การ Create database

      หลังจากที่เราได้ติดตั้ง MySQL บนระบบของเราแล้ว และได้ทดสอบการเข้าและออกโปรแกรมแล้วว่า Programe สามารถทำงานได้ปกติ ทีนี้เรามาสร้าง Database กันดีกว่า จากบท Introduction ได้กล่าวไปแล้วเกี่ยวกับโครงสร้าง database  จะขออธิบายอย่างคร่าวๆ โดย แสดงเป็นภาพพอสังเขบดังนี้


 

        จะเห็นได้ว่าโครงสร้างของ Database ของ mysql ก็จะไม่ต่างจากโครงสร้าง database ของโปรแกรมdatabase ตระกูลอื่น โดยเริ่มจาก สร้าง file database ขึ้นมาก่อน แล้วจึง สร้าง table โดย design ตามที่เราต้องการ (การ design จะขอกล่าวในบทต่อไป) จากนั้นก็จะได้ field ต่างๆ เมื่อแต่ละ field มีข้อมูลก็จะถูกรวมเป็น record ต่อไป
        ดังนั้นเราจึงต้องสร้าง file database กันก่อน
 

        รูปแบบคำสั่ง การสร้าง file database
        CREATE DATABASE databasename

        คำอธิบาย
        CREATE DATABASE
        เป็นคำสั่งที่ใช้สร้าง file database
        databasename
        เป็นชื่อ file database ที่เรากำหนดขึ้น

        ตัวอย่าง
         mysql>CREATE DATABASE datatest;
         จากคำสั่งเราต้องการสร้าง file database ที่ชื่อว่า test 

         จากคำสั่งข้างต้นโปรดสังเกตเมื่อสิ้นสุดคำสั่งจะต้องมีเครื่องหมาย ";" ทุกครั้ง ถ้าไม่มีเครื่องหมาย ";" โปรแกรมจะตีความหมายว่ายังไม่รับคำสั่งจนกว่าจะพบเครื่องหมายเรา ";" 

        Tip ถ้าคุณพิมพ์หรือใช้คำสั่งที่ผิด โปรแกรมจะตรวจสอบและรายงานออกมาเอง เช่น ผู้เขียนพิมพ์คำสั่ง CREATEDATABASE ผิดคือ ไม่เว้นวรรคระหว่าง CREATE กับ DATABASE โปรแกรมจะรายงานออกมาดังนี้
 

mysql> CREATEDATABASE datatest;
ERROR 1064: You have an error in your SQL syntax near 'CREATEDATABASE datatest'
at line 1

         ลองอีกครั้ง ถ้าสำเร็จจะได้ผลดังนี้
 

mysql> CREATE DATABASE datatest;
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)

mysql> 

         ทีนี้เราก็สามาถสร้าง file database ได้แล้ว


Copyright By Passkorn Roungrong 2000