การส่งจดหมาย


เมื่อ login เข้าสู่ระบบ hotmail ได้เรียบร้อยแล้ว จะขอนำเสนอการส่งจดหมาย โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอน

1.คลิกที่แถม Compose ด้านบนข้องโปรแกรม

2.จากนั้นท่านจะได้กรอบสำหรับพิมพ์จดหมาย ภายในกรอบมีความหมายดังนี้

  • ช่อง To: สำหรับกรอก e-Mail Address ของบุคคลที่ท่านต้องการจะส่งลงไป
  • ช่อง Cc: สำหรับกรอก e-Mail Address ของบุคคลที่ท่านต้องการจะสำเนาส่งจดหมายลงไป
  • ช่อง Bcc: สำหรับกรอก e-Mail Address ของบุคคลที่ท่านต้องการจะสำเนาส่งจดหมายลงไป แต่จะไม่แสดง e-Mail Address ของผู้ส่ง
  • ช่อง Subject กำหนดหัวข้อจดหมาย
  • Attacthments สำหรับแนบ file ไปกับจดหมาย

       เมื่อท่านศึกษาความหมายเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

  1. กรอก e-Mail Address ของบุคคลที่ท่านต้องการจะส่งในช่อง To 
  2. กรอก e-Mail Address ของบุคคลที่ท่านต้องการจะสำเนาส่งในช่อง Cc
  3. กำหนดหัวข้อจดหมาย ในช่อง Subject
  4. พิมพ์ข้อความจดหมายที่ต้องการส่ง
  5. ปุ่ม Attachments ให้คลิกเพื่อทำการแนบแฟ้มข้อมูลตามขั้นตอนข้อ 3 ต่อไปนี้

3. การแนบ file ให้คลิกที่ปุ่ม Attachments เพื่อทำการแนบแฟ้มข้อมูลไปกับจดหมาย
จากนั้นท่านจะได้ดังภาพ เมื่อได้กรอบดังกล่าวแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Browse เพื่อนำข้อมูลที่ต้องการส่งแนบ

4.เลือก file ข้อมูลที่ต้องการส่งแนบ แล้วแล้วคลิกปุ่ม Open

5.จากนั้นจะกลับมาที่กรอบ Attachment อีกรอบ ต่อไปให้คลิกที่ปุ่ม Attach แล้วคลิกปุ่ม OK ตามลำดับ

6.เมื่อทำการกำหนดข้อมูลที่ต้องการแนบ Attach เรียบร้อยแล้วโปรแกรมจะกลับมาที่หน้าจอพิมพ์ e-Mail อีกครั้ง ในคราวนี้ให้ตรวจทาน e-Mail Address, สำเนา,หัวข้อและข้อความจดหมายที่ต้องการส่งอีกครั้ง หากถูกต้องแล้วก็ให้คลิกปุ่ม Send ได้เลย 

7.จดหมายจะได้รับการส่งออกไป หากส่งเรียบร้อยแล้วจะได้หน้าจอยืนยัน Confirm อีกครั้ง

ในขั้นตอนนี้หากท่านต้องการจะบันทึกชื่อผู้ส่งไว้ในฐานข้อมูล ก็สามารถบันทึกได้โดยคลิกเครื่องหมายถูกที่ช่อง Save Address แล้วคลิกปุ่ม Save

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย อาจารย์ภาสกร เรืองรอง http://www.ThaiWBI.com