Test user root

       ก่อนที่เราจะทำการ test ระบบ ผู้เขียนอยากจะแนะนำให้ผู้เรียนที่ยังไม่เข้าใจเรื่อง การใช้โปรแกรม Telnet และ Unix เบื้องต้นดีขอให้กลับไปเรียนที่บทเรียนดังกล่าวก่อน เพราะเราจะต้องเอาความรู้ทั้งหมดในบทเรียนดังกล่าวมาใช้ test ระบบในบทเรียนนี้

การ Test user root จากคอนโซลหรือหน้าเครื่อง Server ทำได้ดังนี้
           1. หลังจากที่เราทำการติดตั้ง Linux ในตอนเรียนที่ผ่านมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะทำการ boot เครื่องใหม่ให้เราเอาแผ่น CD ที่ใช้ INSTALL ออกจากเครื่อง
            2. จากนั้นเมื่อเครื่อง boot เสร็จเรียบร้อยแล้วเครื่องจะมารอที่เครื่องหมาย login เพื่อให้ใส่ user root และ password ที่เรากำหนดตอน Install ลงไปในตอนนี้ถือได้ว่าภายใน Server มี user คนเดียวคือ root เท่านั้น ในขณะที่ใส่ user root ถ้าพิมพ์ผิดให้กดปุ่ม delete ห้ามใช้ปุ่ม backspace ในขณะที่ใส่ password จะมองไม่เห็นตัวอักษรถ้าไม่แน่ใจว่าพิมพ์ถูกหรือผิดให้ Enter ผ่านแล้ว user root และ password อีกครั้ง

            3.เมื่อ login เป็น root ได้แล้วจะได้พร้อม # ดังภาพ (root หมายถึงผู้ที่มีสิทธิสูงสุดในระบบสามารถทำอะได้ได้ทุกอย่าง เช่น Add user ลบข้อมูล ดูข้อมูล ปรับแต่งหรือปรับเปลี่ยนระบบ ดังนั้นควรรักษา password root ให้เท่าชีวิต ห้ามไม่ให้คนอื่นรู้อย่างเด็ดขาด มิฉะนั้นท่านก็จะถูกผู้ไม่หวังดีเข้ามาบุกรุกและทำลายระบบ ที่เราเรียกว่า Hacker นั้นเอง)

          ถ้าสามารถ loging เป็น user root ได้นั้นหมายความว่า คุณสามารถเข้าสู่ระบบได้  จากนั้นขั้นตอนต่อไปเป็นการ test ระบบ Network

Copyright by Passkorn Roungrong