablename ชื่อ table ที่ต้องการ Import ไปไว้

       ตัวอย่าง
        LOAD DATA INFILE "/tmp/exdata.txt" REPLACEINTO TABLE phonebook;
 

วิธีทำ
          ให้ Import ข้อมูลจาก /tmp ชื่อว่า exdata.txt ไปไว้ที่ table phonebook โดยทับข้อมูลเก่าทั้งหมด
           ผลลัพธ์ ดังภาพ
 

mysql>
mysql> LOAD DATA INFILE "/tmp/exdata.txt" REPLACE INTO TABLE phonebook;
Query OK, 12 rows affected (0.01 sec)
Records: 6  Deleted: 6  Skipped: 0  Warnings: 0 ysql>
 sec)

mysql>     

               โปรแกรมจะรายงานว่า Import ข้อมูลมา 6 Record ทับข้อมูลเก่าที่เหมือนกันไป 6 Record ไม่มีการข้าม Record เก่า

               Tip โปรแกรมฐานข้อมูลโปรแกรมอื่นๆ มีความสามารถ Export ข้อมูลเป็น text file อยู่แล้ว ส่วน Export อย่างไรก็ต้องศึกษากันเองครับ เพราะผมไม่ทราบว่าคุณใช้โปรแกรมฐานข้อมูลโปรแกรมอะไรกันอยู่Copyright By Passkorn Roungrong 2000