แบบประเมินหลังเรียน
!โปรดคลิ๊กในช่องที่ท่านคิดว่าถูกที่สุด
รหัส ชื่อ นามสกุล มหาวิทยาลัย/ โรงเรียน

1. ก่อนใช้โปรแกรม Eudora รับส่ง E-mail จะต้องทำอะไรก่อน? 
ก. Check mail ข. Setting
ค. Delete mail ง. วานเพื่อนให้มา Check mail ให้ที

2. ถ้าต้องการจะส่ง E-mail ภายใต้ชื่อของตนเอง ดังนั้นจะต้องมีชื่อที่ใช้เรียกแทนชื่อของตนเองก่อน เราเรียกว่า ?
ก. Email number ข. Email Idnumber
ค. Email Account ง. Email Idname

3. ถ้าต้องการจะส่ง E-mail จะต้องไปคลิ๊กที่ปุ่ม  เราเรียกปุ่มนี้ว่า ?
ก. Comment Message ข. Check Message
ค. Write Message ง. New Message

4. ข้อใดคือขั้นตอนการ Check Mail   ? 
ก. 1 .เลือกเมนู File               2. เลือก Check mail  ข. 1 .เลือกเมนู File               2. เลือก Check mailnew
ค. 1 .เลือกเมนู Find               2. เลือก Check mail  ง. 1 .เลือกเมนู File               2. เลือก Check Message

5. เมื่อ Check mail จะมีกรอบ  ขึ้นมา กรอบนี้ให้ใส่อะไร ?
 
ก. Password ของคนที่ส่ง Mail มา ข. Serial Number ของโปรแกรม Mail
ค. Password ของตนเอง ง. Password ของ โปรแกรม Mail

6. ข้อใดคือขั้นตอนการตอบ Mail   ? 
ก. เลือกเมนู Message จากนั้นเลือก Reply ข.  เลือกเมนู Message จากนั้นเลือก Forward
ค. เลือกเมนู Message จากนั้นเลือก Reply to ง. เลือกเมนู Message จากนั้นเลือก Forward to

7. ข้อใดถูกต้องที่สุดของขั้นตอนการลบ Mail  ? 
ก. คลิ๊กปุ่ม  ข. กดปุ่ม Delete ที่แป้นพิมพ์
ค. เลือกเมนู  Message แล้วเลือก Delete ง. ถูกทุกข้อ


เมื่อทำแบบประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Submit