อุปกรณ์รองรับ Linux 5.1 ขึ้นไป
VGA CARD
LAND CARD
S3 Trio 32 (generic) NE 2000 Compatible
S3 Trio 64 (generic) NE 2000 PCI
S3 Trio 64+ (generic) D-Link DE-600 Pocket adapter
S3 Trio 64v+ (generic) D-Link DE-620 Pocket adapter
S3 Trio 64v2/DX (generic) Intel Ethernet Express
S3 Trio 64v2/GX (generic) Intel Ethernet Express Pro
S3 ViRGE (generic) Intel Ethernet Express Pro 100
S3 ViRGE (old S3 V Server) Intel 82557 base PCI Ehternet adapter 10/100
S3 ViRGE /DX (generic) 3 COM 3C509
S3 ViRGE /GX (generic) 3 COM 3C515
S3 ViRGE /GX2 (generic) 3 COM 3C59X (Vortex)
S3 ViRGE /MX (generic) 3 COM 3C90X (Boomerrang)
S3 ViRGE /VX (generic) 3 COM 3C501
S3 Vision 864 (generic) 3 COM 3C503
S3 Vision 868 (generic) HP 10/100 VG any Lan
S3 Vision 964 (generic) EPIC 100
S3 Vision 968 (generic)