การรับจดหมาย (Check Mail)


หลังจากที่ได้ทดลองส่งจดหมายไปเรียบร้อยแล้ว มาตอนนี้จะได้นำเสนอการ Check จดหมายหรือรับจดหมาย ก่อนที่จะทำการ Check จดหมาย จำเป็นที่จะต้องมีจดหมายส่งเข้ามาใน Mail Box กล่องจดหมายของท่านก่อน

ดังนั้นท่านจำเป็นต้องให้มีผู้จัดส่งจดหมายเข้ามาในกล่องจดหมายของท่าน ผู้ที่จะจัดส่งจดหมายถึงท่านจำเป็นต้องทราบ E-mail Address ของท่านก่อน ก็ขอให้ท่านนำ E-mail Address ที่ได้รับจาก hotmail จัดส่งให้ผู้ส่งจดหมายด้วย สำหรับขั้นตอนการรับจดหมายมีดังนี้

ขั้นตอน

1.เมื่อท่านได้ทำการ login ท่านจะได้หน้าจอดังภาพ หรือให้คลิกที่ Inbox  

2. จะได้กรอบ Inbox หรือกล่อมจดหมายเข้า ดังภาพ เราลองมาดูความหมายของกล่องจดหมายต่างๆ

กล่อง Inbox                 คือ กล่องจัดเก็บจดหมายเข้า
กล่อง Junk Mail          คือ กล่องจัดเก็บจดหมายที่ไม่ต้องรับ
กล่อง Sent Message คือ กล่องจัดเก็บจดหมายที่ส่งออกไป
กล่อง Drafts                คือ กล่องจัดเก็บจดหมายที่ยังเขียนไม่เสร็จและยังไม่ได้ถูกส่งออกไป
กล่อง Trash                 คือ กล่องจัดเก็บจดหมายที่ถูกลบออกไปจากกล่องอื่นๆ

จากนั้นมาดูความหมายของกรอบ Inbox กันดังนี้

From      หมายถึงชื่อผู้ส่งจดหมาย
Subject  หมายถึงหัวข้อจดหมาย
Date       หมายถึงเดือนวันที่ส่งจดหมาย
Size        หมายถึงขนาดของจดหมายที่ส่งเข้ามา

สำหรับจดหมายใหม่จะมีสัญญาลักษณ์ อยู่หน้าชื่อของผู้ส่งจดหมาย และมีแถบสีเหลืองคาดตลอดทั้งแถว การเปิดจดหมายให้นำ Mouse ไปคลิกที่ชื่อของผู้ส่งจดหมายหรือใต้ From นั้นเอง

3 หลังจากเปิดจดหมาย Mail แล้วจะได้กรอบ Mail ดังภาพ เมื่ออ่านข้อความแล้วหากต่อการตอบกลับให้คลิกที่ปุ่ม Reply

ขั้นตอนการตอบจดหมายจะได้กล่าวในตอนต่อไป

สงวนลิขสิทธิ์โดย อาจารย์ภาสกร เรืองรอง http://www.ThaiWBI.com