แบบประเมินหลังเรียน !โปรดคลิ๊กในช่องที่ท่านคิดว่าถูกที่สุด
รหัส ชื่อ นามสกุล มหาวิทยาลัย/ โรงเรียน

1. "เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเกิดจากเครือข่ายเล็กๆมาเชื่อมเข้าหากัน สามารถสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความคิดเห็นได้" คำพูดที่กล่าวข้างต้นตรงกับคำจำกัดความข้อใด? 
ก. LAN ข. MAN
ค. Internet ง. WAN

2. ถ้าต้องการจะใช้อินเทอร์เนต ต้องสมัครขอเปิด "บัญชีอินเทอร์เนต"ก่อน เราเรียก "บัญชีอินเทอร์เนต"นี้ว่าอะไร ?

ก. Accountnumber ข. Idnumber
ค. InternetAccount ง. Idname

3. บริการ "สนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลและข่าวสารบนอินเทอร์เนต"   เราเรียกว่าบริการอะไร ?

ก. Ftp ข. WWW
ค. Telnet ง. Newsgroups

4. การ "โอนย้ายข้อมูลบนอินเทอร์เนต"เราเรียกว่าบริการอะไร ? 

ก. FTP  ข. WWW
ค. Telnet ง. Newsgroup

5. บริการอะไรบนอินเทอร์เนตตรงกับคำพูดนี้ที่สุด 
"บริการคอมพิวเตอร์ต่างถิ่นเปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์นั้น มาตั้งอยู่ที่หน้าเรา" ?

ก. Ftp ข. Telnet
ค.WWW ง. Newsgroup

6. บริการอะไร บนอินเทอร์เนต ที่ "เร้าใจสามารถแสดงได้ทั้งอักษร ภาพ ที่สวยงาม เสียง ภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียง" ?

ก. Ftp ข.  Telnet
ค. WWW ง. Newsgroup

7. "การส่งจดหมายทางเครือข่ายอินเทอร์เนต"เราเรียกว่า ?

ก. E-mail ข. Telnet-mail
ค. WWW-mail ง. Ftp-mail

เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Submit