อินเทอร์เนตคืออะไร  บริการต่างๆบนอินเทอร์เนต  จะใช้อินเทอร์เนตจะต้องมีอะไรบ้าง  มารยาทในการใช้อินเทอร์เนต

บทเรียนนี้มีทั้งหมด 4 บทเรียน เมื่อนักศึกษาเรียนจนจบทั้ง 4 บทเรียนแล้ว ให้กลับสู่เมนูหลักเพื่อทำการทดสอบ

[ กลับสู่หน้าบทเรียน ]