การ Login


เริ่มโดยการให้ไปที่ URL ของ hotmail คือ http://www.hotmail.com จากนั้นจะได้หน้า homepage ของ hotmail ดังภาพ


จากนั้นให้ทำการ Login เข้าสู้ระบบ ดังขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอน

1. ที่กรอบ Sign-in ให้กรอรกข้อความดังต่อไปนี้

  • ที่ช่อง E-mail Address: ให้กรอก user หรือ e-Mail Address ที่ได้รับหลังจากการสมัครสมาชิกที่ hotmail
  • ที่ช่อง Password: ให้กรอก Password ที่ได้รับเช่นเดียวกัน   ดังภาพ

2.เมื่อท่านกรอก e-Mail Address และ Password ถูกต้องแล้วจะได้หน้าจอดังภาพ

จากนั้นท่านก็สามารถใช้บริการ e-Mail ได้ตามลำดับ

สงวนลิขสิทธิ์โดย อาจารย์ภาสกร เรืองรอง http://www.ThaiWBI.com