Chapter 8. การคำนวน

การคำนวน

 

        การคำนวน ASP สามารถใช้ Arithmetic Operators   ซึ่งจัดเตรียมไว้เพื่อการคำนวนโดยเฉพาะ   ดังตัวอย่างโปรแกรมการคำนวนดังนี้

การบวก

ตัวอย่างการบวก   sum1.asp

<%

a = 50
b = 30
c = a+b

response.write(c)

%>

ผลลัพธ์ที่ได้

80


การลบ

ตัวอย่างการลบ   sum2.asp

<%

a = 50
b = 30
c = a-b

response.write(c)

%>

ผลลัพธ์ที่ได้

20


การคูณ

ตัวอย่างการคูณ   sum3.asp

<%

a = 50
b = 30
c = a* b

response.write(c)

%>

ผลลัพธ์ที่ได้

1500


การหาร

ตัวอย่างการหาร   sum4.asp

<%

a = 50
b = 30
c = a/b

response.write(c)

%>

ผลลัพธ์ที่ได้

1.66666666666667


การยกกำลัง

ตัวอย่างการยกกำลัง sum5.asp

<%

a = 5
b = 2
c = a^b

response.write(c)

%>

ผลลัพธ์ที่ได้

25การคำนวนโดยใช้เครื่องหมายวงเล็บ

ตัวอย่าง

<%

a = 5
b = 2
c = 10
d = (a*b)/c

response.write(d)

%>

ผลลัพธ์ที่ได้

1

 


Copy righ Passkorn Roungrong