โครงสร้าง table

       Table ทุก Table จำเป็นต้องมีโครงสร้าง โครงสร้าง Table จะบ่งบอกถึงลักษณะของการ Design  และ ยังช่วยให้การนำเข้าข้อมูลถูกชนิดตามที่ Design เอาไว้ ถ้าเรานำเข้าข้อมูล input ผิดแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อ Database design
       มาถึงตอนนี้เราได้สร้าง Table ที่ชื่อว่า phonebook เรียบร้อยแล้ว ทีนี้เรามาดูรูปแบบโครงสร้างของ Table phonebook กัน โดยมีรูปแบบคำสั่งดังนี้
 

       รูปแบบคำสั่งการขอดูโครงสร้าง table
        DESC  tablename

        คำอธิบาย
        DESC  tablename
        DESC เป็นคำสั่งสร้างดูโครงสร้าง table
        tablename เป็นชื่อ table ที่ต้องการดู

       ตัวอย่าง
       mysql>DESC  phonebook;
 

       ขอดูโครงสร้างของตารางที่ชื่อว่า phonebook 
       ผลลัพธ์ที่ได้ดังภาพข้างล่าง
 

mysql> DESC phonebook;
+-------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type        | Null | Key | Default | Extra          |
+-------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| name  | varchar(25) | YES  |     | NULL    |                |
| email | varchar(30) | YES  |     | NULL    |                |
| phone | int(11)     | YES  |     | NULL    |                |
| ID    | int(11)     |      | PRI | 0       | auto_increment |
+-------+-------------+------+-----+---------+----------------+
4 rows in set (0.02 sec)

mysql>         

ขอดู table ใน file database

             หลังจากที่เราสร้าง table กันแล้วก็มาลองดูกัน อย่างไรก็ดี ก่อนที่จะขอดู table ได้นั้น คุณจะต้องทำการติดต่อ file database ที่มี table อยู่ในนั้นให้ได้ก่อน รูปแบบคำสั่งการขอดู table เป็นดังนี้
 

       รูปแบบคำสั่งการขอดู table ใน file database
        SHOW TABLES

        คำอธิบาย
        SHOW TABLES
        SHOW เป็นคำสั่งของดู
        TABLES เป็น table ที่ต้องการดูใน file database

       ตัวอย่าง
       mysql>SHOW TABLES;
 

        ผลลัพธ์ที่ได้ดังภาพ
 

mysql> show tables;
+--------------------+
| Tables in datatest |
+--------------------+
| phonebook          |
+--------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> 

        โปรแกรม จะรายงานว่า ภายใน file database ที่ชื่อว่า "datatest" มี table ชื่อ "phonebook" จำนวน 1 table
      Tip โครงสร้าง Table จะมีผลต่อกรณีการ Import และ Export ข้อมูล ดังนั้นในอนาคต ถ้าต้องการ Import และ Export ข้อมูลจำเป็นต้องคำนึงถึงการออกแบบโครงสร้างข้อมูลด้วย รายละเอียดจะขอกล่าวในบทเรื่องการ Import และ Export ข้อมูล...


Copyright By Passkorn Roungrong 2000