การรับส่ง e-Mail โดย HOTMAIL.COM


บริการ e-Mail จัดเป็นส่วนหนึ่งของบริการอินเทอร์เนต มีความสะดวกรวดเร็ว ประหยัด ปลอดภัย สามารถส่งจดหมายได้ที่เดียวพร้อมๆกันหลายฉบับหลายประเทศในเวลาเดียวกัน และยังพร้อมทั้งแนบแฟ้มเอกสารไปกับจดหมายได้ด้วย นอกจากนั้นแล้วเรายังทราบได้ว่าจดหมายที่จัดส่งนั้นไปถึงผู้รับหรือไม่

การจะใช้บริการ e-Mail จำเป็นต้องเป็นสมาชิกกับผู้ให้บริการ e-Mail ก่อน เมื่อเป็นสมาชิกแล้วก็จะได้ e-Mail Account หรือ อาจเรียกว่า e-mail Address ก็ได้

e-Mail ปัจจุบันมีความสำคัญกับชีวิตประจำวันมากเนื่องจากเหตุผลข้องต้นนั้นเอง มีผู้ให้บริการ e-Mial มากมาย แต่ที่ได้รับความนิยมและมีผู้ใช้เป็นจำนวนวมากก็คือบริการฟรี e-Mail ของ hotmail.com

ดังนั้นจึงขอนำเสนอวิธีการใช้ e-Mail ของ HOTMAIL.COM โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นดังนี้

  • การ  Login
  • การส่งจดหมายและการแนบแฟ้มข้อมูล
  • การเช็คจดหมาย
  • การตอบจดหมาย
  • การลบจดหมาย

หมายเหตุ การนำเสนอการใช้บริการ e-Mail โดย hotmail นี้ เนื่องจาก hotmail.com เป็นบริการ Free E-mail ชนิดหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าจอหรือกราฟิกเป็นประจำ ดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหน้ากราฟิกแต่หลักการการใช้ก็ยังคงเหมือนครับ

สงวนลิขสิทธิ์โดย อาจารย์ภาสกร เรืองรอง http://www.ThaiWBI.com