Table

Table Tag

  <TABLE>…………………</TABLE>
 โดยมี  Tag  ที่ใช้ประกอบภายในคือ
  <CAPTION>…………………</CAPTION>  ใช้กำหนดชื่อหรือหัวข้อของตาราง
  <TH>…………………………</TH>  เป็นตัวหนาอยู่กลางเพื่อเน้นในหัวตาราง
  <TR>………………………….</TR>  Row  ของตาราง
  <TD>…………………………</TD>  Column ของตาราง

 ลองสร้างตารางโดยใช้ร่วมกับคำสั่ง
  ALIGN  เพื่อจัดวางข้อความ
  WIDTH  เพื่อปรับขนาดตาราง
  COLSPAN เพื่อแบ่งตารางย่อยตามคอลัมน์
  POWSPAN เพื่อแบ่งตารางย่อยตามแถว