การใช้บริการ E-mail

เกริ่นนำ
การ Login
การส่งจดหมายและ
      การแนบแฟ้มข้อมูล
การรับจดหมาย
การตอบจดหมาย
การลบจดหมาย

[ออกจากบทเรียน]