โปรแกรม VoiceThread

โปรแกรม VoiceThread มีความสามารถผลิต Digital Media อย่างง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการผลิดเนื้อหาประเภท Digital Media น้อย เมื่อสร้างงานเสร็จแล้วสามารถนำเสนอในรูปแบบ Social Network ได้ใน Website VoiceThread โดยระบบจะส่ง Mail ไปยังสมาชิกที่ต้องการเผยแพร่อีกต่อไปได้ด้วย

เริ่มต้นใช้งาน VoiceThread

1. เข้าไปที่ www.VoiceThread.com
2. เลือก Sign in กรณีที่เป็นสมาชิกแล้ว VoiceThread หรือ Register กรณีที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก VoiceThread

3. ใส่ email ในช่อง Email และ Password ในช่อง Password แล้วกดปุ่ม Sign in ดังภาพข้างต้น

ขั้นตอนการสร้างงาน

1. คลิกที่แทบ Create ดังภาพ

2.คลิกที่หมายเลข 1 Upload จากนั้นเลือกแหล่งจัดเก็บบสื่อที่ต้องการจะ UpLoad อาจจะสื่อหรือภาพเพื่อการนำเสนอต่อไป ในที่นี้เลือกคลิก My Computer แล้วเลือกสื่อหรือภาพจาก Drive ที่จัดเก็บ

3. เมื่อ UpLoad ภาพเสร็จแล้ว ให้คลิกที่หมายเลข 2 Comment ดังภาพข้างล่าง

4. เมื่อคลิกที่ปุ่ม Comment ใต้ภาพ แล้วคลิกที่ปุ่ม Comment จะขยายออก จากนั้นเลือกที่จะบรรยายภาพด้วยเสียง โดยคลิกที่ปุ่ม Record หรือบรรยายภาพด้วยตัวหนังสือ คลิกที่ A Type ดังภาพข้างล่าง

5. หากเลือกบรรยายภาพด้วยตัวหนังสือ คลิกที่ปุ่ม A Type แล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการบรรยายลงไปในช่องคำพูด ดังภาพข้างล่างเสร็จแล้ว กดปุ่ม Save

6. หากเลือกบรรยายภาพด้วยเสียง ให้คลิกที่ปุ่ม Record แล้วเรื่อวบันทึกเสียงได้เลย ดังภาพข้างล่าง เสร็จแล้วกดปุ่ม Save

7. ทดสอบ Preview โปรแกรมโดยการคลิกที่ปุ่ม play

ขั้นตอนการนำเสนองานในรูป Social Network โดยการเชิญให้เพื่อนเข้ามาเยี่ยมชมงาน

1. คลิกที่หมายเลข 3 ปุ่ม Share แล้วพิมพ์ชื่อหรือ email ของเพื่อนๆ ที่เราต้องการเชิญเข้าชมผลงาน เสร็จแล้วกด ปุ่ม Add+ ดังภาพข้างล่าง

2. จะปรากฎกรอบ Contact ให้พิมพ์ email name และ tag (ความสัมพันธ)์ ของผู้ที่ต้องการเชิญเข้าชมงาน เสร็จแล้วคลิกปุ่ม add

3. จากนั้นคลิกปุ่ม Send Invite ดังภาพข้างล่าง ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

 


 
 
โดย ผศ.ดร.ภาสกร เรืองรอง พศ. 2553
ประมวลโปรแกรมหลังฝึกอบรม IT e-Learning ที่ WinTec New Zealand