แก้ไข  table

        เมื่อเราได้ออกแบบและสร้าง table ไปแล้ว ต่อมาภายหลังจากใช้ database ไประยะหนึ่งพบว่าต้องการแก้ table MySQL ได้เตรียมคำสั่งสำหรับแก้ไขตารางไว้ให้แล้ว แต่การแก้ไขภายหลังจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมาก เนื่องจากภายใน table นั้นได้มีการ add data ไว้เรียบร้อยแล้ว รูปแบบของคำสั่งแก้ไขข้อมูลเป็นดังนี้
 

       รูปแบบคำสั่งการแก้ไข table
       ALTER TABLE tableold RENAME tablenew;
      หรือ
      ALTER TABLE table ADD fiednew DATATYPE;

        คำอธิบาย
        ALTER TABLE tableold RENAMEt ablenew;
        ALTER TABLE เป็นคำสั่งแก้ไข table
        tableold เป็นชื่อของ table เดิม
        RENAME ให้แก้ไขเปลี่ยนชื่อตาราง
        tablenew เป็นชื่อของ table ใหม่ที่เราต้องการให้แก้ไข

        หรือ
        ALTER TABLE table ADDfiednewDATATYPE;
        ALTER TABLE เป็นคำสั่งแก้ไข table
        table เป็นชื่อของ table ที่ต้องการแก้ไข
        ADD ให้แก้ไขเปลี่ยนเพิ่ม field เข้าไปใหม่
        fiednew เป็นชื่อของ field ใหม่ที่เราต้องการแก้ไขเพิ่มเติม
        DATATYPE เป็นลักษณะของ fild ใหม่ที่เราต้องการให้เพิ่มเติมลงไป

       ตัวอย่าง
       ALTER TABLE tableold RENAMEtablenew;
       ALTER TABLE tableADDfiednewDATATYPE;
 

       ให้แก้ไขชื่อ table phonebook โดยเปลี่ยนชื่อเป็น phonebooknew
       จากนั้นใช้คำสั่ง SHOW table ดูว่า ได้แก้ไขสำเร็จหรือไม่
       จากนั้นให้แก้กลับมาเป็นชื่อ phonebook เหมือนเดิม
       ผลลัพธ์ที่ได้ดังภาพข้างล่าง
 

mysql> ALTER TABLE phonebook RENAME phonebooknew;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql>
mysql> show tables;
+--------------------+
| Tables in datatest |
+--------------------+
| phonebooknew       |
+--------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql>
mysql> ALTER TABLE phonebooknew RENAME phonebook;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)    
mysql>
mysql> show tables;
+--------------------+
| Tables in datatest |
+--------------------+
| phonebook          |
+--------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql>     

ลบ table

             เมื่อสร้าง table ได้ก็ต้องลบได้เช่น แต่ก่อนลบจะต้องมั่นใจก่อนว่า จะลบ table จริงๆ มิฉะนั้นแล้วข้อมูลของบริษัทหรือองค์กร ก็จะหายไปในทันที ทางที่ดีควร backup ไว้ก่อน รูปแบบคำสั่งเป็นดังนี้
 

       รูปแบบคำสั่งการลบ table ใน file database
        DROP TABLE tablename

        คำอธิบาย
        DROP TABLE tablename
        DROP TABLE เป็นคำสั่งลบ table
        tablename เป็นชื่อ table ที่ต้องการลบ

       ตัวอย่าง
        DROP TABLE phonebook;
 

        ให้ลบ table phonebook จากนั้น ตรวจสอบว่า table phone ยังอยู่หรือไม่
        ผลลัพธ์ที่ได้ดังภาพ
 

mysql>

mysql> DROP TABLE phonebook;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql>

mysql> SHOW TABLES;
Empty set (0.01 sec)

mysql> 

        หลังจากลบ table phonebook แล้ว โปรแกรม จะรายงานว่า Query OK คือได้ทำการลบเสร็จแล้ว และเมื่อใช้คำสั่ง SHOW TABLE ก็ไม่พบ table ใดๆ (กรณีที่มี table table เดียว)
      Tip การแก้  Table ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยทำกัน เนื่องจากว่าถ้ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อ ข้อมูลที่มีอยู่ได้ ดังนั้นควร ออกแบบ table ให้คำนึงถึงอนาคตด้วย และในทุกครั้งที่มีการแก้ไข table ต้องทำการ backup ข้อมูลทุกครั้ง


Copyright By Passkorn Roungrong 2000