ชนิดของข้อมูล

ชนิดของข้อมูล(Data type) ได้แก่
Datatype
คำอธิบาย
ตัวอย่าง
CHAR(M) จะเอาไว้เก็บข้อมูลที่เป็น string(สายอักษร) โดยที่ขนาดของการเก็บมีความคงที่ firstname CHAR(25);
VARCHAR(M) ข้อมูลที่เป็น string(สายอักษร) โดยที่ขนาดของการเก็บมีความคงที่ firstname CHAR(25);
INT(M) Unsigned INT เก็บค่าจำนวนเต็ม มีค่าตั้งแต่ -2147483648 ถึง +2147483647 แต่ถ้าใส่ Unsigned จะมีค่าได้ตั้งแต่ 0 ถึง
4294967295
light_year INT;
electron INT unsigned;
FLOAT[(M,D)] ใช้เก็บเลขทศนิยม 
เลข 4 และ 2 บอกว่า ตัวแปรนี้เก็บค่าได้ 4 ตัว และเป็นเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง
Note:
42.35 เก็บค่าได้ถูกต้อง
324.56 เก็บค่าเป็น 324.5
2.2 เก็บค่าได้ถูกต้อง
34.524 ปัดเป็น 34.52
rainfall FLOAT(4,2);
DATE เก็บข้อมูลในรูป "YYYY-MM-DD" today DATE;
TEXT/BLOB ้เก็บข้อมูลตั้งแต่ 255-65535 ตัวอักษร ข้อแตกต่างระหว่าง TEXT กับ BLOB คือ BLOB จะถือ cases sensitivity  comment BLOB;
SET เป็นกลุ่มของข้อมูลที่ยอมให้เลือกได้ 1 ค่าหรือหลายๆ ค่า สามารถกำหนดได้ถึง 64 ค่า

เราสามารถเลือกได้ เป็น "", "SUT", "MIT" หรือ "MIT,KMITNB"; 

university SET("SUT", "MIT", "AIT", "KMITNB");


Copyright By Passkorn Roungrong 2000