แบบประเมินหลังเรียน

!โปรดคลิ๊กในช่องที่ท่านคิดว่าถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
รหัส ชื่อ นามสกุล มหาวิทยาลัย/ โรงเรียน

1. สิ่งใดไม่จำเป็นต้องมีในการสร้าง Homepage  ? 
ก. Text editor ข. Browser
ค. Server ง. Fontpage

2. ข้อใดเป็น Tag เกี่ยวกับลักษณะตัวอักษรตัวหนา ?
ก. <B>........</B> ข. <I>........</I>
ค. <U>........</U> ง. <BLINK>........</BLINK>

3. ข้อใดเป็น Tag คำสั่งแสดงภาพบน Homepage ?
ก. <IMAGE SRC=URL หรือ ชื่อภาพ>  ข. <IMG SRCE=URL หรือ ชื่อภาพ> 
ค. <IMG SRC=URL หรือ ชื่อภาพ>  ง. <IMAGE SRC&URL หรือ ชื่อภาพ> 

4. ข้อใดเป็น Tag คำสั่งการสร้าง Column ของ TABLE   ? 
ก. <TH>  </TH> ข. <TR>  </TR>
ค. <TD>  </TD> ง. <TABLE>  </TABLE>

5. ข้อใดเป็น Tag คำสั่งการสร้าง Link ภายใน  ?
ก. <A HREF=" URL">……</A>  ข. <A HREF=" ชื่อFILE ">……</A> 
ค. <A HREF=" HTTP://">……</A> ง. ไม่มีใดข้อถูก

6. การสร้าง Form จะต้องมี Tag ใดเปิดและปิดอยู่เสมอก่อนเข้าสู่ชุดของ Tag Form ต่างๆ ? 
ก. <INPUT TYPE=TEXT > ข.  <FORM>..............</FORM>
ค. <INPUT TYPE=SUMIT > ง. <FORM GETTO=......>..............</FORM>

7. ข้อใดเป็น Code ค่าสีขาว ?
ก. #FFFFFF ข. WHITE
ค. ถูกทั้ง ก.และ ข. ง. ไม่มีข้อถูก


เมื่อนักศึกษาทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Submit